Публічно-приватне партнерство

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Кічурчак М. В.ЕКЛМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКЛМ-51спрофесор Kichurchak M. V.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розуміти мету, принципи і механізми функціонування публічно-приватного партнерства та оволодіти базовими навичками з підготовки проектів за публічно-приватним партнерством. У курсі представлено як огляд концепцій публічно-приватного партнерства, так і процесів та інструментів, які потрібні для реалізації проектів за публічно-приватним партнерством.

Дисципліна «Публічно-приватне партнерство» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 051 «Економіка» для освітньої програми «Економічне програмування та бізнес-планування», яка викладається в другому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

Основна

1.     Новаченко Т. В., Піроженко Н.В. Державне та приватне партнерство: український та міжнародний досвід: навч.-метод. матеріали. К.: НАДУ, 2013. 48 с.

2.     Уайт Е.P., Дезілец Б., Маслюківська О., Шевчук Ю. Посібник з публічно-приватних партнерств / підготовлено за підтримки американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), в рамках проекту «Навчальна програма Публічно-приватних партнерств», що реалізується в Україні компанією SEGURA / IP3 Partners LLC (2008-2009 pp.). К., 2008. 80 с.

3.     Запатріна І. Державно-приватне партнерство як механізм підвищення енергоефективності будівель бюджетних установ і організацій комунальної форми власності. К., 2019. 145 с.

4.     Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство: теорія і практика. Чернівці, 2011. 454 с.

 

Допоміжна

1.      Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013-2018 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 739-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-%D1%80#Text.

2.      Про затвердження Методики виявлення ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними: постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 232. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2011-%D0%BF#Text.

3.      Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text.

4.      Державно-приватне партнерство: навчальний посібник. К.: Навчально-методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент освіти в Україні», 2016. 404 с. URL: https://issuu.com/ceume/docs/ppp2016_web1.

 

Інформаційні ресурси

1.      Академія публічно-приватного партнерства. URL: https://appp.com.ua/knigi/

2.      Український центр сприяння розвитку публічно-приватного партнерства. URL: https://www.ukrppp.com/.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма

Завантажити силабус