СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
590професор, професор Сенишин О. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
590професор, професор Сенишин О. С.

Опис курсу

Дисципліна «Сучасні тенденції в управлінні» є завершальною нормативною дисципліною для освітньої-наукової програми підготовки доктора філософії з спеціальності 073 «Менеджмент», яка викладається в 5-му семестрі в обсязі  3-х кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні тенденції в управлінні» є вивчення і засвоєння студентами економічного факультету загальних теоретичних, методичних і практичних положень, які є основою розкриття змісту навчального курсу „Сучасні тенденції в управлінні”.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні тенденції в управлінні» є:

–   вивчення основних сучасних концепцій менеджменту та тенденцій управління;

–   аналіз закономірностей інноваційної теорії розвитку менеджменту;

–   вивчення технологій управління сучасною організацією;

–   використання сучасних стратегій розвитку в управлінні. Стратегічне управління змінами.

–   засвоєння методичних та організаційних основ концепції менеджменту знань;

–   дослідження ресурсній теорії упрпавління та теорії TQM;

–   аналізування концепцій маркетинг менеджменту, системи збалансованих показників, реінжинірингу, фінансів;

–   ефективність управління: показники та методологія оцінки.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати :

 • теоретико-методологічні менеджменту в контексті формування економіки знань;
 • основні сучасні підходи до здійснення управлінської діяльності в організації, розуміння їх законів та принципів;
 • основні методологічні принципи побудови сучасних форм управління та визначення перспектив розвитку управлінських організацій;
 • сучасні технології менеджменту в інноваційній сфері;
 • особливості ресурсної концепції менеджменту;
 • методичні та організаційні основи реінжинірингу: концепцію і логіку здійснення;
 • існуючі особливості методики збалансованих показників у системі управління реалізацією стратегії організації;
 • концептуальні засади теорії тотального управління якістю (TQM).
 • вміти :
  • володіти підходами і методами управління, методикою наукового дослідження та технічними засобами;
  • організовувати наукові дослідження менеджменту в умовах інновацій;
  • виявляти та оцінювати управлінські ситуації;
  • вивчати форми і методи реалізації результатів наукових досліджень;
  • проаналізувати основні теоретко-методологічні засади формування тенденцій та концепцій управління;
  • визначити роль та місце концепцій управління у економічній системі загалом;
  • застосовувати різномінітні концепції управління у практиці вітчизняних підприємств;
  • вести наукову дискусію і застосовувати методи наукових досліджень з метою прогнозування діяльності суб’єктів господарювання;
  • обмінюватися досвідом з проблем управління організацією через участь та організацію наукових семінарів, шкіл, конференцій;
  • організовувати науково-прикладні семінари для широких верств населення з метою підвищення управлінської грамотності у суспільстві;
  • самостійно освоювати та ініціювати реалізацію нових інструментів управління в організаціях;

  прогнозувати та оцінювати наслідки ухвалених рішень.

Рекомендована література

 Основна література:

1.Сучасні концепції менеджменту: навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф.. Л.І. Федулової. К.: Центр учбової літератури, 2007. 536 с.

2. Risk management & insurance, Seventh Edition, C. Arthur C. Williams, P.C. Young, M.L. Smith, McGraw Hill, Inc. 1995. 324 р.

3. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання / За ред. В.М. Гейця. Х.: Форт, 2000. 586 с.

Додаткова література:

1.     Баєва О.В., Ковальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О. Основи менеджменту: практикум: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 524 с.

 1. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М.  Менеджмент в органiзацiї. К.: Кондор, 2004.
 2. Гірняк О. М., П. П. Лазановський.  Менеджмент. Теоретичні основи і практикум: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. К. : Магнолія плюс, Львів : Новий світ – 2000, 2003. 336 c.
 3. Ґріфін Р., В. Яцура Основи менеджменту. Підручник; Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. Львів: БаК, 2001. 642 с.

5.     Дафт Р.Л. Менеджмент. СПб: Питер, 2001. 832 с.

 1. Дикань Н. В., I. I.Борисенко. Менеджмент. К.: Знання, 2008.
 2. Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія вчень менеджменту: навч. посібник. К.: Алерта, 2008. 477 с.
 3. Кузьмін О.Є., О.Г. Мельник. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посіб. 3-е вид., допов. і перероб. Л. : Нац. ун-т «Львів, політехніка» (Інфор.-видав. центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядипломної освіти) ; «Інтелект-захід», 2007. 384 с.

Силабус: Сучасні тенденції в управлінні

Завантажити силабус

Силабус: Сучасні тенденції в управлінні

Завантажити силабус

Силабус: Сучасні тенденції в управлінні

Завантажити силабус

Силабус: Сучасні тенденції в управлінні

Завантажити силабус