Управління фінансами суб’єктів господарювання

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Бодаковський В. Ю.ЕКФМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКФМ-51сдоцент Бодаковський В. Ю.

Опис курсу

загальна кількість годин _120 _ (кредитів ЄКТС – _4_);

аудиторні години – __32___ (лекції – _16_ , практичні – _16_  )

 Анотація  навчальної   дисципліни:

Сучасні процеси розвитку суб’єктів господарювання характеризуються несталістю, стагнацією, відсутністю дієвих механізмів управління фінансами, що зумовлює необхідність дослідження цілої низки питань, пов’язаних як з формуванням системи фінансового менеджменту залежно від організаційно-правової форми господарювання, сфери чи ринкового сегменту діяльності, макро, мезо- чи макрорівня діяльності суб’єкта господарювання. Шляхи подолання існуючих проблем і необхідність вирішення нагальних питань, пов’язаних з ефективним функціонуванням суб’єктів господарювання зумовлюють посилення уваги до процесів створення та реалізації механізму їх фінансового управління.

 Результати навчання:

знати:

сутність та призначення фінансів суб’єктів господарювання  у сучасній фінансовій системі держави; джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання; особливості і види фінансової поведінки суб’єктів господарювання; сутність фінансових ресурсів та значення їх формування, розподілу та використання; особливості оподаткування доходів суб’єктів господарювання ;

вміти:

здійснювати аналіз стану суб’єктів господарювання і давати оцінку рівня їх фінансової безпеки; формувати бюджет суб’єктів господарювання; оптимізовувати різні види доходів суб’єктів господарювання та їх витрат; управляти інвестиційним портфелем; визначати шляхи збільшення фінансових ресурсів суб’єктів господарювання.

Форма  звітності: ______залік_____

 Мова вивчення:  ______українська____ 

Рекомендована література

 1. Адкінс Лісса. Коучинг agile-команд. / Л. Адкінс. – М.: Бізнес і саморозвиток – 416с.
 2. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова. – Київ : Либідь, 2003. – 384 с.
 3. Бердинець М.Д., Сурженко А.В. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 352 с.
 4. Білик М. Д., Бєлялов Т. Є. Фінансове планування на підприємстві: навч. посіб. Київ : ПанТот, 2015. 436 с.
 5. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. — 656 с.
 6. Варналій З.С. Мале підприємництво : Основи теорії і практики: Монографія. – 4-тє вид., стер . – К. : Знання , 2008. – 302с.
 7. Вітмор Дж. Ефективний коучинг: принципи і практика, 5-те видання/ Дж. Вітмор. – КМ-Букс – Київ, 2019 – 336с.
 8. Господарський кодекс України. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin
 9. Гоффман Р., Кріс Є. Бліцмасштабування/ Рейд Гоффман, Кріс Є. – Львів: Видавництво старого Лева – 2021 – 368с.
 10. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування на підприємстві : навч. посіб. Київ : Кондор, 2008. 312 с.
 11. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 387 с.
 12. Маркіна І. А., Таран-Лала О. М., Гунченко М. В. Контролінг для менеджерів : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2013. 303 с.-
 13. Податковий кодекс України. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.
 14. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: підруч. / Р.А. Слав’юк. – К.: УБС НБУ, 2010. – 550 с.
 15. Терещенко О. О. Фінансовий контролінг : навч. посібн. Київ: КНЕУ, 2013. 407 с.
 16. Фастовець А.А., Фисун І.В. Фінанси малого бізнесу: навч. посіб. / А.А. Фастовець, І.В. Фисун. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 302 с.
 17. Фінанси підприємств: підруч. / [кер. авт. кол. і наук. ред. А.М. Поддєрьогін] –К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.
 18. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Терещенко О.О. Навч. посіб-ник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.
 19. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: підручник / Л.О. Омелянович [та ін.]; за ред. Л.О. Омеляновича. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К.: Знання, 2011. – 231 с.
 20. Фінансовий менеджмент: Підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 440 с. (у співавторстві).
 21. Фінансовий менеджмент : [підручник] / А.М. Поддєрьогін [та ін.] ; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. -535 с.
 22. Чан Кім В., Рене Моборн. Стратегія Блакитного Океану. Як створити безхмарний ринковий простір і позбутися конкуренції/ В. Чан Кім, Рене Моборн – К.: КСД – 272с.

Матеріали

Анотація_УФСГ

Силабус:

Завантажити силабус