Управління конкурентоспроможністю

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Замроз М. В.ЕКМ-41с, ЕКМ-42с, ЕКМ-44с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКМ-41сдоцент Дутчак І. Б.
ЕКМ-42сдоцент Дутчак І. Б.
ЕКМ-44сдоцент Дутчак І. Б.

Опис курсу

Результати навчання:

  • знати: сутність конкуренції та конкурентоспроможності, сутність та властивості конкурентних переваг, стадії формування конкурентних переваг, методику оцінки та аналізу конкурентоспроможності товарів і послуг, сутність і значення конкурентоспроможності підприємства і основні чинники впливу на неї, методи діагностики конкурентної позиції і статусу сучасного підприємства, методи діагностики регіональної конкурентоспроможності, сутність та чинники формування конкурентоспроможності національної економіки, сучасні моделі конкурентоспроможності національних економік
  • вміти: діагностувати конкурентне середовище, аналізувати діяльність конкурентів, ефективно управляти конкурентними перевагами, досліджувати основні чинники конкурентоспроможності товарів і послуг, характеризувати індивідуальні особливості працівника і визначати його конкурентоспроможність, визначати конкурентний потенціал підприємства, ефективно управляти конкурентними ризиками, аналізувати і оцінювати міжнародну конкурентоспроможність підприємства, готувати пропозиції щодо підвищення рівня конкурентоспроможності субʼєктів конкуренції у сучасних умовах господарювання.

Анотація: Конкуренція в системі ринкової економіки. Діагностика конкурентного середовища. Управління конкурентними перевагами обʼєктів конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність товарів і послуг та методи їх оцінки. Конкурентоспроможність персоналу підприємства. Система та процес управління конкурентоспроможністю підприємства. Оцінка конкурентного потенціалу підприємства Конкурентні стратегії підприємства. Діагностика регіональної конкурентоспроможності. Управління конкурентоспроможністю національної економіки. Управління міжнародною конкурентоспроможністю субʼєктів конкуренції.

 

Рекомендована література

Основна література:

  1. Балабанова Л.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / Л.В. Балабанова, Г.В. Кривенко, І.В. Балабанова. – К. : ВД «Професіонал», 2019. – 256 с.
  2. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю та зовнішньоекономічною діяльністю. Ч. 1: Конспект лекцій з дисципліни для студентів. – Д.: НМетАУ, 2019. – 49 с.
  3. Іванов Ю.Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток : монографія. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2018. – 352 с.
  4. Леськів Г. З., Франчук В. І., Левків Г. Я., Гобела В. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 220 с.

  5. Лупак Р. Л. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. / Р. Л. Лупак, Т. Г. Васильців. – Львів : Видавництво ЛКА, 2016. – 484 с.
  6. Управління конкурентоспроможністю підприємств: підручник / П’ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О., Шумська С.С., Федорченко Н.В., Гелич А.О., П’ятницький Д.В. За заг. ред. д-р. екон. наук., проф. Г.Т. П’ятницької. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. — 700 с
  7. Цибульська, Е.І.. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. для студентів, які навчаються за спец. 051 – Економіка / Е. І. Цибульська ; Нар. укр. акад. – Харків : Вид-во НУА, 2018. – 320 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус