Маркетинг ринку нерухомості (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Кузик О. В.ЕКН-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКН-41сдоцент Кузик О. В.

Опис курсу

Сьогодні конкуренція на ринку об’єктів нерухомості постійно зростає. З іншого боку, покупець стає все більш вимогливим до ринкових пропозицій. За таких умов важливо вміти грамотно донести інформацію про об’єкт нерухомості, використовуючи передові технології та знання в області операцій з нерухомістю, маркетингу і реклами.

Закони маркетингу одинакові для всіх продуктів, і нерухомість не є виключенням. В основі всього лежить розуміння свого споживача: чого він хоче, що може собі дозволити, скільки і за що буде згоден заплатити, що зможе переконати споживача вибрати продукт, серед тисячі інших, чи ефективні конкурентні переваги тощо.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг ринку нерухомості» є дослідження чинників, які впливають на маркетингову діяльність на ринку нерухомості за умов глобалізації економіки, а також дослідження взаємовідносин на ринку нерухомості.

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг ринку нерухомості» є вивчення маркетингової діяльності на вітчизняному та світовому ринках нерухомості; засвоєння інструментарію та засобів діагностування ринку нерухомості і його окремих сегментів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг ринку нерухомості» є питання дослідження теорії маркетингу на ринку нерухомості та методології відповідних маркетингових досліджень; ознайомлення студентів з відповідними категоріями притаманними ринку нерухомості; відпрацювання практичних навичок використання методологічних принципів на ринку нерухомості; освоєння студентами прийомів реального маркетингового аналізу на ринку нерухомості; формування сукупності знань, необхідних для ефективного управління процесами діяльності, що склалися на ринку нерухомості з використанням різних технологій позиціонування нерухомості як товару; створення бажання творчого пошуку на шляху збільшення ефективності на ринку нерухомості в сучасних ринкових умовах.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • особливості використання маркетингу у сфері нерухомості
 • понятійний апарат, що становить основу ринку нерухомості
 • сутність і особливості нерухомості як товару, специфіку власності на нерухомість;
 • стан та перспективи розвитку окремих секторів ринку нерухомості, зокрема ринків землі та житлової і не житлової нерухомості;
 • методологічні основи, методи і прийомами оцінки нерухомості;
 • існуючу систему оподаткування нерухомості, принципи та ролі оподаткування нерухомості майна (власності);
 • особливості вибудовування відповідних стратегій задоволення потреб різних сегментів на ринку нерухомості.

вміти:

 • оцінити ефективність маркетингової діяльності на ринку нерухомості
 • застосовувати отримані знання в практичній діяльності
 • аналізувати ринкові можливості господарюючих суб’єктів на ринку нерухомості
 • проектувати комплекс маркетингу на ринку нерухомості
 • проектувати ймовірні і бажані сценарії інвестиційних вкладень в об’єкти нерухомості, на конкретних географічних ринках з відповідними атрибутами макросередовища бізнесу;
 • здійснювати управління маркетинговою діяльністю на ринку нерухомості
 • проводити необхідні розрахунки для оптимізації прийнятих рішень на ринку нерухомості;
 • оцінювати прибутковість (витрати) від операцій з нерухомістю та їх оптимізацію;
 • застосовувати отримані знання в практичній діяльності;
 • використовувати маркетингові операції на місцях своєї постійної роботи
 • звертатись до фахових періодичних видань протягом всієї своєї трудової діяльності для розв’язання питань у частині маркетингової діяльності на ринку нерухомості.

Рекомендована література

 1. Ринок нерухомості: Навчальний посібник, вид. друге / А.М. Асаул, В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, Н.В. Павліха, І.В. Кривовязюк. – К: Кондор, 2010. – 336 с.
 2. Оцінка та управління нерухомістю: навчальний посібник / [В. Р. Кучеренко, М. А. Заєць, О. В. Захарченко, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна]. – Одеса: Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2013. – 272 с.
 3. Комплексний маркетинг для нерухомості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://development.marketing/.
 4. Максимов С.Н. Управление девелопментом недвижимости. Учебник / С.Н. Максимов. – М.: «Проспект», 2015. – 329 с.

Матеріали

Робоча_Програма-МРН_Кузик

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус