Маркетинг на фінансових ринках (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Сохецька А. В.ЕКН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКН-41сдоцент Сохецька А. В.

Опис курсу

Навчальний курс “Маркетинг на фінансових ринках” охоплює дев’ять тем, згрупованих у два змістові модулі. Перший змістовий модуль покликаний розкрити суть, принципи та методологічні основи маркетингу фінансових послуг. З урахуванням інституційної структури вітчизняного фінансового ринку основний акцент зроблено на вивченні передусім інструментарію банківського та страхового маркетингу.

Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни «Маркетинг на фінансових ринках» є сформувати цілісне уявлення студентів про систему принципів, методів та прийомів сучасного маркетингу з акцентом на фінансовій сфері та розвинути навики практичного застосування окремих з них

Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг на фінансових ринках» є:

 • ознайомити студентів із теоретичними положеннями маркетингової діяльності на фінансових ринках та цілями дослідження окремих сегментів фінансового ринку;
 • розвинути навики практичної діяльності із збирання та обробки інформації, здійснення коректних розрахунків та формулювання висновків щодо цільових фінансових ринків;
 • сформувати вміння ухвалювати обґрунтовані рішення у структурно-мінливих умовах із позицій різних суб’єктів фінансового ринку з допомогою аналізу ситуаційних вправ та методу ділових ігор.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Лютий І. О. Банківський маркетинг: підручн. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. О. Лютий, О. О. Солодка. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 776с.
 2. Нікітін А. В. Маркетинг у банку: навч. посіб. / А. В. Нікітін, Г. П. Бортніков, А. В. Федоренко. – К.: КНЕУ, 2006. – 432с.
 3. Плиса В. Й. Страхування: підручник / В. Й. Плиса. – К. Каравела, 2010. – 472с.
 4. Страхування: підручн. / [Базилевич В. Д., Філонюк О. Ф., Базилевич К. С. та ін.]; за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 1019с.
 5. Ткачук В.О. Маркетинг у банку: навч. посібник / В.О. Ткачук. – Тернопіль: Синтез-Поліграф, 2006. – 225с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://galsite.at.ua/file/tn/pdf

Додаткова література:

 1. Балук Н.Р. Суть страхового захисту як основи маркетингу страхових послуг / Н.Р.Балук // Вісник ЛКА. Серія економічна. – 2008. − Вип. 28. – С. 48-53.
 2. Балук Н.Р. Модель поведінки споживачів страхових послуг за концепцією маркетингу / Н.Р.Балук // Вісник ЛКА. Серія економічна. – 2009. − Вип. 30. –– С. 172-176.
 3. Балук Н.Р. Визначення особливостей стереотипів споживачів страхових послуг / Н.Р.Балук // Науковий вісник НЛТУ України. − 2010. − Вип. 20.15. − С. 108-115.
 4. Маркетингові комунікації електронного бізнесу / [В.А. Павлиш, Ю.А. Дайновський, Л.К. Гліненко та ін.]. – Львів.: ВІРТУ, 2002. − 148 с.
 5. Міщенко В. І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг: практ. посіб. В. І. Міщенко, А. В. Шаповалов, Г. В. Юрчук. – К.: Знання, КОО, 2003. – 278с.
 6. Новітній маркетинг: навч. посібник / [Є.В.Савельєв, С.І.Чоботар, Д.А.Штефанич та ін.]; за ред. Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2008. – 420с.
 7. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посібник / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 532с.
 8. Парсяк В. Н. Ринок цінних паперів: маркетингові дослідження / В. Н. Парсяк, В. В. Зельдіс. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224с.
 9. Сорока М. В. Маркетинг відносин у системі “промислове підприємство-інвестор” / М. В. Сорока, О. С. Мельниченко, І. І. Мархевка // Логістика. – 2010. – №669. – С.130-138.
 10. Стирський М.В. Маркетинг на фінансових ринках: Методичні рекомендації та плани практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” / М.В. Стирський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 44с.
 11. Стирський М.В. Маркетинг на фінансових ринках: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг” / М.В. Стирський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 36с.
 12. Джурук Н.І. Класифікація фінансових посередників та їх роль на фінансових ринках. Економіка, управління та адміністрування.2020.№ 2(92) С.121-125.
 13. Луців, Б. Банківський маркетинг в умовах цифрової глобалізації [Текст] / Богдан Луців // Світ фінансів. – 2020. – Вип. 1. – С. 20-32.

Матеріали

Сторінка курсу в системі MOODLE

Робоча програма Маркетинг а фінансових ринках 2023

Силабус:

Завантажити силабус