ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Виклюк М. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616
1

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Теорія організацій» є формування у майбутніх фахівців сучасного, на основі системного підходу, світогляду щодо створення, функціонування та еволюції організацій; отримання студентами теоретичних знань та навичок з основ теорії організації, змісту, функцій управління, особливостей системи комунікацій на сучасному етапі, базових основ з методики розробки та прийняття управлінських рішень, роботи з кадрами та етикою управління.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія організацій» є:
– забезпечення якості спеціальної і теоретичної підготовки щодо теорії та практики функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища;
– вивчення основних організаційних теорій;
– вивчення теоретико-методологічних засад створення й функціонування організацій;
– формування основоположних уявлень про закони, принципи та механізми функціонування організаційних систем;
– засвоєння основних методичних підходів аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища організацій;
– набуття вмінь побудови організаційних структур організацій різних типів;
– набуття навичок трансформації, створення іміджу й культури організацій.
Згідно вимог освітньо-професійної програми студенти повинні:
Після завершення цього курсу студент буде :
знати :
– методологічні основи теорії організації, основні організаційні теорії та моделі;
– сучасні концептуальні підходи до визначення організацій;
– методи дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища організацій;
– основи створення та побудови організаційних структур різних типів;
– структурні елементи організаційної культури;
– методологію оцінки ефективності діяльності організації в соціальному та економічному аспектах.
вміти :
– характеризувати та аналізувати ступінь впливу факторів на діяльність організації;
– володіти методикою розрахунків основних показників та використання методологічних інструментів з метою пізнання мінливих явищ та процесів, які впливають на стан організації;
– використовувати методологічні та методичні прийоми вивчення ефективності діяльності й проектування організацій;
– досліджувати та характеризувати різні види організацій, визначаючи їх переваги та недоліки;
– самостійного здійснювати порівняльний аналіз та формування різних типів організаційних структур, визначаючи їх переваги й недоліки;
– визначати чинники формування іміджу та культури організацій;
– розробляти заходи з трансформації, як організації загалом, так і її складових із врахуванням факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.

Рекомендована література

1. Виклюк М.І. Теорія організацій. Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Менеджмент». Львів : ЛНУ, 2021.
2. Бай С.І., Самокиш О.В., Гайдай Ю.В. Теорія організації. Опорний конспект лекцій. Київ: КНТЕУ, 2011. 69 с.
3. Білявська Ю. В., Микитенко Н. В. Теорія організації : підручник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 424 с.
4. Жуковська Л. Е., Борисевич Є.Г., Стрельчук Є.М. Теорія організацій : навч.посібник. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. 148 с.
5. Колосов А.М., Прус. Н.В. Теорія організації : навч. посібник. Луганськ : Елтон-2, 2014. 211 с.
6. Мельник Ю.В. Конспект лекцій до вивчення дисципліни «Теорія організації» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 44 c.
7. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. Київ : Знання, КОО, 1999. 556 с.
8. Марченко О.М., Томаневич Л.М. Теорія організації : навчальний посібник. Львів : ЛДУВС, 2015. 359 с.
9. Федулова Л.І. Менеджмент організацій : підручник. Київ : Либідь, 2004. 448 с
10. Монастирський Г.Л. Теорія організації: підручник. 2-е видання, доповнене й перероблене. Тернопіль: “Крок”, 2019. 368 с..
11. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б., Кундицький О.О. Теорія організації: Підручник. Львів: Новий Світ-2000, 2013. 175 с.
12. Ситник Й. С. Менеджмент організацій. Начальний посібник. Львів: «Тріада плюс», Київ «Алерта», 2008. 456 с.
13. Геник О.В., Гурняк І.Г. Теорія організації. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей. Львів: НЛТУ України, 2014. 137 с.
14. Приходько В. В, Прокопенко В. І., Малий В. В. Теорія організації : навч. посібник; За ред. І.В. Шереметьєвої. Д.: Національний гірничий університет, 2011. 258 с.
15. Гончарова М. Л., Мірошниченко Г. О. Теорія організації: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи Національного банку
України” ; [уклад.:]. Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 201 5. 134 с.
16. Терещенко Т. Теорія організації : навч. посібник. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015. 335 с.
17. Шавкун, І.Г. Формування іміджу організації : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Менеджмент». Запоріжжя : ЗНУ, 2016. URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2015/12/0038350.pdf .
18. Шлійко А. В. Теорія організації : конспект лекцій з дисципліни. Тернопіль, ТНЕУ, 2012. 152 с.
Додаткова література:
19. Лафт Дж. ДО Теорія організації URL: http://3knigi.ru/2009/08/17/teoriya-organizacii.html
20. Орчаков О.А. Теория организации URL: http://www.e-college.ru/xbooks/ xbook031/book/index/ index.html?go=index*.
21. Подлесных В. И. Теория организации URL: http://www.ecstudy.com/ua/literature/b400089_teoriya_organizatsiyi.htm.
22. Тюрина А.Д. Теорія організації URL: http://3knigi.ru/2009/08/17/teoriya-organizacii.- konspekt-lekcij.html.
Інформаційні ресурси
1. Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/
2. Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/
3. Бібліотека ХНТУСГ. URL: https://library.khntusg.com.ua/
4. Електронна бібліотека. URL: http://lib.meta.ua/
5. Студентська електронна бібліотека URL: http://www.lib.ua-ru.net/
6. Нормативно-правова база України URL: http://zakon3.rada.gov.ua/
7. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
8. Кабінет Міністрів України. Урядовий портал. URL: http:// www.kmu.gov.ua
9. Лідерство в питаннях та відповідях. URL: http://www.mahindrasatyam.com.
10. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Офіційний веб-сайт. URL: http://www.me.gov.ua
11. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: www.rada.gov.ua/.

Матеріали

ІНДЗ_2022

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: РОБОЧА ПРОГРАМА

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус