МАРКЕТИНГ (спеціальність 073 МЕНЕДЖМЕНТ)

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Опис курсу

Силабус нормативної навчальної дисципліни «Маркетинг» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівця освітннього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент».

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання принципово нових обґрунтованих підходів до нагального вирішення поставлених перед економікою країни завдань, передусім до здійснення конкретних, глибоко продуманих, ефективних, практичних кроків у сфері маркетингу. Тому у курсі особливу увагу приділено теоретичним засадам маркетингу, концептуальним підходам до його розуміння, маркетинговим дослідженням, середовищу маркетингу, товарній, ціновій комунікаційній політикам, політиці розподілу, логістичним операціям тощо.

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг» є формування знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг» є:

–        ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та алгоритмами маркетингу;

–        набуття практичних навичок розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій;

–        виховання здатності до творчого пошуку напрямків та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємств.

Рекомендована література

 Основна література:

2.     Сенишин О.С. Маркетинг: навч.посібник / О.С. Сенишин, О.В. Кривешко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, Простір-М, 2020. – 437 с.

3.     Бутенко Н. В. Маркетинг: Підручник. – К. : Атіка, 2008. – 300 с.

4.     Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2006.

5.     Котлер Ф., Амстронг Г. Основы маркетинга, 9-е изд.: Пер. с англ. – М., 2005. – 1200 с.

6.     Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / За заг.ред. д-ра еконм. Наук проф.С.М.Ілляшенка.– Суми: Університетська книга, 2009.– 1134 с.

7.     Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник / За загальною редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2007.

8.     Маркетинг: основи теорії та  практики: Навчальний посібник/ За ред. В.В.Липчука.– 3-тє вид, випр. і доп. – Львів: «Магнолія 2006», 2008.– 288с.

9.     Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. – с. 3-34.

10.  Щербань В.М. Маркетинг: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – с. 4-30.

Додаткова література:

1.     Владимирська А. О., Владимирський П. О. Реклама: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2009. – 334 с.

2.     Войчак А.В., Федорченко А.В. Маркетингові дослідження: підручник / За наук. ред. А.В.Войчака. – К.: КНЕУ, 2007. – 408 с.

3.     Гончаров С.М. Маркетинг: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2007.

4.     Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник / Пер. з англ. Д. Ядін – 2-ге укр. вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 565 c.

5.     ДіброваТ.Г.Маркетингова політика комунікацій:стратегії,вітчизняна практика. Навчальний посібник.- К.: «Видавничій дім «Професіонал», 2009. – 320 с.

6.     Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия: Учеб. пособие. — К.: Центр учебной литературы, 2010.

7.     Крикавський Є., Дейнега І., Дейнега О., Патора Р.. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник / 2-ге вид. – Л.: Видавництво Львівської політехніки, 2008. – 276 с.

8.     Маркетингова політика розподілу: Навч.посібник / Є.В.Крикавский, Н.С.Косар, А.Чубала. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 232 с.

9.     Маркетинг соціальних послуг: Навчальний посібник/Під ред. д.ф.н., проф.В.Г.Воронкової. – К.:«Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 576 с.

10.  Москвітіна Т. Д. Торговельна логістика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2007. – 161 c.

11.  Нечаєв В.П. Промисловий маркетинг: Навч. метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Нечаєв В.П. – Кривий Ріг: МІНЕРАЛ, 2009.

12.  Новітній маркетинг: Навч. посіб. / Є В. Савельев , С.І. Чоботар, Д.А. Штефанич та ін.; За ред.. Є.В. Савельева. – К.: Знання, 2008. – 420 с.

13.  Оснач О.Ф. Промисловий маркетинг: підруч. [для студ. вищ. навч.закл.]/ О.Ф.Оснач, В.П. Пилипчик, Л.П. Коваленко – К.: Центр учбової літератури, 2009.

14.  Ортинська В.В., Мельникович О.М. Маркетингові дослідження: Підручник. – К.: КНЕУ, 2007. – 376 с.

15.  Полікарпов І.С., Шумський О.В. Товарна інформація: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 616 с.

16.  Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.

17.  Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М. Інфраструктура товарного ринку: Навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2007.– 296 с.

18.  Ромат Є.В. Основи реклами: Навч. пос. – К.: Студцентр, 2006. – 288 с.

19.  Скибінський С.В. Поведінка споживачів: Навч. посібник. – Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – 268 c.

20.  Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч.посібник. – К.: Кондор, 2008. – 304 с.

21.  Шубін О.О. Інфраструктура товарного ринку: Теоретичні засади: Підручник., К.:Знання, 2009.– 379 с.

Матеріали

MARKETING_NAVCH.POSIBNYK_SENYSHYN, KRYVESHKO_FINAL_ALL+++

Силабус:

Завантажити силабус