Управління бізнес-процесами (073 “Менеджмент” освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Белз О. Г.ЕКі-31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКі-31сдоцент Белз О. Г., доцент Белз О. Г.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Управління бізнес-процесами» є ознайомлення студентів з технологією управління бізнес-процесами. Дисципліна дає ґрунтовні теоретичні знання i практичні навики методики моделювання бізнес-процесів з використанням особливостей нотації BPMN 2.0, методики вибору пріоритетних бізнес-процесів для оптимізації та методики оптимізації бізнес-процесів.

Після завершення цього курсу студент буде:
знати: поняття та класифікація бізнес-процесів; оточення бізнес-процесів; сутність, цілі, етапи та види реінжинірингу бізнес-процесів; принципи реінжинірингу бізнес-процесів; типові помилки при проведенні реінжинірингу; необхідність моделювання бізнес-процесів; способи опису та моделювання бізнес-процесів; технологію моделювання бізнес-процесів підприємства; методи збирання інформації при моделюванні бізнес-процесів; правила та рекомендації щодо опису бізнес-процесів; критерії пріоритетності вибору бізнес-процесів; ключові показники бізнес-процесів; методи оптимізації бізнес-процесів; основні поняття BPMN2.0
вміти: застосовувати типові моделі виділення бізнес-процесів до прикладних задач; розробляти діаграми процесів, діаграми взаємодії, діаграми хореографії та діаграми діалогу

Рекомендована література

  1. Данченко О.Б. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів. Київ : Університет економіки та права «КРОК», 2017. 238 с.
  2. Єфременко Т. М., Краснокутська Ю. В. Реінжиніринг бізнес-процесів : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 241 – Готельно-ресторанна справа. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 100 с.
  3. Нетепчук В. В. Управління бізнес-процесами : навчальний посібник. Рівне : НУВГП, 2014. 158 с.
  4. Пономаренко В. С., Мінухін С. В., Знахур С. В. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів : монографія. Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. 244 с.
  5. Чорнобай, Л. І., Дума О. І. Бізнес-процеси підприємства: класифікація та структурно-ієрархічна модель. .Економічний аналіз: зб. наук. Праць. 2015. Том 22. № 2. С. 171-182.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус