Технології менеджменту знань (122 “Комп’ютерні науки”) освітня програма “Консолідована інформація” – вступ 2023

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Белз О. Г.ЕКІМ-61с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКІМ-61сдоцент Белз О. Г., доцент Белз О. Г.

Опис курсу

Мета: оволодіння студентами сучасними стратегіями, методами і інструментами ефективного управління знаннями в організаціях. Дисципліна дає основи теорії та практики в галузі розроблення інформаційних систем, які базуються на використанні та управлінні знаннями.

Завдання: здобуття студентами навичок інтеграції технологій та інструментів для ефективного управління знаннями з метою підвищення конкурентоспроможності та інноваційності бізнесу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: методи набуття знань, методи подання знань, методи класифікації і компіляції знань, методи інтелектуального аналізу даних; стандарт онтологічного дослідження; техніку діаграм прецедентів, діаграм класів, діаграм об’єктів, діаграм послідовностей, діаграм кооперації, діаграм видів діяльності, діаграм взаємодії, у тому числі з використанням CASE-інструментарію; методологію об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування, а також інструментальні CASE-засоби підтримки життєвого циклу програмного забезпечення;

вміти: працювати з експертними та текстологічними джерелами інформації для інтеграції даних і знань в області діяльності організації; інтерпретувати результати застосування методів інтелектуального аналізу даних для ідентифікації тенденцій розвитку процесів в організації та в економіці і підприємництві загалом; проводити інтелектуальний аналіз даних; будувати зовнішні (контекстні) і внутрішні (об’єктні) моделі організаційної системи та схеми інформаційних і матеріальних потоків в організації, застосовуючи сучасні діаграмні техніки і стандарти, у тому числі з використанням CASE-інструментарію.

Рекомендована література

  1. Офіційний сайт Protégé [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://protege.stanford.edu
  2. Белз О. Основи економічних експертних систем: Навч. посіб. / О. Белз. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 238 с.
  1. Сявавко М. Моделювання за умов невизначеності / М. Сявавко, О. Рибицька. – Львів, Українські технології, 2000. – 319 с.
  2. Федонюк С. Технології менеджменту знань і відкрите співробітництво: навч. посіб. / Сергій Валентинович Федонюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 124 с.
  3. Литвин В. В. Технології менеджменту знань: навч. посібник / В.В. Литвин; за заг. ред. В.В. Пасічника. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 260 с.
  4. Приймак В. Управління знаннями: Підручник /В. Приймак. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. – 240 с.
  5. Офіційний сайт Schema.org [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://schema.org
  6. Офіційний сайт RapidMiner [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rapidminer.com

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус