Міжнародні стандарти обліку і аудиту (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Шевчук В. Р.ЕКО-41с, ЕКО-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКО-41сдоцент Шевчук В. Р.
ЕКО-42сдоцент Шевчук В. Р.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Міжнародні стандарти обліку і аудиту” є ознайомлення з міжнародними стандартами фінансової звітності та міжнародними стандартами аудиту для більш глибокого розуміння загальноприйнятих принципів ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та здійснення аудиту в Україні. Завданнями вивчення дисципліни “Міжнародні стандарти обліку і аудиту” є розкриття принципів і методів ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та здійснення аудиту за міжнародними стандартами, формування вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми у процесі обліку та аудиту для підготовки інформації, необхідної менеджерам для прийняття виважених рішень.

Рекомендована література

1. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: [Електронний ресурс] http:// www.apu.com.ua
2. Міжнародні стандарти фінансової звітності: [Електронний ресурс] http:// www.rada.gov.ua
3. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту). / За ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540 с.
4. Аудит: [підручник] / За ред. О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2015. – 498 с.
5. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам С. Ф. Голов, В. Н. Костюченко 2008, Фактор, 1008с.
6. Войнаренко М.П., Пономарьова Н.А., Замазій О.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: Навч.Посібн – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.
7. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практ. Посібник / С.Ф. Голов, В.М Костюченко . – К.: Лібра, 2004 . – 880 с.
8. Дмитренко І.М. Аудит (за міжнародними стандартами): [навчальний посібник] / І.М. Дмитренко. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 398с.
9. Кузнецова С.О. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: навчальний посібник / С.О.Кузнецова, І.Б.Чернікова – Х. : ХТЕІ КНТЕУ. – 2016. – 318 с.
10. Міжнародні стандарти аудиту: схеми і таблиці : [навч. посібник] / О. А. Петрик, А. Ж. Пшенична, О. В. Артюх-Пасюта, А. I. Мілька. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 301 с.
11. Пилипенко І.І., Редько О.Ю. Стандарти аудиту та етики: навч. Посібник / І.І. Пилипенко, О.Ю. Редько. – К.: ІЦ Держкомстату України, 2007. – 520 с.