Облік і звітність за міжнародними стандартами (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
101Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Дутчак І. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКОМ-51сдоцент Дутчак І. Б.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» є набуття студентами необхідних теоретичних знань з регулюючих положень і змісту основних Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності та їх Тлумачень, а також оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням фінансових звітів транснаціональними корпораціями та учасниками ринку цінних паперів.
Основні завданнями навчальної дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами» є засвоїти основні вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо формування окремих елементів фінансових звітів та вміти їх застосовувати у процесі підготовки консолідованих фінансових звітів компаніями недержавної форми власності або їх трансформації.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: теоретичні положення і зміст основних Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності та їх Тлумачень;
вміти: застосовувати процедури, пов’язані із складанням та поданням фінансових звітів транснаціональними корпораціями та учасниками ринку цінних паперів.

Рекомендована література

Базова
1.Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368с.
Нормативне забезпечення
1. МСФЗ (IFRS) – Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, МСФЗ для МСП, включаючи МСБО та тлумачення КТМФЗ, […] IASB; Список, Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012. – Поточна редакція – Редакція від 12.03.2013. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_010
2. МСБО (IAS) – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_010
3. НПСБО – Режим доступу: http://www.interbuh.com.ua/ru/documents/onemanuals/35131
4. ПСБО – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/buh/psbo.htm
Допоміжна
1.Податковий Кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI, який набрав чинності з 01.01.2011р.
2. ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-ХІV зі змінами і доповненнями № 2019-VIII ( 2019-19 ) від 13.04.2017. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14
3.Голова С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами. – Київ: Екаунтінг, 2006.
4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Переклад з англійської за редакцією С. Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2008.
5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2001: зміни та доповнення/ Переклад з англійської за редакцією С. Ф. Голова. – К: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2008.

Матеріали

Анотація дисц_Облік і звітність за МС_Дутчак

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Навчальної дисципліни "Облік і звітність за міжнародними стандартами" 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: On academic discipline "Accounting and Reporting in Accordance with International Standards"

Завантажити силабус