Міжнародний фінансовий інжиніринг (051 Економіка ОП “Міжнародна економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної економії та міжнародної економіки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Косарчин М. В.ЕКРМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКРМ-51сКосарчин М. В.

Опис курсу

Курс розроблено для того, щоб надати студентам інструментарій для вирішення комплексних фінансових завдань, що постають перед суб’єктами міжнародної економіки в умовах поглиблення фінансової глобалізації.

Дисципліна «Міжнародний фінансовий інжиніринг» є нормативною дисципліною з освітньої програми «Міжнародна економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів спеціальності 051 «Економіка», яка викладається 2-му семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародний фінансовий інжиніринг» є формування у студентів теоретичних та практичних навичок створення нових та використання традиційних фінансових інструментів для системного вирішення комплексних фінансових завдань, що постають перед суб’єктами міжнародної економіки в умовах поглиблення фінансової глобалізації.

Основними завданнями вивчення курсу «Міжнародний фінансовий інжиніринг» є засвоєння базових положень фінансового інжинірингу; набуття навиків використання похідних фінансових інструментів для управління ризиками, що пов’язані з міжнародним бізнесом.

 

Рекомендована література

  1. Фінансовий інжиніринг: Навчальний посібник / За ред. О.М.Сохацької. – К.:Кондор, 2011. – 660 с.
  2. John C. Hull. Options, Futures, and other Derivatives. – Pearson Prentice Hall, 2015, 2012
  3. Marshall, John F. (John Francis). Dictionary of financial engineering — Wiley series in financial engineering, 2000
  4. Величкін В. О., Тимошенко М. В. Фінансовий інжиніринг : навчальний посібник / В. О. Величкін, М. В. Тимошенко. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. – 124 с.
  5. Kosowski Robert L., Neftci Salih N. Principles of financial engineering. – Academic Press, 2015
  6. Dubil, Robert. Financial engineering and arbitrage in the financial markets / Robert Dubil.—The Wiley finance series, 2011
  7. Financial engineering : the evolution of a profession / Tanya S. Beder and Cara M. Marshall, editors. – RobertW. Kolb series, 2011

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус