Правове регулювання проєктної діяльності

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Грищук А. М.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКММ-51сдоцент Грищук А. М.

Опис курсу

Головною метою дисципліни «Правове регулювання проєктної діяльності» є формування в студентів (майбутніх фахівців) системи правових знань, невід’ємно пов’язаних з проєктною діяльністю в сфері економіки, а також належних практичних умінь та навичок щодо застосування правових норм в управлінні проєктами.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

– доведення необхідності проєктної діяльності підприємств та організацій за умов змінного ринкового середовища;

– побудова узагальненої моделі управління проєктами, як системи взаємопов’язаних цілей, функцій та інструментів;

– формування сукупності теоретичних знань і практичних навичок щодо застосування правових норм в управлінні проєктами.

Загальні компетентності, що набуваються у процесі вивчення цієї дисципліни (ЗК):

ЗК 10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні компетентності, що набуваються у процесі вивчення цієї дисципліни (СК):

СК 7. Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.

СК 10. Здатність до управління організацією та її розвитком.

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН 3. Проєктувати ефективні системи управління організаціями.

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї.

ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень у непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.

ПРН 15. Вміти використовувати навички проєктного управління, методи управління якістю та технології управлінського консультування для досягнення цілей організації.

Рекомендована література

Базова

 1. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.01.1991 р.
 2. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р.
 3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р.
 4. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 р.
 5. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р.
 6. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 р.
 7. Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 р.
 8. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 р.
 9. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 р.
 10. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р.
 11. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 14.09.2006 р.
 12. Про державно-приватне партнерство: Законі України від 01.07.2010 р.
 13. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 р.
 14. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 р.
 15. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р.
 16. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р.
 17. Блага Н.В. Управління проєктами: навч. посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 152 с.
 18. Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2017. С. 93-117; 126-135; 137-156.
 19. Грищук А.М., Кохан М.О. Господарсько-правове адміністрування: навч. посіб. Київ: Каравела, 2023. 376 с.
 20. Приймак В.М. Управління проектами: навч. посіб. Київ: Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка, 2017. 464 с.
 21. Приймак В.М. Управління проектами. Збірник кейсів [Електронний ресурс]: навч. посіб. Київ: Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка, 2021. 268 с.
 22. Управління проектами: навчальний посібник / Уклад.: Л.Є. Довгань, Г.А. Мохонько, І.П Малик. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с.
 23. Хіґні Дж. Основи управління проєктами. Пер. з англ. Машико Я. Київ: Фабула, 2020. 272 с.
 24. A Guide tothe Project Management Body of Knowledge(PMBOKGuide). Sixth Edition. Project Management Institute, 2017. 800 p.

Допоміжна

 1. Про державні цільові програми: Закон України № 1621-IV від 18.03.2004 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1621-15.
 2. Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проєктів з виконання наукових досліджень і розробок: постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1170. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1170-2019-%D0%BF#n8.
 3. Про затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету: постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 776. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776-2019-%D0%BF#n9.
 4. Про затвердження Порядку реєстрації міжнародних науково-технічних програм і проєктів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва: наказ Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2017 р. № 1507.
 5. Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм: Постанова Кабінету Міністрів України № 106 від 31.01.2007 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-%D0%BF.
 6. Аналіз інвестиційних проектів [Текст]: практикум / А.В. Череп, В.З. Бугай, Є.Л. Білий, А.В. Бугай. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. 198 с.
 7. Когон Корі, Сьюзетт Блейкмор, Джеймс Вуд. Керування проектами для «неофіційних» проект-менеджері / Пер. з англ. М. Євсеєнко, О. Кожушко. Харків: В-во «Ранок»: Фабула, 2019. 240 с.
 8. Микитюк П. П. Управління проектами: навч. посіб. Тернопіль, 2014. 270 с.
 9. Петренко Н.О. Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами [текст] навчальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2015. 244 с.
 10. Чевганова В.Я., Биба В.В., Скрильник А.С. Проектний аналіз: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2014. 258 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус_ПРпд_2023_2024

Завантажити силабус