Павлишин Маріанна Львівна

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Наукові інтереси:

– харчові продукти і продовольча сировина: продовольча безпека, управління якістю та безпечністю, фальсифікація та експертиза,
– логістика,
– startap,
– дослідження культурних цінностей

Курси

Вибрані публікації

Понад 140 наукових публікації: 3 монографії, навчальні посібники, лабораторні практикуми, довідники, статі у фахових виданнях  та виданнях, що входять до наукометричних баз даних, тез конференцій тощо

Співавтор 4 патентів на корисні моделі України https://uapatents.com/patents/pavlishin-marianna-lvivna

 1. Пат. на корисну модель 55152 Україна, МПК (2009) А 23 С 9/00. Оздоровчий молочно-гарбузовий коктейль, збагачений йодом, «Ламілакт» / Рудавська М.В., Павлишин М.Л., Лізогуб В.О., Равинський В.І. – № u201005514 ; заявл. 05.05.10; опубл. 10.12.10. Бюл. №23.
 2. Патент № 73692 на корисну модель. Спосіб виробництва зефіру/ Павлишин М.Л., Шаповалова Н.П., Рудавська М.В. – Дата публікації 10.10.2012 р. Номер бюлетеня №19.
 3. Патент на корисну модель №56481. Напівфабрикат маслянка-кефір для коктейлів «ЛАММАСК» / Рудавська М.В., Павлишин М.Л., Перцевий Ф.В. Дата публікації 10.01.2011 р. Бюл.№1.
 4. Патент на корисну модель №56482. Напівфабрикат маслянка для коктейлів / Рудавська М.В., Павлишин М.Л., Перцевий Ф.В. Дата публікації 10.01.2011 р. Бюл. №1.

– Монографії:
1. Akmen Viktoriia, Sorokina Svetlana, Pavlyshyn Marianna. (2023. С.8-18) The use of competency-based approach to learning as a directive for implementing the concept of sustainable development of academic education in Ukraine [Використання компетентнісного підходу до навчання як директиви для реалізації концепції сталого розвитку академічної освіти в Україні]. Modern approaches to ensuring sustainable development: Collective monograph. / Edited by V.Smachylo and O.Nestorenko. – The University of Technology in Katowice Press. – Katowice, 2023. 651p. Р.8-18. DOI: 10.54264/M020. ISBN 978-83-965554-8-9.  http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/33ba92a74a7c70f8ce3859b114f45150.pdf

2. Павлишин М.Л., Захарчин Р.М., Бурак Є.І. (2023. С.209-213, 225) Про антикризове управління для малого бізнесу в умовах війни в Україні / Сучасний стан та перспективи економічного розвитку України: теорія, методологія, практика: колективна монографія. – Полтава: В-во ПП «Астрая», 2023. 225 с.  ISBN 978-617-7915-95-8  http://www.economics.in.ua/2023/04/collectivemonograph.html 

3. Павлишин М.Л. Компетенції та професійні свободи якими володіє випускник спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» (2018. С.12-21).
Павлишин М.Л., Микитів Н.С. Інноваційна модель підготовки професіоналів у ЛІЕТ, здатних відкрити власну справу і вести торговельний бізнес (2018. С.21-43) / Інноваційна модель підготовки фахівців спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» з компетенціями створення і функціонування торговельного підприємництва, здатних провадити власний бізнес: колективна монографія / За ред. проф. Бочана І.О. – Львів: ЛІЕТ, 2018. 104 с. (серія: «Інноваційна модель»)

 – Навчальні посібники й лабораторні практикуми:

 1. Кондитерські вироби: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак, Р.М. Захарчин, Х.І. Ковальчук. Львів: ЛІЕТ, 2020. 296 с. (Серія «Лабораторний практикум»).
 2. Павлишин М.Л., Бурак Є.І., Захарчин Р.М. Смакові товари: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”. Львів: ЛІЕТ, 2018. 308 с. (Серія «Лабораторний практикум»).
 3. Парфумерно-косметичні товари: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» /Луців Н.В.,  Бурак Є.І., Павлишин М.Л. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2018. 166 с. (Серія «Лабораторний практикум»)
 4. Мийні засоби: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» /  Павлишин М.Л., Микитів Н.С., Бурак Є.І. та інші. Львів: ЛІЕТ, 2017. 92 с. (Серія «Лабораторний практикум»)
 5. Харчові жири: товарознавство та експертиза. Навчальний посібник для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак, Г.М. Жолинська, Л.Я. Сенник. Львів: ЛІЕТ, 2017. 129 с (Серія «Лабораторний практикум»).
 6. Експертиза товарів. Розділ «Експертиза текстильних товарів»: лабораторний практикум для виконання  лабораторних робіт  студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, М.Л. Павлишин, О.М. Гущак, Є.І.  Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 128 с.
 7. Експертиза товарів. Розділ «Експертиза шкіри»: лабораторний практикум для виконання науково-дослідних і лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / Г.В.Озимок, М.Л.Павлишин, Н.В.Луців, Є.І.Бурак. Львів: ЛІЕТ, 2016. 59с.
 8. Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Основи митної експертизи. Навчально-методичний посібник для студентів професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі». Львів: ЛІЕТ, 2015. 240 с.
 9. Захарчин Р.М., Павлишин М.Л., Ковальчук Х.І. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари. Навчально-методичний посібник для фахівців з «Підприємництва, торгівлі і біржової діяльності». Львів: ЛІЕТ, 2015. 308 с.
 10. Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Управління якістю. Навчально-методичний посібник: тестові завдання, тематика самостійної та наукової роботи, виконання індивідуальних й контрольних завдань для студентів денної і заочної форм навчання. Львів: ЛІЕТ, 2014. 80 с.

– Статті:

 1. Yurii Lopatynskyi, Svitlana Belei, Iryna Kapelista, Lyudmila Denysiuk and Marianna Pavlyshyn (2023). The Effectiveness of the Management System in the Conditions of War and its Influence on the Development of Agribusiness [Ефективність системи управління в умовах війни та її вплив на розвиток агробізнесу]. Review of Economics and Finance. vol.21.2023. Р. 932-940  (Scopus) https://refpress.org/ref-vol21-a102/
 2. Akmen V., Sorokina, S., Kruhlova O., Pavlyshyn M., Volynets L., Kot O., Sevostianova A., Cherevychna N., Zabrodska H., Lutsiv N. (2022). Research of the Market and Economic Situation State of the Cosmetics Industry in the Context of Reforming the Regulatory Framework and Harmonization in Accordance with the Requirements of the EU Regulations. [Дослідження стану ринку та економічної ситуації косметичної промисловості в контексті реформування нормативно-правої бази та гармонізації відповідно до вимог регламентів ЄС]. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 3/13. №117. P. 24-36  doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.258652  (Scopus)
 3. Вовчак О., Кулиняк І., Гальків Л., Павлишин М., Горбенко Т. (2021). Удосконалення діагностики кризи на підприємстві: фінансово-економічний зрізFinancial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2021. 3(38). Р.292–303.  (Web of Science) (https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237459
 4. Павлишин М.Л. Аналіз факторів впливу на продовольчу безпеку України в умовах військового стану. Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 49. 23 с.  URL:  http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/economics/ (кат.Б, Index Copernicus)
 5. Павлишин М.Л. Роль трансформаційних процесів логістики в продовольчому забезпеченні у воєнний час: виклики для України. Формування ринкової економіки в Україні. 2023. Вип.50. 21 с. URL:  http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/economics/ (кат.Б, Index Copernicus)
 6. Pavlyshyn M. The relationship between the definitions of “human security” and “food security” in the scientific discourse / Фізичне виховання, безпека життєдіяльності і сучасні технології виробництва: матер. І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21.03.2024). Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2024.
 7. Моmоt А., Pavlishin M., Burak E. What Benefit Or Harm Does the Consumed Tile of Brand Chocolate Bring to the Body? / Tourism brand as a factor of formation of a positive image of Ukraine in the world market: [Electronic edition]: Proceedings of the second All-Ukrainian scientific-practical Internet conference (Lviv, February 20, 2020). Lviv: Lviv Institute of Economics and Tourism, 2020. Р.240-241.
 8. Павлишин М.Л., Захарчин Р.М., Левченко А.О. Комплексні дослідження монет ХХ століття, що є частиною приватної колекції. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей. Львів: ЛІЕТ, 2020. №15. – С.89-99 (Серія: економічні науки)
 9. Скворцов І.Б., Павлишин М.Л. Актуалізація економічного обґрунтування підприємницької діяльності в Україні. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей. Львів: ЛІЕТ, 2019. №14. (Серія: економічні науки)
 10. Павлишин М.Л., Захарчин Р.М. Про брендинг вітчизняних алкогольних напоїв на тлі сучасних трендів розвитку економіки. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей. Львів: ЛІЕТ, 2018. №13. – С.113-121 (Серія: економічні науки)
 11. Експертні аспекти у формуванні компетентностей фахівців з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності / М.Л. Павлишин, Н.С. Микитів, Г.В. Озимок, Н.В. Луців. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей. Львів: ЛІЕТ, 2017. №12. – С. 86-91 (Серія: економічні науки)
 12. Павлишин М.Л., Захарчин Р.М., Бурак Є.І. Формування якості морозива з додаванням дикорослих ягід. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. Вип. 24.2 С. 173-177.
 13. Сеник Л.Я., Павлишин М.Л., Захарчин Р.М. Проблеми вітчизняного виробництва рослинних жирів. Вісник Львівського інституту економіки і туризму: збірник наукових статей. Львів: ЛІЕТ, 2014. № 9. С. 161-177

Наукова біографія

ОСВІТА

1994 р. – навчання у Львівському торговельно-економічному інституті, спеціальність «Товарознавство продовольчих продуктів»; кваліфікація «товарознавець-комерсант».

2002-2004 рр. – навчання в Інституті післядипломної освіти Львівської комерційної академії (ЛКА), спеціальність «Облік і аудит»; кваліфікація «спеціаліст з обліку і аудиту».

14.03.2001 р. – присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук; дисертація на тему «Поліпшення споживних властивостей та збереженості печива», спец. 05.18.15 «товарознавство харчових продуктів».

20.04.2006 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри експертизи товарів та послуг.

15.12.2009 р. – присвоєно ступінь доктора філософії.

   РОБОТА

1998-2008 рр. – робота в ЛКА: асистент, доцент кафедри експертизи товарів і послуг.

2008-2021 рр.– робота в ЛІЕТ:
2010–2012 рр. виконання обов’язків декана факультету менеджменту, товарознавства і комерційної діяльності.
2012-2021 рр. – завідувач кафедри підприємництва, товарознавства та експертизи товарів ЛІЕТ.

З 2021 р. по сьогоднішній день – робота в ЛНУ імені Івана Франка:
– виконання обов’язків зав. кафедри управління та експертизи товарів (2021-2023 рр.),
– доцент кафедри менеджменту (з 2023 р.)

 Підвищення професійної майстерності

 • Міжнародне стажування: Німецька академія повноцінного харчування UGB Akademie, програма «Grundlagen der VollwertErnahrung. SaurenBasenHaushalt» (Херсон, 19-24 серпня 2016 р.)
 • Підвищення кваліфікації в статусі експерта соціального бізнес-курсу з підприємництва«MESH Business Course». Львів, ЛІЕТ, 8.10 – 5.12. 2019 р. (30 год.)
 • Головні метрики сучасної науки: Scopus та Web of Science: навчальні вебінари з наукометрії, сертифікат АА №1573 від 12.02.2021 р. (10 год.)
 • Стажування в Львівському торговельно-економічному університеті, програма «Поглиблення професійних знань та вмінь з наукової роботи, вдосконалення методики викладання навчальних дисциплін, підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти першого та другого рівня ОПП «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». Львів, 2021 р., (180 год.)
 • Освітня програма «Підготовка пітч-презентацій інноваційних проектів»: Інкубаційна програма Booster інноваційних проектів-2021″, з 19 жовтня по 10 грудня 2021. Сертифікат ДНУ Київський академічний університет (180 год.)
 • Участь в проекті програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Модуль (#620521-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). Робота в Міжнародній осінній школі Жана Моне «International Jean Monet Autumn School «Regulation of the use of food additives: implementation of  European approaches».
 • Участь в стажуванні за міжнародною програмою: German Ukrainian Technology Transfer Internships University Program 2021 online (GUTT.INUP), DAAD DIES Internships Program: Julius-Maximilian-Universität Würzburg; Ivan Franko National University of Lviv; Kyiv Academic University, 18 October, 2021 – 30 November, 2021 (180 год.)
 • Безпека освітнього процесу в умовах воєнного стану: цикл семінарів-тренінгів, 13-17 березня 2023 р., організатор ЛНУ імені Івана Франка, сертифікат від 17.03.2023 р. (30 год.)

 Захоплення

 • Дійсний член Ради експертів із громадсько-професійної незалежної акредитації та сертифікації у сфері освіти.
 • Проктор ДО “Центр тестування якості освіти при МОЗ України”.
 • Інструктор вступних випробувань для вступу до магістратури Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти
 • Активна участь в духовно-просвітницькій діяльності.
 • Захоплення історією Львова, живописом, різьбою по дереву, вивчення історії мистецтв (навчання у художній школі).

Проекти

Керівництво:

 • Павлишин М.Л., керівник наукової теми № 0123U101604 від 14.03.2023 «Розвиток споживчого ринку товарів: теорія і практика» (наказ №19 від 26.01.2023). Термін виконання: січень 2023 р. по грудень 2026 р.
 • Павлишин М.Л., керівник наукової госпдоговірної теми №Еу-03-21; №0122U000679 «Розширення асортименту солодощів зі збагаченою біологічною цінністю як антикризовий захід для підприємств малого бізнесу». Термін виконання: 2021 – 2022 рік; відповідальні виконавці: Захарчин Р.М., Бурак Є.І., студентка Задорожна О.І.
 • госпдоговірна тема №0219U004466 від 06.08.2019 р. «Розширення асортименту хлібобулочних виробів оздоровчого спрямування ТзОВ «Хліб-Трейд» (договір №3/19 від 18.04.2019 р. «Про надання послуг з виконання науково-дослідних робіт»; код ДКУ 1.2.16.18.15 «Товарознавство харчових продуктів»);
 • спеціальна освітньо-наукова програма «Торгівля, товарознавство й експертиза кави й кавових напоїв, захист прав споживачів»;
 • науково-дослідні теми кафедри:№0110U002385 «Дослідження проблем систем управління якістю продукції, процесів і послуг: нормативно-технічне регулювання, формування якості, екологічної безпечності в контексті європейської інтеграції України»; №0113U004495 «Формування споживних властивостей і збереженості харчових продуктів функціонального призначення»;
 • студентські наукові роботи: Гонта Д. І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, спеціалізації «Економіка торгівлі», тема «Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на прикладі шоколаду в умовах Євроінтеграції України», 3 місце  (ЕФ ЛНУ імені Івана Франка, 2023).
  Левченко А. І етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з «Товарознавства», тема «Товарознавча характеристика монет ХVIII-ХХ ст., що становлять культурну цінність (на прикладі приватної колекції), І місце (ЛІЕТ, 2019).
  Федькович М. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Експертиза харчових продуктів» ІІ місце (НУХТ, 2015). Войціховський Р. та Язвінська Г. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Експертиза харчових продуктів» ІІІ місце (НУХТ, 2016). Кізяк А. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Експертиза харчових продуктів» І місце (НУХТ, 2017);
 • співпраця з МАНУ: співкерівництво (спільно з Шувар Н.М. вчителем СЗОШ №21 м.Львова) дослідницької роботи на тему «Розробка шоколадно-овочевих цукерок для оздоровлення школярів» (Шепарович М.Р., уч. 11 класу СЗОШ №23 м. Львова) / Участь в Конкурсі КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді», відділення хімії та біології, секція: валеологія (Львів, 2021).

Нагороди

 • Грамоти від Львівської міської ради за сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток освіти, вагомі досягнення у науково-педагогічній роботі.
 • Грамота первинної профспілкової організації працівників ЛНУ імені Івана Франка (2023).
 • Подяка ЛНУ імені Івана Франка за підготовку переможця І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2022/2023 н.р.

Методичні матеріали

 1. Павлишин М.Л. Методологія та організація наукових досліджень: конспект лекцій для магістрів спец.  073 “Менеджмент”. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2024 (електронний ресурс).
 2. Павлишин М.Л. Методологія та організація наукових досліджень: метод. матеріали для самостійної роботи та практичних занять для магістрів спец.  073 “Менеджмент”. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2024 (електронний ресурс).
 3. Павлишин М.Л. Захист прав споживачів: опорний конспект лекцій. Львів, 2021. – 136 с.
 4. Павлишин М.Л. Організаційна поведінка: метод. матеріали для самостійної роботи та практичних занять для бакалаврів спец. 073 “Менеджмент”. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2024 (електронний ресурс).
 5. Павлишин М.Л. Адміністративний менеджмент: метод. матеріали для самостійної роботи та практичних занять для бакалаврів спец. 073 “Менеджмент”. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2024 (електронний ресурс).
 6. Ковальчук Х.І., Павлишин М.Л. Основи митної експертизи. Навч.-метод. посібник для студентів проф. спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі». Львів: ЛІЕТ, 2015. 240 с.
 7. Захарчин Р.М., Павлишин М.Л., Ковальчук Х.І. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари. Навч.-метод. посібник для фахівців з «Підприємництва, торгівлі і біржової діяльності». Львів: ЛІЕТ, 2015. 308 с.
 8. Кондитерські вироби: товарознавство та експертиза. Навч. посібник для студентів спец. 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» / М.Л. Павлишин, Є.І. Бурак, Р.М. Захарчин, Х.І. Ковальчук. Львів: ЛІЕТ, 2020. 296 с. (Серія «Лабораторний практикум»).
 9. Павлишин М.Л., Бурак Є.І., Захарчин Р.М. Смакові товари: товарознавство та експертиза. Навч. посібник для студентів спец. 076 “Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”. Львів: ЛІЕТ, 2018. 308 с. (Серія «Лабораторний практикум»).
 10. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: Опорний конспект лекцій. Львів: ЛНУ, 2021. 121 с.

Розклад