НАУКОВИЙ СЕМІНАР

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Залік
21Залік
31Залік
41Залік
51Залік
61Залік
71Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
18професор, професор Сенишин О. С.
28професор, професор Сенишин О. С.
38професор, професор Сенишин О. С.
48професор, професор Сенишин О. С.
58професор, професор Сенишин О. С.

Опис курсу

Дисципліна «Науковий семінар» є завершальною нормативною дисципліною для освітньої-наукової програми підготовки доктора філософії з спеціальності 073 «Менеджмент», яка викладається протягом 1-4 року навчання в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою викладання навчальної дисципліни «Науковий семінар» є є ознайомлення слухачів аспірантури з основними аспектами вирішення складних сучасних проблем розвитку методології наукових досліджень, формування власних наукових результатів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Науковий семінар» є:

 • критичний аналіз сучасних методологічних засад та структури теорії наукового пізнання;
 • вивчення нових підходів до розв’язання теоретико-прикладних проблем управлінської науки;
 • вивчення наукових методів дослідження;
 • дослідження сучасних моделей і методів виявлення актуальних наукових проблеми, здійснювати їх теоретико-прикладний аналіз та окреслювати напрями вирішення;
 • дослідження сучасних моделей менеджменту

Після завершення цього курсу студент буде :

знати :

 • основні методологічні засади та елементи структури теорії наукового пізнання
 • основні закономірності та принципи розвитку сучасного міждисциплінарного управлінського наукового знання;
 • категоріальний апарат методології наукових досліджень;
 • методичні та організаційні основи експертної оцінки наукових проектів та програм;

існуючі особливості методики теоретико-прикладного аналізу актуальних наукових проблем.

вміти :

 • застосовувати категоріальний апарат методології наукових досліджень. Розуміння системно-синергетичного підходу до розв’язання теоретико-прикладних проблем управлінської науки;
 • здійснювати експертну оцінку наукових проектів та програм. Здатність до генерування нових наукових ідей та моделей розвитку;
 • презентувати результати наукових досліджень на наукових семінарах, у виступах на наукових конференціях, участі у наукових дискусіях тощо;
 • виявляти актуальні наукові проблеми, здійснювати їх теоретико-прикладний аналіз та окреслювати напрями вирішення;

здійснювати власну наукову діяльність, вдосконалювати власні професійні знання, уміння, розвиток особистісних рис наукового дослідника.

Рекомендована література

 Основна література:

1. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник. К.: Кондор, 2003. 192 с.

2. Кустовська О.В. Методологія системного підходу до наукових досліджень: Курс лекцій. Тернопіль: Економічна думка, 2005. 124 с.

3. В. Є. Юринець Методологія наукових досліджень : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 178 с.

4. Н. Г. Ушакова, Л. О. Мельнік Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : конспект лекцій. Харк. держ. ун-т харч. та торг. Х. : ХДУХТ, 2010. 89 с.

5. С. Е. Важинський, Т І. Щербак Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.

Додаткова література:

1.   1. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. К.: АБУ, 2002. 480 с.

2. Будзан Б.П. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. К.: Основи, 2001. 349 с.

3. Грищенко І.М., Григоренко О.М., Борисенко В.О. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2001. 186 с.

4. Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень: Навч. посібник.  К.: Центр навчальної літератури, 2004. 212 с.

5. Катренко А. В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: Навч. посіб. Львів: Новий світ-2000, 2003. 424 с.

6. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. 2-е видання, перероблене і доповнене. К.: ВД «Професіонал», 2004, 208 с.

7. Кривов’язюк І.В. Функціонування та розвиток підприємств в умовах кризи: системноаналітичний підхід: Монографія. Луцьк: ЛНТУ, 2012. 392 с.

8. П’ятницька-Позднякова І. С Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посібник. К., 2003. 116 с

9. Сімакова О.О., Никифоров Р.П. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. 134 с.

10. Шейко В.М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник.  К.: Знання, 2004.  307 с.

Силабус: Науковий семінар

Завантажити силабус

Силабус: Науковий семінар

Завантажити силабус

Силабус: Науковий семінар

Завантажити силабус

Силабус: Науковий семінар

Завантажити силабус