Методологія і організація наукових досліджень (073 “Менеджмент”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Павлишин М. Л.ЕККМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕККМ-61сдоцент Павлишин М. Л.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» є ознайомлення з методологією наукових досліджень, сформувати вміння застосовувати її у практичній діяльності; організовувати дослідницьку діяльність в закладах освіти.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни полягає у засвоєнні:
– концепції, основні поняття та засади наукового дослідження;
– види наукових досліджень та особливості їх проведень;
– методи та прийоми наукового дослідження;
– сутність теоретичних та сучасних емпіричних методів наукових досліджень;
– джерела первинної і вторинної інформації, необхідної для наукової роботи;
– можливості та області застосування математичних та статистичних методів моделювання освітніх процесів;
– методичні особливості проведення досліджень в освіті;
– способи координації комплексних наукових досліджень.
Згідно з вимогами Стандарту дисципліна забезпечує набуття здобувачами компетентностей:
Загальні компетенції (ЗК):
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
ЗК2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Спеціальні (фахові) компетенції (ФК):
СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі відповідно до визначених цілей та міжнародних стандартів;
СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
СК11. Здатність самостійно опановувати і використовувати сучасні дослідницькі, комунікаційні і консалтингові технології у сфері менеджменту та бізнес-адміністрування.
Програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна:
ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління у непередбачуваних умовах;
ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї;
ПРН 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;
ПРН 9. Вміти спілкуватись у професійних і наукових волах державною та іноземною мовами;
ПРН 15. Вміти використовувати навички проєктного управління, методи управління якістю та технології управлінського консультування для досягнення цілей організації.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні оволодіти такими
професійно-функціональними знаннями та вміннями:
знати:
– існуючі методи досліджень, в тому числі методи збору емпіричних даних і їх теоретичного осмислення;
– способи і прийоми отримання нових знань і умінь, включаючи нові галузі знань, безпосередньо не пов’язаних зі сферою діяльності;
– спеціальну термінологію, яка використовується в іноземних мовах, для професійного спілкування в сфері діяльності;
– способи подання наукових досягнень і методи презентації наукових результатів із залученням сучасних технічних засобів;
– результати новітніх досліджень, одержаних вітчизняними та зарубіжними дослідниками і опублікованих у провідних фахових журналах з теми дослідження;
– теоретичні та методологічні основи проведення наукових досліджень;
вміти:
– використовувати загальнонаукові методи дослідження, проводити збір і аналіз емпіричних даних;
– розширювати і використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння, включаючи нові галузі знань, безпосередньо не пов’язаних зі сферою діяльності користуватися іноземними мовами як засобом професійного спілкування;
– представляти наукові досягнення і використовувати для цих цілей сучасні технології;
– узагальнювати наявні результати новітніх досліджень, одержаних вітчизняними та зарубіжними дослідниками, виявляти перспективні напрямки, складати програму досліджень;
– визначати актуальність, теоретичну значущість обраної теми наукового дослідження;
– виділяти етапи проведення самостійних досліджень відповідно до розробленої програми;
– узагальнювати і представляти результати досліджень у вигляді статтею або доповідей;
– застосовувати основні положення методичних рекомендацій для реалізації розроблених проектів і програм.

Рекомендована література

1. Бобилєв В. П. Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : підручник / Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. ; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ: ІМА-пресс, 2014. – 643 с.
2. Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження: підручник / О. В. Клименюк. – Ніжин : Аспек-Поліграф, 2007. – 398 с.
3. Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження : підручник / О. В.Клименюк. – К.Ніжин : Аспек-Поліграф, 2006. – 308 с.
4. Кукушкіна В.В. Організація науково-дослідницької роботи студентів (магістрів): навч.посіб./В.В. Кукушкіна. – М .: ИНФРА-М, 2011. – 265 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207592
5. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В. В.Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – 5-е вид. – К. : Професіонал, 2008. – 237 с.
6. Колесников О. В. Основи наукових досліджень: навч. посіб. – 2-ге вид. випр. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.
7. Краус Н. М. Методологія та організація наукових досліджень : навч.-метод.посіб. з кредит.-модул. системи орг. навч. процесу для студ. освіт.-кваліфікац. рівня «магістр» для всіх екон. спец. / Н. М. Краус ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, каф. екон. теорії та регіон. економіки. – Полтава : Оріяна, 2012. – 182 с.
8. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб.: реком. МОН України для ВНЗ / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2009. – 206 с.
9. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник /за ред. А. Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
10. Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : «Видавництво Ліра-К», 2013. – 336 с.
11. Петрук В. Г. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Г.Петрук, Є. Т. Володарський, В. Б. Мокін. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006. – 144 с.
12. Пилипчик М. І. Основи наукових досліджень : підручник / М. І. Пилипчик, А.С. Григор’єв, В. В. Шостак. – К. : Знання, 2007. – 270 с.
13. Пілюшенко В. Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., реком. МОНУ / В.Л. Пілюшенко, І.В. Шкрабак, Е. І. Славенко. – К. : Лібра, 2004. – 344 с.
14. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 4-те вид., виправ. і доп. – К. : Знання, 2008. – 310 с.
15. Шишка Р. Б. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт : навчальний посібник / Р. Б. Шишка. – Х. : Еспада, 2007. – 368 с.

Матеріали

РП_МіОНД_2023-2024

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус_2021_МіОНД

Завантажити силабус

Силабус: Силабус_2022_МіОНД

Завантажити силабус

Силабус: Силабус_2023_МіОНД

Завантажити силабус