Організація підприємницької діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Чопко Н. С.ЕКМ-21с, ЕКМ-22с, ЕКМ-23с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКМ-21с
ЕКМ-22с
ЕКМ-23с

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація підприємницької діяльності» є формування системи теоретичних знань та практичних навичок у сфері підприємництва, оволодіння механізмом організації власної справи студентами напряму “Менеджмент” економічного факультету.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація підприємницької діяльності» є

 • опанувати сутність та принципи підприємництва,
 • вивчити його системи та моделі,
 • засвоїти механізм та форми започаткування та підтримки власної справи,
 • вивчити методи та форми державного регулювання підприємництва,
 • дослідити світовий досвід здійснення, підтримки та регулювання підприємницької діяльності.

Студенти повинні знати :

 • ключові категорії, наукові та правові принципи організації підприємницької діяльності ;
 • основні системи і моделі здійснення підприємницької діяльності;
 • послідовність організації торговельної та виробничо-господарської діяльності підприємства;
 • особливості процесу державного регулювання підприємницької діяльності.

вміти :

 • організовувати бізнес;
 • використовувати відповідні методи та засоби ведення підприємницької діяльності;
 • розробляти бізнес-плани та проекти.

Рекомендована література

 1. Акіліна О.В., Пасічник В.Г. Основи підприємництва (навчально-методичний комплекс). Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.
 2. Виноградська А.М. Основи підприємництва: Навчальний посібник. Друге видання, перероб. і допов. – К.: Кондор, 2005. – 544 с.
 3. Донець Л.І. Романенко Н.Г. Основи підприємництва. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с.
 4. Колот В.М., Щербина О.В. Підприємництво: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2004. – 160 с.
 5. Мойсеєнко І.П., Лелик Л.І., Гинда О.М., Кравченко Р.А., Блажевська М.І., Ярмол Л.В. Основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2007. – 251 с.
 6. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів (напрям підготовки «Менеджмент») / Упоряд.: Харко В.Ю., Чопко Н.С. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 48 с.
 7. Підприємництво. / За ред. В.А.Подсолонко і Т.Л.Миронової. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 616 с.
 8. Шваб Л.І. Основи підприємництва: Навч. посібник. 2-е вид. – К.: Каравела, 2007. – 368 с.
 9. Чопко Н.С. Організація підприємницької діяльності: плани семінарських занять, практичні завдання для самостійної роботи студентів спеціальності «Менеджмент організацій». – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 16 с.