Організація підприємницької діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Чопко Н. С.ЕКМ-21с, ЕКМ-22с, ЕКМ-23с,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКМ-21с
ЕКМ-22с
ЕКМ-23с

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація підприємницької діяльності» є формування системи теоретичних знань та практичних навичок у сфері підприємництва, оволодіння механізмом організації власної справи студентами напряму “Менеджмент” економічного факультету.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація підприємницької діяльності» є

 • опанувати сутність та принципи підприємництва,
 • вивчити його системи та моделі,
 • засвоїти механізм та форми започаткування та підтримки власної справи,
 • вивчити методи та форми державного регулювання підприємництва,
 • дослідити світовий досвід здійснення, підтримки та регулювання підприємницької діяльності.

Студенти повинні знати :

 • ключові категорії, наукові та правові принципи організації підприємницької діяльності ;
 • основні системи і моделі здійснення підприємницької діяльності;
 • послідовність організації торговельної та виробничо-господарської діяльності підприємства;
 • особливості процесу державного регулювання підприємницької діяльності.

вміти :

 • організовувати бізнес;
 • використовувати відповідні методи та засоби ведення підприємницької діяльності;
 • розробляти бізнес-плани та проекти.

Рекомендована література

 1. Остапчук А. Д., Збарська А. В. Організація підприємницької діяльності у фірмі: навч. посібник [за ред. професора В. К. Збарського. – К.: КиМУ, 2015. – 273 с.
 2. Основи підприємництва: Підручник / [ Біляк Т.О., Бірюченко С.Ю., Бужимська К.О., та ін.]; під заг. ред. Н.В. Валінкевич. – Ж.: ЖДТУ, 2019. – 492 с.
 3. Господарський кодекс України / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436- 15/paran78#n78.
 4. Гой І. В. Підприємництво [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 368 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/ekonomika/pidpriyemnitstvo_-_goy_iv/
 5. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів (напрям підготовки «Менеджмент») / Упоряд.: Харко В.Ю., Чопко Н.С. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 48 с.
 6. Чопко Н.С. Організація підприємницької діяльності: плани семінарських занять, практичні завдання для самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент організацій». – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 16 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2020

Завантажити силабус

Силабус: 2022

Завантажити силабус

Силабус: 2023

Завантажити силабус