Сучасні технології управління людськими ресурсами 073 Менеджмент

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118доцент Жук О. П.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКММ-51сдоцент Жук О. П.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Концептуальні підходи до розуміння сутності та ролі людських ресурсів в організації, управлінні, економіці. Сучасні технології пошуку, підбору, відбору, адаптації, розвитку та оцінювання людських ресурсів в сучасних організаціях. Соціально-психологічні методи в управлінні людськими ресурсами.

 

Результати навчання:

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні оволодіти такими професійно-функціональними компетентностями і програмними результатами навчання:

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі відповідно до  визначених цілей та міжнародних стандартів;

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом;

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком.

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їхню поведінку для вирішення професійних задач;

ПРН 11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.

ПРН 12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом);

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

 

Рекомендована література

 1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом : підручник. Київ : ЦУЛ, 2011. 468с.
 2. Балановська Т. І., Михайліченко М. В., Троян А. В. Сучасні технології управління персоналом: навчальний посібник. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 466с
 3. Ведерніков М. Д., Чернушкіна О. О., Мантур-Чубата О. С. Сучасні технології управління персоналом: компентеційний підхід. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 19. Частина 1. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/24179/1/%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%86%20%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%87%20%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%9C.pdf
 4. Гуцуляк Н.П. Сучасні технології управління персоналом. Економіка і організація управління. №3. URL: file:///C:/Users/Business/Downloads/7748-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-15565-1-10-20200130.pdf
 5. Данюк В.М., Колот А.М., Суков Г.С. Управління персоналом : підручник / за заг. та наук. ред. В. М. Данюка. Київ : КНЕУ, Краматорськ : НКМЗ, 2013. 666 с.
 6. Довгань Л.Є., Ведута Л.Л., Мохонько Г.А. Технології управління людськими ресурсами : навч. посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25275
 7. Дяків О. П., Островерхов В. М. Управління персоналом : навч. метод. посібник Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 288 с.
 8. Живко З.Б. Сучасні методи забезпечення надійності персоналу : навчальний посібник у схемах і таблицях. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. – 127 с.
 9. Людський потенціал як чинник соціально-економічного розвитку України : монографія / Захарченко, Л.А., Топалова І.А., Захарченко Є.М. ; Міжрегіональна академія управління персоналом, Одеський інститут. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2019. – 156 с.
 10. Петрова І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2013. 466 с. URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/petrova_0003.pdf
 11. Управління персоналом : навч. посібник / Захарчин Г. М., Струтинська Л. Р., Любомудрова Н. П., Винничук Р. О. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. 260с.
 12. Управління персоналом: навч. посібник / Виноградський М. Д., Беляєва С. В., Виноградський А. М., Шканова О. М. Київ : Центр навчальної літератури, 2009. 502 с.
 13. Управління персоналом в умовах знаннєвої економіки : колективна монографія / О.І. Зайцева [та 15 інших] ; головний редактор Г.Г. Савіна ; Міністерство освіти і науки України, Херсонський національний технічний університет. – Херсон : ФОП Вишемирський В. С., 2019. – 129 с.
 14. Трансформація системи управління персоналом підприємств : монографія / Брич Василь, Борисяк Олена, Білоус Любомир, Галиш Наталія ; Міністерство освіти і науки України, Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. – 211с.
 15. Щьокіна Є.Ю., Балан Л.Ю., Мартиненко К.А. Сучасні технології управління людськими ресурсами. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 2020. Вип. 43. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/43_2020_ukr/63.pdf.
 16. HR-кавярня – львівський клуб менеджерів з персоналу URL: https://lpalumni.club/lvivskyy-klub-menedzheriv-po-personalu-hr-kavyarnya
 17. Кадрова агенція GRC.UA. URL: https://grc.ua/
 18. Всеукраїнська асоціація кадровиків URL: https://www.kadrovik.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: ПРОГРАМА_СТУЛР_2020

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус