Тибінка Галина Ігорівна

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: galyna.tybinka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

 1. Кохан М. О., Тибінка Г. І. Удосконалення системи матеріального стимулювання праці у вищих навчальних закладах // Сучасна парадигма управління і Острозька Біблія. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – с. 23.
 2. Тибінка Г. Оцінка мотивації праці банківського персоналу // Економіка України в умовах посилення глобалізаційних процесів: виклики і перспективи. Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – с. 480 -481.
 3. Кохан М. О., Тибінка Г. І. Порівняльна оцінка мотивації праці у банківській та освітній сферах: соціологічний зріз // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2009. – с. 175-180.
 4. Тибінка Г. Порівняльний аналіз розмірів мінімальної заробітної плати у країнах Європейського союзу // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2010. – Випуск 43. – 695с. – с. 568-569.
 5. Тибінка Г. Підходи до трактування суті заробітної плати та визначення чинників її формування // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2010. – Випуск 44. – 692 с. – с. 242-248.
 6. Жук О., Тибінка Г. Мінімальна заробітна плата як інструмент державного регулювання оплати праці // Збірник наукових праць „Економічний простір”. – Дніпропетровськ: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2010. – с. 56-66.
 7. Тибінка Г., Попівняк Р. Мінімальна заробітна плата та напрями її застосування // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції, Харків 8-22 листопада 2010 р. – м. Харків: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка, 2010. – с. 180-183.
 8. Тибінка Г. Використання мінімальної заробітної плати як базису економіко-правового регулювання в Україні // Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК №18(1). – Львів, 2011. – с.344-353.
 9. Тибінка Г. Порівняльний аналіз розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму // Збірник тез доповідей Міжнародної інтернет – конференції „Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання”. – м. Луцьк: ВІЕМ, 2011. – с. 121-123.
 10. Тибінка Г. Порівняльно-оціночний аналіз стану оплати праці за регіонами України // Всеукраїнський науково-виробничий журнал „Інноваційна економіка”. – Тернопіль, 2011. – с. 277-283.
 11. Тибінка Г. Особливості регулювання оплати праці у ринкових системах зарубіжних країн та в Україні // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. Вип.2(14). – Запоріжжя, 2012. – с. 158-164.
 12. Андрушко М. І., Попівняк Р. Б., Тибінка Г. І. Проектування і прогнозування макроекономічних систем // Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів економічного факультету ОКР „Спеціаліст”, „Магістр” . – Львів, 2012. – 43 с.
 13. Тибінка Г. Порівняльний аналіз регулювання оплати праці у ринкових економічних системах зарубіжних країн та в Україні // Збірник наук. праць „Формування ринкової економіки в Україні”. Вип.26 Ч.2. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – с.243-249.
 14. Тибінка Г. Шляхи вдосконалення регулювання оплати праці в Україні // Формування ринкової економіки в Україні: Зб. наук. праць. Вип. 28. –Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – с. 153-156.
 15. Galina Tybinka. Areas of Pension Reform in Ukraine //International Conference Modern Jurisprudence: legal thought and enforcement practice”.– USA, San Francisco, California. – 152 c. c. 82-86.
 16. Galina Tybinka. Analysis of system of Organization of Adjusting of Payment of Labor in Ukraine //International Conference Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative appoach”.– USA, San Francisco, California. – 152 c. c. 117-124.
 17. Андрушко М. І., Попівняк Р. Б., Тибінка Г. І. Проектування і прогнозування макроекономічних систем // Методичні рекомендації для виконання практичних робіт і самостійного вивчення дисципліни студентами економічного факультету усіх спеціальностей ОКР „Спеціаліст”, „Магістр” . – Львів, 2013. – 30 с.
 18. Тибінка Г. Організаційно-економічний механізм державного регулювання оплати праці в Україні // Матеріали Х науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників „Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні”, 31 березня -5 квітня 2014р., м. Львів НУ „Львівська політехніка”, 2014. – С. 238-239.
 19. Тибінка Г., Попівняк Р. Порівняльний аналіз стану ринку праці та заробітної плати у Львівській області протягом останніх років // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини ім. Г. З. Гжицького. Т.16. №3. Ч.5. – Львів, 2014. – с.216-221.
 20. Ковалів В. М., Тибінка Г. І. Управління проектами // Методичні рекомендації для виконання практичних робіт і підготовки до семінарських занять студентами спеціальності 7.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування». – Львів, 2015. – 42 с.
 21. Ковалів В. М., Тибінка Г. І. Управління проектами // Методичні рекомендації для виконання курсових робіт студентами напряму підготовки 7.030601 «Менеджмент організацій і адміністрування». – Львів, 2015. – 25 с.
 22. Ковалів В. М., Тибінка Г. І. Управління проектним портфелем // Методичні рекомендації для проведення семінарських занять студентами спеціальності «Економіка підприємства» заочної форми навчання. – Львів, 2015. – 13 с.
 23. Ковалів В. М., Тибінка Г. І. Управління проектним портфелем // Методичні вказівки для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціальності «Економіка підприєства». – Львів, 2015. – 19 с.
 24. Тибінка Г., Попівняк Р. Прогнозування оплати праці як інструмент соціальної політики в контексті концепції зрівноваженого розвитку сільських регіонів // Аграрна економіка: науковий журнал Львівського національного аграрного університету Т.8. №1-2. – Львів, 2015. – с. 53-60.
 25. Тибінка Г. І. Сучасний інструментарій зміни соціальної політики // Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. – 2015. – № 22(1). – с. 233-236.
 26. Тибінка Г. Розмежування понять оплата праці і заробітна плата // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції: Проблеми економіки, менеджменту та сільської кооперації (12-13 травня 2015р.). – Л., 2015р. – с.159-162.
 27. Жук О. П., Тибінка Г. І. Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці в господарській системі України: монографія / О. П. Жук, Г. І. Тибінка. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 232 с.
 28. Ковалів В. М., Тибінка Г. І. Управління проектами // Методичні рекомендації для проведення семінарських занять студентами спеціальності «Менеджмент і адміністрування» заочної форми навчання. – Львів, 2015. – 13 с.
 29. Ковалів В. М., Тибінка Г. І. Управління проектами // Методичні вказівки для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент і адміністрування». – Львів, 2015. – 19 с.
 30. Ковалів В. М., Тибінка Г. І. Креативний менеджмент // Методичні рекомендації для виконання практичних робіт, підготовки до семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни студентами ОС «Бакалавр» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка». – Львів, 2016. – 70 с.
 31. Тибінка Г. І., Попівняк Р. Б., Дубневич Ю. В., Міколяш М. Я. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті// Методичні рекомендації для семінарських і практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності „Облік і аудит” ОКР „Спеціаліст”, ОС „Магістр”. – Львів, 2015. – 98 с.
 32. Тибінка Г. І., Попівняк Р. Б., Міколяш М. Я. Моделі і методи прийняття рішень в обліку та аудиті// Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни для студентів спеціальності “Облік і аудит” заочної форми навчання.– Львів, 2015. – 38 с.
 33. Тибінка Г. І., Попівняк Р. Б., Міколяш М. Я. Моделі і методи прийняття рішень в обліку та аудиті// Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт студентами спеціальності “Облік і аудит” заочної форми навчання.– Львів, 2015. – 58 с.
 34. Тибінка Г. І., Шигінська І. Порівняльний аналіз регулювання оплати праці в Україні та зарубіжних країнах // Молодіжний економічний дайджест: науковий електронний журнал №2-3(5-6). – К., 2015. с. 101-107.
 35. Тибінка Г. І. Мотиваційні заходи детінізації оплати праці в Україні // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. Сухомлинського. Випуск №7. – Миколаїв, 2015. – с.216-219.
 36. Тибінка Г. Державні заходи детінізації оплати праці в Україні // Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. – 2016. – № 23(1). – с. 178-182.
 37. Тибінка Г. Сутність, загальна характеристика та підходи до класифікації проектів // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет конференції : Сучасні тенденції управління та адміністрування в аграрному виробництві (12 травня 2016р.). – Л., 2016р. – с. 108-112.
 38. Тибінка Г. І. Управління проектами // Методичні рекомендації для виконання практичних робіт і підготовки до семінарських занять студентам денної форми навчання напряму підготовки 073 «Менеджмент» ОКР «Спеціаліст» та напряму підготовки 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування» ОС «Магістр». – Львів, 2016. – 42 с.
 39. Тибінка Г. І. Управління міжнародними проектами // Методичні рекомендації для виконання практичних робіт і підготовки до семінарських занять студентам денної форми навчання напряму підготовки 8.03060104 «Менеджмент ЗЕД» ОС «Магістр» та напряму підготовки 8.03050301 «Міжнародна економіка» ОС «Магістр». – Львів, 2016. – 42 с.
 40. Кохана Т. М., Ковалів В. М., Тибінка Г. І. Економіка праці і соціально-трудові відносини та управління персоналом // Методичні рекомендації для вивчення дисципліни, підготовки до семінарських занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит». – Львів, 2016. – 72 с.
 41. Тибінка Г. Ефективні інструменти регулювання оплати праці в зарубіжних країнах та їх використання в Україні // Науковий вісник «Полісся». – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – №3 (7). – с. 146-149.
 42. Тибінка Г. Сучасні аспекти виникнення конфліктів у підприємстві та їх наслідки // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : Фінанси, облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики (28 жовтня 2016 р.). – Х. : ХДУХТ, 2016. – с. 334-335.
 43. Попівняк Р. Б., Тибінка Г. І. Вдосконалення формування і прогнозування рівня заробітної плати на основі використання методів економіко-математичного моделювання / Р. Б. Попівняк, Г. І. Тибінка // Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунтування розвитку сільського господарства і села : колективна монографія / за заг. ред. Я. С. Янишина. – Львів, 2016. – с. 239-260.
 44. Тибінка Г. І. Мінімальна заробітна плата та напрями її застосування // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції : Сучасні тенденції менеджменту в аграрному виробництві (16-17 травня 2017р.). – Л., 2017р. – с.53-56.
 45. Тибінка Г. Організація управління інвестиційним проектом // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії». – Рівне-Луцьк, 2017р. – с.179-182.
 46. Тибінка Г., Сікора О., Мартинюк Н. Іноземний досвід застосування різних систем оплати праці та можливості їх використання в Україні// Аграрна економіка: науковий журнал Львівського національного аграрного університету Т.10. №3-4. – Львів, 2017. – с. 120-127.
 47. Тибінка Г. Організаційно-економічний механізм державного регулювання оплати праці в Україні//Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Концептуальні засади менеджменту у сфері аграрного виробництва: теорія, методологія, практика». – Львів, 2018р. – с.123-124.
 48. Янишин Я., Брик Г., Тибінка Г. Молоді вчені Львівщини: сучасний стан, проблеми і перспективи наукової діяльності //Збірник матеріалів ХІХ Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій». – Львів, 2018р. – с.22-26.
 49. Тибінка Г., Брик Г., Кохана Т. Розмежування понять «заробітна плата» і «оплата праці» [Електронний ресурс]/Г. І. Тибінка, Г. В. Брик, Т. М. Кохана// Економіка та суспільство. – 2018. – №19. – Режим доступу до журналу: http: // economyandsociety.in.ua.
 50. Синюк О. В., Тибінка Г. І. Економіка праці і соціально-трудові відносини та управління персоналом // Методичні рекомендації для семінарських занять для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання. – Львів, 2018. – 48 с.
 51. Янищин Я. С., Тибінка Г. І. Управління проектами // Методичні рекомендації для виконання практичних робіт і підготовки до семінарських занять студентам денної форми навчання напряму підготовки 073 «Менеджмент» ОС «Магістр». – Львів, 2020. – 42 с.
 52. Тибінка Г. І. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті// Методичні рекомендації для семінарських і практичних занять та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 073 „Менеджмент”, ОС „Бакалавр”. – Львів, 2020. – 98 с.
 53. Тибінка Г. І., Кохана Т. М. Основні підходи до трактування суті заробітної плати//Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій : матеріали ХХ Міжнародного науково-практичного форуму, 17-19 вересня 2019 р. – Львів : Ліга-Прес, 2019. – с. 78-81.
 54. Тибінка Г. І., Кохана Т. М. Порівняльний аналіз механізму регулювання мінімальної заробітної плати у зарубіжних країнах та в Україні. Вісник ЛНАУ.Львів. 2019. С. 163-165.
 55. Тибінка Г. Особливості формування територіальних громад в Україні. Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Частина 2. Дубляни, 2020, С. 90-92.
 56. Тибінка Г. Основні методи та чинники у системі мотивації праці працівників агропромислових підприємста.Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: матеріали IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-27 травня 2020 р). Проблематика 2020 р.: «Світові тенденції розвитку агропромислового виробництва».Львів: Ліга-Прес, 2020. С. 42-44.
 57. Федик О.В. Тибінка Г.І.Бізнес-план по вирощуванню нутрій. Збірник бізнес-планів. ЛНАУ. 2020р.
 58. Тибінка Г. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України.Вісник ЛНАУ: Економіка АПК.Львів. №27. 2020. С. 68-70.
 59. Черевко Д., Тибінка Г. Зовнішньоекономічна діяльність Львівської області.Вісник ЛНАУ: Економіка АПК.Львів. №27.2020. С. 64-67.
 60. Tybinka H. Preparation and conclusion of foreign features of stakeholder relations at economic agreements//International independent scientific journal VOL. 2.– 2020. – №19. – Режим доступу до журналу: http://www.iis-journal.com
 61. Tibinka G., Kunditska G. Specialties of formation of the teritorial group in Ukraine // Journal of science.Lyon VOL. – 2020. – №12. – Режим доступу до журналу: https://www.joslyon.com
 62. Tybinka H., Zarevych R., Tymochko I.State regulation of fea in Ukraine: current situation and ways of improvement//International independent scientific journal VOL. 2.– 2020. – №21. – Режим доступу до журналу: http://www.iis-journal.com
 63. Г.Тибінка, С.Павлишин. SWOT-аналіз у системі управління підприємством. Перспективи розвитку освіти, науки і бізнесу в глобальному середовища: П-26 матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2020. с. 74-77.
 64. Г. Тибінка, Г. Кундицька. Розвиток валютного ринку України: переваги та недоліки. Збірник Формування ринкової економіки в Україні. Львів. № 44. 2020.
 65. Г. Тибінка. Вихід малого і середнього бізнесу на ринок Європейського Союзу: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології та практичний досвід управління підприємствами у сфері економіки, бізнесу, туризму». Львів. 2021. С.187-190.
 66. Misak G., Zarevich R., Timochko I.  Current state and trends of innovative activity in Ukraine. Journal of science. Lyon. VOL. 2. 2021. №26. Режим доступу до журналу: https://www.joslyon.com
 67. Мисак Г. І. Україна-Канада: стан та перспективи розвитку сучасних міжнародних відносин.
 68. Галина Мисак, Ярема Шпарик, phd Daniel Butyter. Сучасний стан та тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні. Збірник Формування ринкової економіки в Україні. Львів. № 46. 2021.
 69. Галина Мисак, Наталія Мельник. Національні стилі лідерства. Інвестиції : практика і досвід. № 11-12. 2022. С. 47-49.
 70. Г. І. Мисак, Я. Я. Кріль, О. Б. Юрченко. Розмежування понять «культурний шок» та адаптація до нової культури. Ефективна економіка. № 9. 2022.
 71. Г. І. Мисак, З. Л. Бандура, Я. Я. Шпарик. Культури високого та низького контексту. Ефективна економіка. № 10. 2022.
 72. Tibinka,R. Miroshnyk,G. Kunditska. Ukraine-Canada: state and prospects of development of modern international relations. Journal of science. Lyon VOL. 1. 2021. №18. Режим доступу до журналу: https://www.joslyon.com

Біографія

Відомості про освіту:
            2004 – 2009рр. – Львівський національний університет ім. І. Франка, отримала диплом магістра, менеджер-економіст
            2010 – 2015рр. – навчалася в аспірантурі Львівського національного університету
 ім. І. Франка
            11.03.2015р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці в господарській системі України»
            28.04.2015р. отримала диплом кандидата економічних наук
Відомості про професійний досвід:
            1.09.2010 – 1.03.2014рр. – асистент кафедри менеджменту організацій ім. проф.
Є. Храпливого Львівського національного аграрного університету
            1.03.2014 – 25.08.2015рр. – старший викладач кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого Львівського національного аграрного університету
            25.08.2015 – 20.06.2019рр.– в.о. доцента кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого Львівського національного аграрного університету
2015-2016рр. – голова Ради молодих вчених економічного факультету Львівського національного аграрного університету
2016р.-2019рр.– директор музею ім. проф. Є. Храпливого Львівського національного аграрного університету
З 20.06.2019р. і до сьогодні – доцент кафедри менеджменту ім. проф. Є. Храпливого Львівського національного аграрного університету, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
З 01.09.2020 і до сьогодні – доцент кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка

Проекти

Пройшла міжнародне стажування у Staropolskiej Szkolr WyzszejKielcach з 25 листопада 2017 року по 25 травня 2018 року, що засвідчує отриманий сертифікат.

Методичні матеріали

 1. Синюк О. В., Тибінка Г. І. Економіка праці і соціально-трудові відносини та управління персоналом // Методичні рекомендації для семінарських занять для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання. – Львів, 2018. – 48 с.
 2. Янищин Я. С., Тибінка Г. І. Управління проектами // Методичні рекомендації для виконання практичних робіт і підготовки до семінарських занять студентам денної форми навчання напряму підготовки 073 «Менеджмент» ОС «Магістр». – Львів, 2020. – 42 с.
 3. Тибінка Г. І. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті // Методичні рекомендації для семінарських і практичних занять та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 073 „Менеджмент”, ОС „Бакалавр”. – Львів, 2020. – 98 с.

Розклад