Маркетинг ринку нерухомості (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Кузик О. В.ЕКН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКН-41сдоцент Кузик О. В.

Опис курсу

Сьогодні конкуренція на ринку об’єктів нерухомості постійно зростає. З іншого боку, покупець стає все більш вимогливим до ринкових пропозицій. За таких умов важливо вміти грамотно донести інформацію про об’єкт нерухомості, використовуючи передові технології та знання в області операцій з нерухомістю, маркетингу і реклами.

Закони маркетингу одинакові для всіх продуктів, і нерухомість не є виключенням. В основі всього лежить розуміння свого споживача: чого він хоче, що може собі дозволити, скільки і за що буде згоден заплатити, що зможе переконати споживача вибрати продукт, серед тисячі інших, чи ефективні конкурентні переваги тощо.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг ринку нерухомості» є дослідження чинників, які впливають на маркетингову діяльність на ринку нерухомості за умов глобалізації економіки, а також дослідження взаємовідносин на ринку нерухомості.

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг ринку нерухомості» є вивчення маркетингової діяльності на вітчизняному та світовому ринках нерухомості; засвоєння інструментарію та засобів діагностування ринку нерухомості і його окремих сегментів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг ринку нерухомості» є питання дослідження теорії маркетингу на ринку нерухомості та методології відповідних маркетингових досліджень; ознайомлення студентів з відповідними категоріями притаманними ринку нерухомості; відпрацювання практичних навичок використання методологічних принципів на ринку нерухомості; освоєння студентами прийомів реального маркетингового аналізу на ринку нерухомості; формування сукупності знань, необхідних для ефективного управління процесами діяльності, що склалися на ринку нерухомості з використанням різних технологій позиціонування нерухомості як товару; створення бажання творчого пошуку на шляху збільшення ефективності на ринку нерухомості в сучасних ринкових умовах.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • особливості використання маркетингу у сфері нерухомості
 • понятійний апарат, що становить основу ринку нерухомості
 • сутність і особливості нерухомості як товару, специфіку власності на нерухомість;
 • стан та перспективи розвитку окремих секторів ринку нерухомості, зокрема ринків землі та житлової і не житлової нерухомості;
 • методологічні основи, методи і прийомами оцінки нерухомості;
 • існуючу систему оподаткування нерухомості, принципи та ролі оподаткування нерухомості майна (власності);
 • особливості вибудовування відповідних стратегій задоволення потреб різних сегментів на ринку нерухомості.

вміти:

 • оцінити ефективність маркетингової діяльності на ринку нерухомості
 • застосовувати отримані знання в практичній діяльності
 • аналізувати ринкові можливості господарюючих суб’єктів на ринку нерухомості
 • проектувати комплекс маркетингу на ринку нерухомості
 • проектувати ймовірні і бажані сценарії інвестиційних вкладень в об’єкти нерухомості, на конкретних географічних ринках з відповідними атрибутами макросередовища бізнесу;
 • здійснювати управління маркетинговою діяльністю на ринку нерухомості
 • проводити необхідні розрахунки для оптимізації прийнятих рішень на ринку нерухомості;
 • оцінювати прибутковість (витрати) від операцій з нерухомістю та їх оптимізацію;
 • застосовувати отримані знання в практичній діяльності;
 • використовувати маркетингові операції на місцях своєї постійної роботи
 • звертатись до фахових періодичних видань протягом всієї своєї трудової діяльності для розв’язання питань у частині маркетингової діяльності на ринку нерухомості.

Рекомендована література

 1. Асаул А.М., Брижань І.А., Чевганова В.Я. Економіка нерухомості: підручник К.: Лібра, 2004. 304 с.
 2. Асаул А.М., Павлов В.І., Пилипенко І.І., Павліха Н.В., Кривов’язюк І.В. Ринок нерухомості: навч. посібн., вид. 3-тє. К.: Кондор, 2010. 336 с.
 3. Вега Т. Маркетинг недвижимости. Выставка-продажа одного объекта. Маркетинг-технология «Золотая середина». Litres, 2018.
 4. Гриценко Е.А. Рынок недвижимости: закономерности становления и функционирования (Вопросы методологии и теории). Х.: Бизнес Информ, 2002. 284 с.
 5. Економіка нерухомості: Навчальний посібник. За заг. ред. І.І. Пилипенка. К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. 350 с.
 6. Кучеренко В. Р., Заєць М. А., Захарченко О. В., Сментина Н. В., Улибіна В. О. Оцінка та управління нерухомістю: навчальний посібник. Одеса: Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2013. 272 с.
 7. Максимов С.Н. Управление девелопментом недвижимости. Учебник / С.Н. Максимов. – М.: «Проспект», 2015. – 329 с.
 8. Ринок нерухомості: Навчальний посібник. За заг. ред. І.І.Пилипенка. К.: ІВЦ Держкомстату України. 2004. 387 с.
 9. Оцінка та управління нерухомістю: навчальний посібник / [В. Р. Кучеренко, М. А. Заєць, О. В. Захарченко, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна]. Одеса: Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2013. 272 с.
 10. Ринок нерухомості та іпотека: підручник / [М.А. Коваленко, Ю.М. Сафонов, О.В. Лепьохіна, Т.О. Мацієвич]. – [2-ге видання, доповнене] Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС 2015. 528 с.
 11. Gosp M. Marketing Campaign Development: What Marketing Executives Need to Know About Architecting Global Integrated Marketing Campaigns. Happy About, 2008. 176 p.

Матеріали

Робоча програма “Маркетинг ринку нерухомості” (Олег Кузик)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Маркетинг ринку нерухомості" для спеціальності 075 "Маркетинг"

Завантажити силабус