Міжнародні стандарти обліку і аудиту (англійською мовою викладання) (ДВВС для спеціальності 071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Шевчук В. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКО-41сдоцент Шевчук В. Р.
ЕКО-42сдоцент Шевчук В. Р.

Опис курсу

Навчальна дисципліна

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ

Анотація дисципліни

 

Семестр: 7

Викладач: к. е. н., доцент Шевчук Віра Романівна

Кафедра: обліку і аудиту

Короткий опис дисципліни: Метою вивчення вибіркової дисципліни «Міжнародні стандарти обліку і аудиту» є ознайомлення з міжнародними стандартами фінансової звітності та міжнародними стандартами аудиту для більш глибокого розуміння загальноприйнятих принципів ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та здійснення аудиту в глобальному бізнес-середовищі. Завданнями вивчення курсу є розкриття принципів і методів ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності (в тому числі консолідованої) та здійснення аудиту за міжнародними стандартами, формування вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми у процесі обліку та аудиту для підготовки інформації, необхідної внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття виважених рішень.

Перелік тем:

  1. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), процес розробки і впровадження стандартів.
  2. Подання фінансової звітності.
  3. Асоційовані компанії та консолідована фінансова звітність.
  4. Міжнародні стандарти аудиту (МСА) та Кодекс етики.
  5. Міжнародні стандарти контролю якості в аудиті.

 

 

Educational discipline

“INTERNATIONAL STANDARDS OF ACCOUNTING AND AUDITING”

Course abstract

 

Semester: 7

Lecturer: Vira Shevchuk, Ph.D., Associate Professor

Department: Accounting and Audit

A Brief Overview: The purpose of the «International Standards of Accounting and Auditing» course is to become familiar with International Financial Reporting Standards and International Standards on Auditing to gain a deeper understanding of generally accepted accounting principles, financial reporting and auditing. The main objectives are: to disclosure of principles and methods of accounting, of preparation of financial statements and of auditing with the international standards, formation of skills to apply appropriate methods and techniques in the accounting and auditing process to prepare the information required for managers to make sound decisions.

 

Course content (list of topics):

  1. International Financial Reporting Standards (IFRS), the standard setting process and development.
  2. Presentation of financial statements.
  3. Associates and consolidated financial statements.
  4. International Standards on Auditing (ISAs) and Code of Ethics.
  5. International Standard of Quality Control (ISQC).

Рекомендована література

Recommended literature
1. IAS 1. Presentation of financial statements Available at: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=21939&sidebarOption=UnaccompaniedIas
2. IAS 10. Events after the Reporting Period. Available at: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=21943&sidebarOption=UnaccompaniedIas
3. IAS 16. Property, Plant and Equipment. Available at: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=21945&sidebarOption=UnaccompaniedIas
4. IAS 2. Inventories. Available at: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=21940&sidebarOption=UnaccompaniedIas
5. IAS 21. The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. Available at: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=21948&sidebarOption=UnaccompaniedIas
6. IAS 28. Investments in Associates and Joint Ventures. Available at: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=21953&sidebarOption=UnaccompaniedIas
7. IAS 29. Financial Reporting in Hyperinflationary Economies. Available at: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=21954&sidebarOption=UnaccompaniedIas
8. IAS 34. Interim Financial Reporting. Available at: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=21957&sidebarOption=UnaccompaniedIas
9. IAS 36. Impairment of Assets. Available at: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=21958&sidebarOption=UnaccompaniedIas
10. IAS 7. Statement of cash flows. Available at: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=21941&sidebarOption=UnaccompaniedIas
11. IAS 8. Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. Available at: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=21942&sidebarOption=UnaccompaniedIas
12. IFAC (2018) Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements. Available at: https://www.ifac.org/publications-resources/2018-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance
13. IFAC (2018) The International Code of Ethics for Professional Accountants. Available at: https://www.ethicsboard.org/system/files/publications/files/2016-IESBA-Handbook.pdf
14. IFRS 10. Consolidated financial statements. Available at: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=21931&sidebarOption=UnaccompaniedIfrs
15. IFRS 15. Revenue from Contracts with Customers. Available at: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=21936&sidebarOption=UnaccompaniedIfrs
16. IFRS 16. Leases. Available at: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=21937&sidebarOption=UnaccompaniedIfrs
17. IFRS 5. Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Available at: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/PdfAlone?id=21926&sidebarOption=UnaccompaniedIfrs
18. The Conceptual Framework for Financial Reporting Available at: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/UnaccompaniedConceptual

Information resources

ifrs.org

ifac.org

Матеріали

Course abstract International Accounting and Auditing Standards

Анотація курсу Міжнародні стандарти обліку і аудиту

Міжнародні стандарти обліку і аудиту (англійською мовою викладання) є атестованим електронним навчальним курсом у системі Moodl (протокол засідання атестаційної комісії №150-21 від 16.04.2021 р.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус