Лідерство і групова динаміка (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Данилевич Н. М.ЕКМ-31с, ЕКМ-32с, ЕКМ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКМ-32с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Запропонований  курс має  прикладне спрямування, так як дає змогу студентам ознайомитися з функціонувнням лідерства і групової динаміки. Розвиває здібності і практичні навики студентів з питань лідерства та групової динаміки. Сприяє вивченню особистості лідера, основ ділового спілкування та принципів ведення ділових переговорів; оволодіння знаннями з розвитку лідерських навичок та вивчення технік роботи лідера в групі.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • про сутності лідерства та передумови ефективного лідерського впливу;
 • ціннісні, критеріальні та поведінкові переваги партнера у діловому спілкуванні;
 • процеси внутрішньої динаміки команди при переході від одного етапу розвитку до іншого;
 • вміти:
 • визначати стиль лідерства, ідентифікувати й намітити план розвитку стилю керування командою;
 • виявити готовність колективу до формування команд;
 • окреслити сфери спільних інтересів та цінності для побудови ефективних партнерських стосунків.

 

Рекомендована література

 1. Психологія бізнесу та управління: навчальний посібник/Н.І.Жигайло, М.О.Кохан, Н.М. Данилевич; за ред.проф. Н.І.Жигайло.-Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
 2. Комунікативний менеджмент : навч. посібник / Наталія Жигайло. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 368 с.
 3. Савельєва В. С. Психологія управління: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіо­нал», 2006. – 320 с.
 4. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів після диплом. освіти / За наук. Ред.. Л.М. Кара мушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 366 с. – Бібліогр. в кінці розділів.
 5. Швалб Ю.М., Данчева О.В. Практична психологія в економіці та бізнесі. — К.: Лібра, 1998. – 270 с.
 6. Яцура В., Хоронжий А., Жигайло Н. Психологія керівника. Навчальний посібник. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 256 с.

ДОПОМІЖНА

 1. Атватер И. Я Вас слушаю. (Советы руководителю, как правильно слушать собеседника): Сокр. пер. с апгл. — М.: Экономика, 1984. — 112 с.
 2. Бакирова Г.Х. Тренинг управления персоналом. – СПб.: Речь, 2006. – 400 с.
 3. Баклицький І.О. Психологія праці. Посібник. – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 504 с.
 4. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. — Харьков: Фортуна-пресс, 1998. — 464 с.
 5. Белолипецкий В.К., Павлова Л.Г. Етика и культура управлення: Учебно-практическое пособие. — М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: ИЦ «МарТ», 2004. — 384 с.
 6. Варій М.Й. Загальна психологія: підручник / Для студ. психол. і педагог. спеціальностей. – К.: „Центр навчальної літератури”, 2006. – 968с.
 7. В.В. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук Загальна психологія: Практикум: Навч. Посібн. – К.: Каравелла, 2007. – 280 с.
 8. Виноградський М.Д., Біляєва С.В., Виноградська А.М., Шкапова О.М., Управління персоналом: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.
 9. Гичан И.С. Психология делового общения.: Конспект лекций. – К.: КМУГА, 1996. – 62 с.
 10. Деркач А.А., Ситников А.П. Формирование и развитие професионального мастерства руководящих кадров: социально-психологический тренинг и прикладные психотехнологии. — М.: Луч, 1993. — 72 с.
 11. Дунець Л.М. Психологія спілкування: Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка» та «Практична психологія». — Хмель­ницький: ТУП, 2003. – 142 с.
 12. Завалкевич Л.Э. Психология эффективного менеджера как преуспеть в жизни и в любых условиях. – К., 2003.
 13. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. — К.: МЗУУП, 1993. – 384 с.
 14. Калинич І.  Психологія  ділового спілкування. — Ужгород: Мистецька лінія, 1999.  – 112 с.
 15. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти.: Мо­нографія. — К.: Ніка-Центр, 2000. — 332 с.
 16. Карамушка Л.М. Психологія управління: Навч. посібник. — К.: Міленіум. 2003. – 344 с.
 17. Карамушка Л.М., Малигіна М.П. Використання інтерактивних технік у процесі підготовки менеджерів та персоналу освітніх організацій до управління: Методичні рекомендації. — К. — Рівне, 2003. — 20 с.
 18. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посіб. – К., 1998.
 19. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. — К.: 1995. — 304 с.
 20. Кристофер Е.Ю., Смит Л. Тренинг лидерства. — СПб: Питер, 2001. — 320 с.
 21. Кунц Г., О’Доннєл. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1989. — 493 с.
 22. Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І., Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 416 с.
 23. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Навч. посібник. – К.: ТОВ «УВПК», «ЕксОб», 2000. -512 с.
 24. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Навч. посіб. – К., 1997.
 25. Лупьян Я.А. Барьеры общения, конфликты, стресс… — Мн.: Высш. шк., 1986. – 206 с.
 26. Меновщиков В.Ю. Особенности дистантного консультирования //  «Вестиник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы», 1997,  № 1. — С. 25-32.
 27. Мескон М.Х., Альберт М., Хєдоури Ф. Основы менеджмента: Пер.с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.
 28. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение: Перевод с англ. / Под ред. Ю.Н. Каптуревского — СПб: Издательство «Питер», 2003. – 448 с.
 29. Овчарова Р.В. Тсхнологии практического психолога образования: Учебн. пособие. – М.: ТЦ «Сфера», 2000 – 448 с.
 30. Основи психолого-управлінського консультування: Навч. посіб. / За наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: МАУП, 2002. – 136 с.
 31. Платонов Ю.П. Психологические феномены поведения персонала в группах и организациях. В 2-х т.: Т. 1. – СПб.: Речь, 2007. – 416 с.
 32. Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов: Хрестоматия / Сост и общ. ред. Л.В. Винокурова. — СП6: Питер, 2001. – 512 с.
 33. Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, работающих с персоналом / Под ред А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Д.Л. Лаптева. — М.: Изд-во Института психотерапии, 2001. — С. 95-146.
 34. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом «Бахрах-М», 2000. – 672 с.
 35. Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего. СПб., Речь, 2003. – 352 с.: илл.
 36. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів після диплом. освіти / За наук. Ред.. С.Д. Максименка, Л.М. Кара мушки, Т.В. Зайчикової. – 2-е вид., перероб. та доповн. – К.: Міленіум, 2006. – 368 с. Бібліогр. у кінці розд.
 37. Третьяченко В.В. Колективні суб’єкти управління: формування, розвиток та психологічна підготовка. — К.: Стилос, 1997. — 585 с.
 38. Шихирев П.Н. Современная социальная психология.  М.:  ИП  РАН; КСП; Академический проект, 1999. – 448 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус