Комунікативний менеджмент

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632ArrayЕКМ-31с, ЕКМ-32с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Результати навчання:

  • знати: основні категорії, поняття, терміни комунікативного менеджменту; предмет і методологію комунікативного менеджменту; сутність процесу комунікації; комунікаційні стилі та форми; комунікаційні мережі; труднощі та бар’єри спілкування; шляхи подолання комунікаційних бар’єрів; етику ділового спілкування; методи комунікаційного управлінського впливу; правила та норми проведення ділових зустрічей; природу та джерела конфлікту; наслідки комунікаційних конфліктів; способи розв’язання комунікаційних конфліктів; специфіку паблік-рилейшнз.
  • вміти: налагоджувати ефективні комунікації в процесі управління; долати комунікаційні бар’єри; забезпечувати профілактику та вирішення конфліктів; застосовувати техніку ведення ділових переговорів; правильно оформляти ділові листи; використовувати експресивні складові комунікації; застосовувати механізм паблік-рилейшнз.

Анотація  навчальної   дисципліни:

Предмет і методологія комунікативного менеджменту. Поняття теорії комунікації. Види організаційних комунікацій: за сферою охоплення, за способом виникнення та за способом здійснення. Взаємозв’язок між ієрархією та комунікаціями в менеджменті. Наукові підходи до комунікацій. Формування ефективної ділової комунікації та системи спеціальних знань в менеджменті, розуміння концептуальних основ системного управління комунікаціями в організації, набуття умінь вирішувати комунікаційні конфлікти, подолання труднощів та бар’єрів комунікацій.

Рекомендована література

  1. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Організація праці менеджера: Навч. посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.
  2. Жигайло Н. І. Комунікативний менеджмент: навчальний посібник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012 – 368 с.
  3. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Павч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 1997.
  4. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті: Курс лекцій. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 336 с.
  5. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – 4-те вид., випр.. – К.: Вища шк., 2005. – 302с.
  6. . Яцура В.В., Хоронжий А.Г., Жигайло Н.І. Психологія керівника: Навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 256 с.