Статистика (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Лутчин Н. П.ЕКп-21с, ЕКп-22с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКп-21сКвак С. А.
ЕКп-22сВаськів С. Ф.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКп-21сдоцент Лутчин Н. П.
ЕКп-22сдоцент Лутчин Н. П.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Статистика” є формування у студентів системи знань, умінь і навиків використання методів збору, обробки та аналізу даних про масові явища і процеси суспільного життя.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Статистика” є:

 • розкрити суть статистичних понять і методів збору, обробки та аналізу статистичної інформації;
 • сформувати навики пошуку та систематизації різноманітних джерел статистичної інформації, самостійного проведення статистичних спостережень, у тому числі із застосуванням вибіркового методу;
 • сформуваати вміння використовувати статистичні методи і показники у вивченні реальних масових соціальних та економічних явищ і процесів суспільного життя;
 • розвинути вміння застосовувати інформаційні, зокрема комп’ютерні технології у процесі збору, обробки та аналізу даних;
 • сформувати інформаційну культуру у галузі отриманні та використання статистичної інформації.

Рекомендована література

Базова

 1. Бек В.Л. Теорія статистики: практикум / В.Л. Бек, Г.В. Капленко; [вид. 2-ге, доп. і виправл.] – Львів: Новий світ, 2007. – 320с.
 2. Захожай В.Б. Статистика: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Б. Захожай, І.І. Попов. –К.: МАУП, 2006. – 536 с.
 3. Матковський С.О. Теорія статистики: навч. посібник / С.О. Матковський, О.Р. Марець. – К.: Знання, 2009. – 534 с.
 4. Марець О.Р. Теорія статистики: тести та задачі / О.Р. Марець. –  Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 135с.
 5. Мармоза А.Т. Практикум із статистики: навч. посібник / А.Т. Мармоза. – К.: Кондор, 2005. – 512 с.
 6. Мармоза А.Т. Теорія статистики / А.Т. Мармоза. –  К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 392с.
 7. Статистика: підручник / [С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.]; за ред. С.С. Герасименка. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К.: КНЕУ, 2000. – 468 c.
 8. Статистика: навчальний посібник / [С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак] –  Львів:  Новий світ-2000, 2009. – 430с.
 9. Статистика підприємств: навч. посібник / [С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак та ін.]; за ред. С.О. Матковського – Львів: Світ, 2007. – 438 с.
 10. Теорія статистики: навчальний посібник / [П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач] – К.: Либідь, 2001. – 320с.

Матеріали

Тестування в системі MOODL: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=302

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус