Управління фінансовою санацією підприємств

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Андрущак Є. М.ЕКФМ-51с, ЕКФМ-52с, ЕКДМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКФМ-51сдоцент Андрущак Є. М.
ЕКФМ-52сдоцент Андрущак Є. М.
ЕКДМ-51сдоцент Андрущак Є. М.

Опис курсу

Мета: вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму банкрутства та санації. Курс є важливим елементом підготовки працівників спеціалізованих фінансових установ, фінансових працівників підприємств виробничої сфери та посадових осіб фінансових органів держави.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування у студентів системи знань про фінансові аспекти санації підприємств, основи антикризового менеджменту, виявлення причин кризи на підприємстві, створення системи раннього реагування та діагностики банкрутства; реалізацію різноманітних форм фінансової санації, в тому числі за рахунок державної фінансової підтримки; можливості проведення організаційно-економічних заходів в рамках процедури санації; теоретичні основи банкрутства, його різновиди та регулювання процедур банкрутства на макрорівні.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

теоретичну та методологічну базу, відповідну фахову термінологію, необхідну для оволодіння практикою використання інструментів банкрутства та санації, а саме:

 • фінансову кризу на підприємстві: причини, симптоми, шляхи подолання;
 • суть санаційного аудити та оцінки санаційної спроможності підприємства;
 • структуру плану санації та визначення загальної потреби в капіталі для її проведення;
 • внутрішні фінансові джерела санації підприємства;
 • санацію із залученням коштів власників підприємства;
 • фінансову участь персоналу у санації підприємства;
 • участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника;
 • державні органи з питань санації та банкрутства підприємств;
 • форми та методи державної фінансової підтримки підприємств;
 • проведення реорганізації шляхом розукрупнення підприємства;
 • проведення реорганізації шляхом укрупнення підприємства;
 • перетворення як окремий випадок реорганізації підприємства;
 • теоретичні основи банкрутства підприємств.

вміти:

оперувати різними методами і прийомами аналізу сучасних проблем банкрутства та санації і знаходити шляхи їх вирішення, а саме:

 • узагальнювати фактологічний матеріал з вивченого предмету;
 • діагностувати кризу розвитку підприємства;
 • визначати санаційну спроможність підприємства;
 • використовувати методи проведення санаційного аудиту;
 • складати та погоджувати план санації;
 • розраховувати потребу в капіталі для реалізації плану санації;
 • вибирати форми фінансової санації;
 • застосовувати зовнішні фінансові джерела санації підприємства;
 • використовувати державну фінансову підтримку санаційних заходів на підприємстві;
 • проводити організаційно-економічні заходи запобігання банкрутству підприємств (санація шляхом реорганізації);
 • організовувати контроль за реалізацією плану санації на підприємстві;
 • оцінювати ефективність санаційних заходів на підприємстві.

Рекомендована література

 1. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению / Под ред. Г.П.Иванова. – М.:Закон и право, ЮНИТИ, 1995. – 320с.
 2. Антикризисное управление / Под ред. Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 432с.
 3. Антикризисный менеджмент / Под ред. проф. Грязновой А.Г. – М.: Ассоциация авторов и издателей “ТАНДЕМ”. Изд-во ЭКМОС, 1999. – 368с.
 4. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством. – М.: “ОСЬ-89”,1996. – 80с.
 5. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 312с.
 6. Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 312 с.
 7. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП “ИТЕМ”, 1996. – 512.
 8. Бляхман Л.С. Основы функционального и антикризисного менеджмента: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 380 с.
 9. Булеев И.П., Брюховецкая Н.Е. Антикризисное управление предприятием. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999. – 178с.
 10. Економіка виробничого підприємництва / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.; За ред. Й.М. Петровича. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 405 с.
 11. Забродский В.А., Кизим Н.А. Диагностика финансовой устойчивости функционирования производственных систем. – Х.: БизнесИнформ, 2000. – 108с.
 12. Ковалёв А.П. Диагностика банкротства. – М.: АО “Финстатинформ”, 1995. – 96с.

Матеріали

Анотація_Банкрут

Силабус:

Завантажити силабус