Управління проектами інформатизації (122 «Комп’ютерні науки», спеціалізація «Консолідована інформація»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Голубник О. Р.ЕКІМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКІМ-51сдоцент Голубник О. Р.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління проектами інформатизації» є формування у студентів фундаментальних знань з методології управління проектами, набуття практичних навичок розробки і впровадження інформаційних систем, оволодіння відповідним інструментарієм для ефективного управління проектами інформатизації, а також автоматизації процесу управління ними.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Управління проектами інформатизації» є процеси управління проектами у сфері інформатизації економіки.

Основні завдання вивчення дисципліни: засвоєння теоретичних, методичних та організаційних основ проектного менеджменту; оволодіння методами управління проектами на всіх етапах життєвого циклу проекту; освоєння сучасних методологій розробки програмного забезпечення; вироблення вміння застосовувати інструменти методології управління проектами в діяльності, пов’язаній з інформатизацією економіки; отримання практичних навичок організації, планування, контролю та регулювання процесів управління ІТ-проектами; ознайомлення з можливостями найпоширеніших в Україні програмних засобів управління проектами та їх практичним застосуванням; набуття практичних навичок створення інформаційної системи управління проектами у середовищі MS Project; застосування набутих знань з управління проектами для проведення реінжинірингу бізнес-процесів під час впровадження проектів інформатизації будь-яких об’єктів.

 Загальні компетентності (ЗК)

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, виявляти, ставити та вирішувати завдання у сфері інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційних технологій.
 3. Здатність планувати та управляти часом при проведенні досліджень і впровадженні інновацій.
 4. Знання і розуміння сфери ІТ та інформаційно-аналітичної діяльності в економіці, підприємництві, управлінні.
 5. Здатність здійснювати професійну усну і письмову комунікацію у сфері ІТ та інформаційно-аналітичної діяльності в економіці, підприємництві, управлінні, освіті державною та іноземними мовами.
 6. Здатність навчатися та оволодівати новими знаннями, зокрема і за допомогою комп’ютерних систем.
 7. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізування та використання інформації з різних джерел.
 8. Здатність працювати автономно та в команді, розробляти та управляти проектами.
 9. Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності.
 10. Здатність діяти відповідально та свідомо, генерувати нові ідеї.
 11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) з дотриманням міжнародних стандартів і законів України у сфері інформаційно-аналітичної діяльності та моральних кодексів користувачів комп’ютерів.
 12. Здатність приймати обґрунтовані рішення, оцінювати і забезпечувати якість виконуваних робіт, адаптувати знання у нових ситуаціях.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

 1. Здатність обирати та використовувати відповідні методи комп’ютерних наук, інформаційні технології та інформаційно-аналітичні системи для обґрунтування рішень щодо оптимізації чи удосконалення бізнес-процесів в організації.
 2. Знання та розуміння нормативно-правового регулювання у сфері інформаційних технологій та інформаційно-аналітичної діяльності.
 3. Здатність здійснювати інформаційне моделювання предметних областей діяльності організаційних структур в умовах мінливого ринкового середовища.
 4. Здатність опановувати і застосовувати на практиці методи аналітичного опрацювання інформації щодо діяльності організаційних структур, включаючи їх автоматизацію з використанням існуючих стандартів, бібліотек методів та інформаційних систем.
 5. Здатність організовувати виконання проектів з реінжинірингу бізнес-процесів, консалтингу та інформатизації організаційних структур на засадах методології управління проектами в умовах мінливого ринкового середовища.
 6. Уміння реферувати і анотувати, складати аналітичні і тема-тичні огляди накопичених в організації інформаційних ресурсів, зокрема із застосуванням спеціалізованих програмних продуктів.
 7. Знання та розуміння базової англомовної термінології у сфері інформаційних технологій та інформаційно-аналітичної діяльності.

Програмні результати навчання

 1. Збирати, систематизувати й аналізувати інформацію щодо структури і діяльності організації в умовах мінливого ринкового середовища та функціонування системи підтримки прийняття рішень і її компонентів (баз даних і знань, сховищ даних, Web-сайтів).
 2. Оцінювати ефективність управлінських рішень щодо впровадження аналітичних сис¬тем у контур управління організаційною системою та інформаційних стратегій її розвитку.
 3. Організовувати (брати участь як член команди) виконання проектів інформатизації організації із застосуванням спеціалізованих програмних систем автоматизації проектної діяльності, зокрема проектів реінжинірингу бізнес-процесів в організації, консалтингових проектів тощо.
 4. Співвідносити етичні засади наукової діяльності, можливі негативні наслідки від еко¬номічних досліджень та превентивні заходи щодо їх усунення, дотримуватися вимог інфор¬маційної безпеки та законодавства України під час управління доступом до інформаційних ресурсів організації та здійснення бізнес-розвідки.
 5. Застосовувати міжнародні стандарти та нормативно-правові акти і закони України у процесі інформаційно-аналітичної діяльності в економіці і підприємництві.
 6. Досліджувати і вибирати методи підтримки прийняття рішень в умовах неструкту¬рованих та слабко структурованих проблемних ситуацій.
 7. Проектувати структуру та створювати машинну інформаційну базу підприємства чи організації на підставі вимог користувачів у формі бази даних, сховища даних чи бази знань за допомогою CASE-інструментарію у середовищі промислових СКБД, аналітичних серверів (OLAP-серверів) та інтелектуальних систем.
 8. Алгоритмізувати процедури аналітичного опрацювання інформації та методів інтелектуального аналізу даних.
 9. Реалізовувати інформаційні вимоги працівників організації (підприємства) з подаль¬шим аналітичним опрацюванням і візуалізацією результатів за допомогою мов запитів, об’єктно-орієнтованих інтерфейсів доступу до інформаційних ресурсів організації, пошуко¬вих машин і систем контент-аналізу, реферування текстів з використанням спеціалізованих програм, засобів Business Intelligence та оцінювати достовірність результатів інформаційного пошуку.
 10. Інтерпретувати зміст технічної документації інформаційно-аналітичних систем та їх складових у контексті завдань впровадження системи у контур управління організацією.
 11. Розробляти типові інформаційно-аналітичні документи, зокрема реферати, огляди, дайджести, довідки, аналітичні звіти, звіти бізнес-аналітики, в тому числі і з використанням спеціалізованих програмних продуктів та засобів Business Intelligence.

 

Рекомендована література

 1. Батенко Л. П. Управління проектами: Навч. посібник / Л. П. Батенко, О. А. Загородніх, В. В. Ліщинська. – К.: КНЕУ, 2003. – 231 с.
 2. Гонтарева І. В. Управління проектами [Текст] : підручник / І. В. Гонтарева. Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 444 с.
 3. Збаразька Л. О. Управління проектами. Навчальний посібник / Л. О. Збаразька, В. С. Рижиков, І. Ю. Єрфорт, О. Ю. Єрфорт – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.
 4. Інформаційні системи і технології в управлінні проектами. Навчальний посібник. [Морозов В.В., Данченко О.Б., Шаров О.І.].– К.: Університет «КРОК», 2011. – 98 с.
 5. Катренко А. В. Управління ІТ-проектами. Кн. 1: Стандарти, моделі та методи управління проектами. 2-ге вид. Львів, 2019. 552 с
 6. Конспект лекцій з курсу “Управління проектами інформатизації” для студентів напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” , спеціальності 051 “Економіка” / С. В. Гринчуцька – Тернопіль, ТНТУ імені І. Пулюя, 2017, 194с..
 7. Козик В. В. Практикум з управління проектами: навч. посібник / В. В. Козик, І. Є. Тимчишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 180. с.
 8. Кузьмичов А. І.    Планування  та  управління  проектами. Моделювання засобами MS Excel. К., 2018. 180 с.
 9. Логачова Л. М. Управління проектами: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. М. Логачова, О. В. Логачова. – Суми : Університетська книга, 2011. – 208 с.
 10. Ляшенко О. М. Управління проектами інформатизації економічних систем [Електронний ресурс] : опорний консп. лекц. / О. М. Ляшенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 33 с.
 11. Мостенська Т. Л.,  Мостенська  Т.  Г.,  Ралко  О.  С.    Управління проектами. К., 2018. 591 с.
 12. Ноздріна Л. В. Управління проектами : підручник / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай ; за заг. ред. Л. В. Ноздріної. – К. : ЦНЛ, 2010. – 432 с.
 13. Пан Л. В. Управління проектами: Навч.-метод. забезп. Курсу: Для студ. напряму підготов. 0501: «Економіка та підприємництво» / Л. В. Пан – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 139 с.
 14. Петренко Н. О., Кустріч Л. О., Гоменюк М. О. Управління проектами. К., 2017. 243 с.
 15. Проектний менеджмент: просто про складне : навч. посібник/ [В. А. Верба, Л. П. Батенко, О. М. Гребешковата ін.] ; за заг. ред. В. А. Верби. –К. : КНЕУ, 2009. –299 с.
 16. Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г. М. Тарасюк. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2012. – 320 с.
 17. Твердохліб І.  Тексти лекцій з курсу «Технологія програмування» для студентів економічного факультету / І. Твердохліб. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 72с.
 18. Управління проектами : концепції та фази. Тернопіль, 2019. 85 с.
 19. Управління проектами: процеси планування проектних дій [Текст]: підручник / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. Доценко, А.М. Чередниченко. – К.: КРОК, 2014. – 673 с.
 20. Управління проектами інформатизації : навч. посіб. / М.А. Демиденко ; Нац. гірн. ун-т. –– Електрон. текст. дані. – Д. : 2014. – 114 с.
 21. Управління проектами : навч. посібник  /  заред. О. В. Ульянченка, П. Ф. Цигікала. – Х. : ХНАУім. В. В. Докучаєва, 2010. – 522 с.
 22. Микитюк П. П. Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. П. Микитюк – Тернопіль, 2014. – 270 с.
 23. Cohn M. Agile Estimating and Planning / Mike Cohn. – Robert C. Martin Series, Prentice Hall, 2005. – 368 p.
 24. Schwaber K. Agile Project Management with Scrum / Ken Schwaber. – Microsoft Professional Book Series, 2004. – 192 р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму