Корпоративне управління (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Гукалюк А. Ф.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКпМ-11сдоцент Гукалюк А. Ф.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Корпоративне управління» є опанування принципами корпоративного управління; опанування навичками формування організаційної культури корпоративного типу; формування умінь застосування інструментів економічного та організаційного механізмів управління корпораціями; формування навичок взаємоузгодження діяльності представницьких, виборних та виконавчих органів управління акціонерних товариств (АТ); опанування навичок формування систем стратегічного управління корпораціями, в тому числі шляхом впровадження систем стратегічного планування, моніторингу та контролінгу; формування навичок трансформації систем управління АТ.

Завданням вивчення дисципліни є:
– розкриття теоретичних основ формування корпоративного управління та об’єктів корпоративного типу;
– викладення методики використання базових інструментів механізмів корпоративного управління;
– характеристика особливостей управління розвитком корпорацій.

Рекомендована література

 1. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. №436–IV. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 2. Кодекс України з питань банкрутства: Закон України від 18.10.2020р. №2597-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19.
 3. Про акціонерні товариства: Закон України від 27.07.2022 р. [Електронний ресурс] Режим доступу:http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#Text.
 4. Модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. №367. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2019-п#Text.
 5. Господарське право України: підручник. За ред. О. П. Подцерковного. Одеса: Фенікс, 2018. 616 с.
 6. Довгань Л.Є., Пастухова В.В., Савчук Л.М. Корпоративне управління. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2017. – 180 с.
 7. Загородній А., Вознюк Г. Акції. Акціонерні товариства: Термінологічний словник. – К. : Кондор, 2017. – 84с.
 8. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління.-К.: Центр учбової літератури, 2013.-600с.
 9. Корпоративне право : навч. посіб. / О. В. Гарагонич, С. М. Грудницька, Л. М. Дорошенко та ін.; за заг. ред. О. В. Гарагонича, С. М. Грудницької, Л. М. Дорошенко. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2018. 400 с.
 10. Корпоративне право України : підруч. / В. В. Луць, В. А. Васильєва, О. Р. Кібенко, І. В. Спасибо-Фатєєва [та ін.]; за заг. ред. В. В. Луця. Київ : Юрінком Інтер, 2010. 384 с.
 11. Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навч. посібник / З. Б. Живко, О. Р. Сватюк, М. І. Копитко; за заг. ред. З. Б. Живко. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 456 с.
 12. Мальська М. П. Корпоративне управління: теорія та практика: підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 360 с.
 13. Пуртов В. Ф. Корпоративне управління. Підручник / В. Ф. Пуртов, В. П. Третяк, М. М. Кудінова – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 364 с.
 14. Сергійчук С. І. Корпоративне управління : навчальний посібник / С. І. Сергійчук. – Миколаїв : НУК, 2016. – 228 с
 15. Смітюх А. В. Корпоративне право у схемах : навч. посіб. Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2017. 322 с.
 16. Цікало В. І. Корпоративні права: поняття, ознаки та класифікація. Право України. 2010. № 11. С. 102–111.
 17. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 264 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус