Операційний менеджмент (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Тибінка Г. І.ЕКМ-31с, ЕКі-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКМ-31сдоцент Оробчук М. Г.
ЕКі-31с

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Операційний менеджмент» є отримання студентами системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей операційної діяльності підприємства, а також набуття навичок їх практичного використання.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

 • усвідомлення того,що операційна система є однією з найважливіших складових будь-якого підприємства, через  що  фахівцю  в галузі управління потрібно докорінне знання основ та категорійного апарату операційного менеджменту;
 • знаньпринципів та методів раціональної організації, планування і контролю за функціонуванням операційних систем різних видів;
 • знаньособливостей операційного менеджменту на підприємствах різних галузей;
 • вміннярозробляти операційну стратегію підприємства;
 • вмінняобґрунтовувати рішення щодо створення операційної системи, підтримки належного режиму її поточного функціонування;
 • вміння здійснювати менеджмент якості та управляти продуктивністю операційної діяльності організації.

Рекомендована література

 1. Василенко В. О. Виробничий (операційний)менеджмент: навч.  посібник.  К. : Центр навч. л-ри, 2005. 532 с.
 2. ГевкоІ. Б. Операційний менеджмент : навч. посібник. К. : Кондор, 2005. 228 с.
 3. ГэлловэйЛ.  Операционный менеджмент. Принципы и  практика. СПб. : Питер, 2002. 320с.
 4. МикитенкоН. В. Операційний менеджмент. К. : КНТЕУ, 2009. 197 с.
 5. СумецьО. М. Основи операційного менеджменту. К. : Професіонал, 2005. 414 с.
 6. ХаннаМ. Д. Управління виробництвом з метою задоволення споживача. К. : ЗАТ «Віпо», 2003. 225 с.
 7. ЧейзР.Б. Производственный и операционный менеджмент : пер. с англ. М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 1184 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Силабус 2022

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма

Завантажити силабус