Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності (051 “Економіка”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Тенюх З. І.ЕКр-31с, ЕКр-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКр-31сдоцент Тенюх З. І.
ЕКр-32сдоцент Тенюх З. І.

Опис курсу

Мета дисципліни – формування у студентів системи знань з методики обліку та порядку оподаткування зовнішньекономічної діяльності підприємств, а також основних принципів організації обліку господарських процесів на підприємствах України.
Завдання дисципліни – набуття студентами необхідних знань та практичних навичок щодо ведення обліку зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням загальноприйнятих принципів та стандартів з бухгалтерського обліку. Зокрема, вивчення способів та механізмів здійснення підприємствами зовнішньоекономічної діяльності та порядку її оподаткування, особливостей документального забезпечення бухгалтерських записів та відображення в обліку господарських операцій, здійснених в іноземній валюті.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни грунтується на знаннях з мікроекономіки, макроекономіки, економіки підприємств, міжнародної економіки, менеджменту, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності, бухгалтерського обліку.

Після завершення вивчення науки студенти мають:
знати:
 зміст основних нормативних документів, якими регламентується ведення бухгалтерського обліку і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні;
 методику ведення обліку зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України;
 порядок оподаткування зовнішньоекономічних операцій в Україні;
 техніку складання первинних документів з обліку зовнішньекономічних операцій.
вміти:
 застосовувати теоретичні і методичні засади ведення обліку зовнішньоекономічної діяльності та порядку їх оподаткування з урахуванням стандартів бухгалтерського обліку;
 розраховувати суму податкових зобов’язань за різними податками, зборами, обов’язковими платежами, що виникають при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в Україні;
 обліковувати іноземну валюту, імпортні та експортні операції;
 здійснювати облік розрахунків з підзвітними особами;
 здійснювати облік інших зовнішньоекономічних операцій: облік бартерних операцій, давальницьких операцій;
 відображати зовнішньоекономічні операції в системі рахунків бухгалтерського обліку та регістрах бухгалтерського обліку.

Рекомендована література

1. Податковий кодекс України від 2.12.2010 № 2755-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/mk/
3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12
4. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 № 185/94. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80
5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних курсів», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000р. № 193 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00
7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99

Список джерел:

1. Бутинець Ф. Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей, В. М. Пархоменко; За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця; 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: Рута, 2001. – 544 с.
2. Бутинець Ф. Ф. Облік зовнішньоекономічної ді¬яльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця; 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: Рута, 2006. — 388 с.
3. Волкова І. А. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник / Волкова І. А., Реслер М. В., Калініна О. Ю. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 304 с.
4. Гордієнко Н.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник / Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2006. − 235 с.
5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник / За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, І.Ю. Сіваченка. – 2-тє вид., доп. і перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 792 с.
6. Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник/ Л.О. Кадуріна. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 288 с.
7. Кадуріна Л. О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: теорія, практика, рекомендації: Навч. посіб. / Кадуріна Л. О., Стрєльнікова М. С. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 606 с.
8. Лебедевич С.Є. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник / Лебедевич С.Є., Шутка С.Є., Воляник Г.М., Колінько Н.І. – Львів: Новий Світ-2000, 2012.- 378 с.
9. Лучко М.Р. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник / Лучко М.Р., Н.Г. Мельник, С.В. Сисюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015 .- 356 с.
10. Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / Маслак О.О., Жежуха В.Й. – К.: Каравела, 2011. – 400 с.
11. Небильцова В.М. Облік зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний просібник / В.М. Небильцова, О.В. Небильцова, О.В. Овдій.- К.: Хай-Тек Прес, 2007. — 256 с.
12. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Ю. А. Кузьмінський, В. Г. Козак, Л. І. Лук’яненко та ін.; За ред. Ю. А. Кузьмінського. – К.: КНЕУ, 2001. – 179 с.
13. Облік міжнародних операцій: Підручник / Ю. А. Кузьмінський, В. Г. Козак, Л. І. Лук’яненко, О. В. Небильцова; За заг. ред. проф. Ю. А. Кузьмінського. – К.: КНЕУ, 2006. – 336 с.
14. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник /О.В. Манойленко [та ін.]. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2014. – 367 с.
15. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : підручник / В.І. Мазуренко, Р.Д. Стаканов. – К: ДКС, 2013. – 347 с.
16. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник /Л.В. Гасенко. Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2012 – 294 с.
17. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник /Я.С. Карп’як, В.І. Воськало. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2012. – 297 с.

18. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник /за заг. ред. С. О. Кузнецова. Х. : Видавництво Іванченко І. С., 2019. 221 с.

19. Крупка Я.Д., Назарова І.Я. Облік міжнародних операцій: навчальний посібник. Тернопіль: «Крок», 2016. 216 с.

Періодичні видання: «Бухгалтерський облік та аудит», «Баланс», «Бухгалтерія», «Все про бухгалтерський облік», «Дебет-Кредит», «Інтерактивна бухгалтерія», «Податки і бухгалтерський облік» та ін.

Періодичні джерела:

 1. Експорт, Імпорт, ЗЕД-заборгованості. Бухгалтерія Баланс: Практичне керівництво. 2020. № 4. С. 5-110.
 2. Валюта. Нове. Податки та бухгалтерський облік. 2019. № 21. С. 3-47
 3. ЗЕД у запитаннях і відповідях. Податки та бухгалтерський облік. 2019. № 27. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2019/april/issue-27/
 4. Зовнішньоекономічна діяльність. Все про бухгалтерський облік. 2019. № 55. С.3-45
 5. Експорт-Імпорт. Податки та бухгалтерський облік. № 16. С. 3-47. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/february/issue-16/
 6. Послуги в ЗЕД. Податки та бухгалтерський облік. № 104. С. 3-47. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/december/issue-104/
 7. Послуги в ЗЕД: де місце постачання? Податки та бухгалтерський облік. 2016. № 61. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/august/issue-61/article-20259.html
 8. Проценко М. Бартер у зовнішньоекономічній діяльності. Все про бухгалтерський облік. 2019. № 55. С.36-41
 9. Тенюх З.І. Повернення товару нерезиденту у митному режимі реекспорту: облік і оподаткування. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 6. 2015. С. 880 – 886.: URL: http://global-national.in.ua/archive/6-2015/180.pdf
 10. Тенюх З.І. Повернення товару від нерезидента у митному режимі реімпорту: облік і оподаткування. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 12. 2016.  С. 537 –543. URL: http://global-national.in.ua/archive/12-2016/111.pdf
 11. Двальницькі операції. Податки та бухгалтерський облік. 2017. № 20. С. 3-48. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/march/issue-20/
 12. Відрядження за кордон. Все про бухгалтерський облік. 2020. № 29. С. 4-47

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус