Вступ в економіку територіальних громад та економічне програмування

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Гринів Л. С.ЕКЛМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКЛМ-51спрофесор Гринів Л. С.

Опис курсу

Курс орієнтований на освоєння знань з економіки розвитку територіальних громад в нових умовах децентралізації, а також на набуття навиків щодо формування економічних програм їх розвитку.

Метою курсу «Вступ в економіку територіальних громад та економічне програмування» є формування у студентів знань про економічне забезпечення реформи децентралізації в Україні та розроблення і реалізацію економічних програм різного цільового призначення. Це питання набуває особливої ваги в сучасних умовах підвищення ролі державної регіональної політики та впровадження децентралізованої моделі управління національною економікою.

При викладанні курсу «Вступ в економіку розвитку територій та економічне програмування перед студентами ставляться такі завдання:
• з’ясувати сутність основних категорій в системі територіальної організації соціально-економічного та еколого-економічного розвитку;
• ознайомитись з впливом бюджетно-територіальної децентралізації на економіку розвитку територіальних громад;
• ознайомитись методами складання проектів економічних програм та здійснення їх експертизи;
• дослідити основні індикатори сталого розвитку просторової та місцевої економіки;
• визначити сутність та найважливіші засади територіальної політики з формування економіки сталого розвитку, вивчити її структуру та організаційно-економічні і управлінські механізми;
• визначити основи та структуру фінансового забезпечення в реалізації цільових регіональних програм (РЦП);
• з’ясувати принципи програмування, прогнозування та стратегії розвитку сектору (галузі) регіональної (місцевої) економіки України;
• вивчити нормативно-законодавчі та інституційні засади poзpоблення регіональних цільових програм;
• з’ясувати процедурні питання формування паспорту PЦП
• дослідити умови бюджетної підтримки та реєстрації РЦП;
• вивчити джерела фінансування РЦП;
• з’ясувати методи експертизи в системі формування та реалізації РЦП;
• вивчити особливості моніторингу та звітності про стан виконання РЦП;
• вивчити методичні засади формування стратегічної політики сталого розвитку ОТГ;
• дослідити сучасну модель ЄС для інтегрованого просторового розвитку України;
• з’ясувати організаційно-інституційні засади застосування програмно-цільового методу у плануванні в період децентралізації.

Рекомендована література

Нормативні документи

 1. Європейська хартія місцевого самоврядування. Дата ратифікації: 15 липня 1997р. Редакція від 16.11.2009 (Додатковий протокол про право участі у справах місцевого органу влади), Ратифіковано в Україні 02.09.2014.
 2. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254к 96-ВP, [31 змін. та допов., внесеними Законам України від 30 вер. 2016 р. 1401-VIII]
 3. Бюджетний кодекс України: Кодекс від 08.07.2010 р. №2456-YI.
 4. Податковий кодекс України: Кодекс від 02.12.2010 р. №2755- YI.
 5. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 №157-Y.
 6. Про засади державної регіональної політики: Закон України від 05.02.2015 №156-YI.
 7. Про місцеві вибори: Закон України від 14.07-2015 N 595-YIII.
 8. Про місцеве самоврядування в Україні: Закони України від 21.05.1997 №280/97. 9. Про службу в органах міcuевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 №2493-11.
 9. Про співробітництво територіальних громад: 3акон України віл 17.06.2014 №1508-Y.
 10. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 1.07.2001 №2625-.
 11. Закон України “Про державні цільові програми” від 18.03.2004 p. №1621.
 12. Закон України «Про стимулювання розвитку регioнiв» Biдомості ВР України. -2005.-№51.-Ст.548.
 13. Постанова Кабінету Miнiстрів України «Про затвердження ппорядку розроблення та виконання державних цільових програм» від 31.01.07 р. №106/ Офіційний вicник України. – 2007-№ 8.-С. 86.-Стаття 313.
 14. Hаказ Міністерства економіки України від 04.12.2006 р. №367 «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення peгioнальних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» // [Електронний ресурс] Верховна Рада України: [веб-cайт]- 101. 2011.-http: /zakon1.rada.gov.ua/- Hазва з екрану.
 15. 3акон Украйни «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»/ Відомості Верховної Ради України. 2000.-№25. Ст.195.
 16. Постанова Кабінету Міністрів України №621 від 26 квітня 2003 п. «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і cоцiального розвитку та складання проекту держбюджету»
 17. Hаказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України о 25 липня 2012 року №869 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим»
 18. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» від 14.09.2002 р. №538-р.
 19. Hаказ Міністерства фінансів України «Про результативні показники бюджетної програми» від 10 грудня 2010 р. №1536/ [Електронний ресурс] Верховна Рада України [веб-сайт]. – 1.01.2011.-http:/zakon1.rada.gov.ua/ – Назва з екрану.
 20. «Методичні рекомендації щодо визначення результативних показників бюджетної програми» Наказ Міністерства фінансів України від 27 жовтня 2009 р. №1252// [Електронний ресурс] Верховна Рада України [веб-сайт]. – 1.01.2011.-http:/zakon1.rada.gov.ua/
 21. 3акон України «Про екологічну експертизу» від 9.02. 1995// Biдомості ВР України від 21.02.1995.-1995.-№8.-Ст.54.
 22. 3акон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991/Bідомості ВР України від 8.10.1991. 1991.-№41.- Ст.546.
 23. Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-п#n10 (датa звернення: 25.08.2018)
 24. Про внесення змін до Бюджетного кодекса України шодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів: Закон України №1509-VIII від 08.09.2016 р.
 25. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг Закон України від 10.12.2015 №888-YIII.
 26. Про внесення змін до Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних оcіб-підприємців та громадських формувань: Закон України №835-VII від 02.11.2016р.
 27. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів: Закон України від 14.03.2017 р. №1923-VII.
 28. Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища: Закон України від 09.02.2017 р. №1848- VI.
 29. Про внесення змін до деяких законів України щодо набуття повноважень сільських, селищних, міських голів: Закон України від 09.02.2017р. №1850-VII.
 30. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України №68/2016 від 26.02.2016 р.
 31. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010р. №996.
 32. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Mінiстрів України від 08.04.2015 №214.
 33. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року №333p.
 34. Про основні засади (стратeгію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: Закон України від 21.12.2010 №2818-17
 35. Про Стратегію національної безпеки України : Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р.
 36. Про охорону земель : Закон України від 19.06.2003р. №962-IV
 37. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada gov.ua/laws/show/2629-19
 38. Про особливості складання проектів місцевих бюджетів: лист Міністерства фінансів України від 01.08.2017 р. №05110-14- 21/20701.

Основна

 1. Берданова О, В., Вакуленко В. М. Гринчук Н. м., Колтун В. С. Куйбіда В. С., Ткатук А. Ф. Управління розвитком об’єднаних територіальних громад на засадах громадської участі: нав. посіб. К. : 2017. 129 с
 2. Борщ Г.А., Вакуленко В.М., Гринчук Н.М.. Дехтяренко Ю Ф, Iгнатенко О.С.. Куйбіда В.С. Ткачук А.Ф., Юзефович В.В. Ресурсне забезпечення об’єднаної територіальної громади та її маркетинг: навч. посіб, К.: 2017. 107 с.
 3. Гринів Л.С., Кічурчак М.В. Національна економіка: Навч. посібник.-Львів: «Магнолія 2006», 2008.-464с.
 4. Гринів Л. С. Peгioнальні цільові програми. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Л.: ЛНУ ім. 1.Франка 2010.- 156 с.
 5. Економіка України: національна стратегія розвитку/за ред.. проф. Гринів Л.С.: Монографія.-Львів: ЛНУ іменi Івана Франка, 2009.- 444с.
 6. Лелеченко А. П., Васильєва О. I., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Miсцеве самоврядування в умовах децентралізації повноважень: навч. посіб. К.. 2017. 110 с. 7. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 листопада 2017 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL http://decentralization.gov.ua/mainmonitoring#main-info
 7. Статистичний збірник «Регioни України» 2018. Частина 1. [Електронний ресурс]/ Держ. служба статистики України. Київ. 2018.-Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/pubicat/kat_u/2018/2b/11/zb_rulch201 8.pdf
 8. Статистичний збірник «Регioни України» за 2018 piк/ Державний комітет статистики України; за ред. І. С. Вернера. Ч.2-Київ, 2018. -С. 16, 168
 9. Структурно-інституціональні трансформації та економічна безпека держави: Монографія / [За заг. ред. О.С. Власюка, А.I. Мокія). – Львів: Апріорі, 2012.-836 с.
 10. Ткачук А. Мiсцеве самоврядування та децентралізація: практ посіб.: Швейцар.-укр. практ «Пliдтримка децентралізацї в Україні ЕЗРРО» Київ: Софія, 2012. 120 с

Додаткова

 1. Алфьоров С.В. Особливості устрою та функціонування територіальних громад країн членів ЄС. 3бірник наукових праць. 2013. №37. C. 181-189.
 2. Бабич О.М. Співвідношення централізації та децентралізації системі державного управління. Часопис Київського університету права. 2011. №2. С. 109-112.
 3. Бак Н.А. Фінансові джерела сталого розвитку територіальних громад в Україні. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. 240 с.
 4. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе.-М.: Дело, 1994- 720 с.
 5. Bасиленко Л., Добровінський М. Децентралізaція та реформа місцевого самоврядування. Підприємництво, господарство і право. 2017. №3. C. 123-126.
 6. Возняк Г. В. Бюджетна політика соціально-економічного розвитку peгioнів України в умовах фінансової децентралізації: дис. … д-ра екон. наук : 08.00.08. Київ, 2017. С.121.
 7. Возняк Г. В. Вплив бюджетної децентралізації на економічне зростання реriонів України: статистичне оцінювання / Г. В. Возняк И Проблеми економіки. 2017.-№2. С. 154-160.
 8. Возняк Г.В. Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-методологічні аспекти. Проблеми економіки. 2015. N2. С. 253-257.
 9. Голов С. Ф., Косточенко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами. -К: Екаунтінг, 2000-384с.
 10. Гончаренко М.B. Механізми формування фінансових ресурсів. територіальних громад в умовах децентралізації. Актуальні проблеми державного управління. 2017. №2(52). С. 1-7.
 11. Гринів Л.С. Концептуальні засади просторової парадигми екологічно збалансованої економіки/ Л.С. Гринів/ Регіональна економіка 2001-№4-с.54-63. 12.Гринів Л.С. Регіональна політика і соціоекологічна термодинаміка/ Л.С. Гринів/ Сoцiально-економічні дослідження в перехідний період.-Вип.8-Львів: IPД НАНУ, 1999-с. 125-134.
 12. Гринів Л. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії. Л. ЛНУ, 2001. с. 125.
 13. Гринів Л.С. Фізична економія: нові моделі економіки сталого розвитку. Л., «Лiгa-прес», 2016-425 с.
 14. Данилишин Б.М., Пилипів В.В. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України Регіональна економіка 2016. №1 C.5-11.
 15. Департамент фінансів Львівської ОДА [Електроний ресурс] – Режим доступу: https://loda.gov.ua/dерartament-finansiv
 16. Державна програма розвитку транскордонного cпівpобтництва на 2016-2020 роки. URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/554-2016- п#n10 (дата звернення: 25.08.2018)
 17. Децентралізація. Фінансово-аналітичні матеріали. URL: http:/www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018.
 18. Долішній М. 1. Нaукові здобутки регіоналістики її проблеми і перспективи розвитку // Соuiaльно-економічні дослідження перехідний період: Досвід Європeйсього Союзу та його адаптація до умов України: 36. наук. пр. /НАН України, ІРД, Львів 2002.
 19. Долішній М.L. Актуальні проблеми формування регіональної політики// Регіональна економіка. -1999-№3 с9.
 20. Eкологічні паспорти областей України [Електронний ресурс]- Режим доступу: https/menr.go.ua/content/еkologichni-pasporti-regioniv.html
 21. Загвойська Л.Д., Т. С. Маселко, М. М. Якуба «Економічний аналіз інвестиційних проектів». Л.: Афіша, 2006.
 22. Звіт про результати аналізу формування та використання міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам у 2016-2017 роках. Рахункова палата, Київ. 2018.
 23. Злупко С.М. Українська регіоналітика: традиції та здобутки, проблеми//Peгiональна економіка. -1996.-№1-2-С. 124-131.
 24. 3овнішия трудова міграція населення України. Статистичний бюлетень за 2015-2017 роки / Ринок праці / Публікації/ Статистична інформація / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: htp://www.ukrstat.gov.ua
 25. Изард У. Методы регионального анилиза: введение в науку о pегионах. – М., 1996.-С.20. 27.»Интегрируя в экономику знания и климат. За что дали Нобелевскую премию по экономике в 2018 году. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https:/112.ua/statji/integriruya-v-еkonomiku-znaniya-і-klimat-za-chto- dali-nobelevskuyu-premiyu-po-ekonomike-v-2018-godu-465229.himl»
 26. Kipo O.C. Еволюція теорій регіонального розвитку в економічній науці /О.С. Кіро // Bісник соціально-економічних досліджень, 2010.-№38,-С.72-83.
 27. Колодій О.М. Досвід децентралізації у Франції Вчені записки THУ iмені В.І. Вернадського. Сеpія: Державне управління. 2018. Tом 29 (68). №1.C. 194-196. 2018
 28. Коломієць І.Ф., Пелехатий А.О, Теоретико-практичні аспекти формування об’єднаних територіальних громад в Україні, Hауковий журнал «Економіка України» 2017.4 (665). С. 46-55.
 29. Корнєва О.В. Основні проблеми проведення реформи децентралізації в Україні у 2014-2018 роках. Порівняльно- аналітичне право. 2018. №3, С.68-69.
 30. Крапко 1. Р. Роль внутрішнього аудиту у діяльності суб’єктів господарювання. // Відтворення господарського Т.2, Чернівці, 2007.
 31. Кругман П. Пространство. Последний рубсж / П. Кругман//Пространственная экономика, 2005.-№3,C. 121-126.
 32. Кульчицький М.I. Mіжбюджетні відносини в економічній системі України: дис. … доктора економ, наук: 08.00.08. Кульчицький Мирослав Iванович. Л. 2016.474 с.
 33. Куриляк М Ю. Територіалізація і територіальний капітал в системі peгioнальної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/journals.iir.kiev.ua/index.php/ес_n/article/view/3360
 34. Куценко Т.Ф., Дударенко Є.Ю. О6’єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд. Економіка та держава. 2017. №3. C. 64-70.
 35. М.І. Долішній Регіональна політика на рубежі XX-XXI століть: нові пріоритети. К., «Наукова думка», 2006. -510 с.
 36. МБФ. Стандарти аудиту та етики. К. ТОВ «Паритет-інформ», 2003.-712с.
 37. Методологія стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад в Україні URL: htp://surdp.eu/uploads/files/SP_OТG_Methodology_UА.pdf
 38. Національні та глобальні детермінанти економічного зростання України: наукова доповідь / за ред. д.е.н. І. М. Бобух ; НАН України, ДУ «н-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К. 2018.-390 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ief.org.ua/docs/sr/299.pdf
 39. Hова регіональна політика для нової України: Аналітична доповідь (Скорочена версія).-К., Інститут суспільно-економічних досліджень, 2017. – 36 с.
 40. Панчишин Р. Основні переваги об’єднаної територіальної громади як форми організації місцевого самоврядування в Україні. Національний юридичний журнал: теорія і практика 2018. №4. С. 25-28.
 41. Пйонтко Н. Б. Зарубіжні моделі фінансового вирівнювання та перспективи їх упровадження в Україні / Н. Б. Пйонтко // Бізнесінформ,- 2015.-№9. – C.43-54
 42. Поповкін В.А. Регioнально-цілісний підхід економіки. К.- Hаукова думка, 1993. С.16.
 43. Потенціал ендогенного зростання економіки України: монографія /М.I. Скрипниченко, Т. 1. Приходько, В. Р. Сіденко: ред: М.I. Скрипниченко: НАН України, Iн-т економіки та прогнозування. К., 2010. -435 с
 44. Проект Закону про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року. URL:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JН6YFOOA.html
 45. Рубин А.Б. Термодинамика биологических процесов / А. Б. Рубин. М.: Наука, 1984. -С. 90-95.
 46. Cекретаріат OОН з природних ресурсів [Електронний ресурс], Режим доступу : https://www.unenvironment.org/
 47. Стале природокористування у Карпатському peгіoні України: оцінка, проблеми, перспективи (наукова доповідь) / [В. С. Кравців, П. В. Жук, О. І. Гулич, І. А. Колодійчук. В. О Полюга та ін.]: НАН України. Iнститут регiональних досліджень; [наук. ред.. В. С. Кравців]. Львів, 2014. С. 40.
 48. Сталий розвиток – XXI століття: управління, технологїї, моделі. Дискусії 2018: [монографія]; за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В.- Черкаси: Чабаненко Ю., 2018.-с. 269-270.
 49. Сторонянська І. З. Особливості фінансового вирівнювання розвитку територій в умовах бюджетної децентралізації/ І. 3. Сторонянська, Л. Я. Беновська // Фінанси України. – 2018.-№6. – С. 58-74.
 50. Твердослов В. Биофизическая екология / В. Твердослов, А. Сидорова, Л. Яковенко. М.: Красанд, 2012. – 544 с.
 51. Tуган-Барановский М.И. Основы политической экономин.-Спб., 1911-С. 137.
 52. Учас Б. Ф. Аудит: Навчальний посібник.-К.: Знання-прес, 2002.
 53. Хрупович С.Є., Подвірна Т.В. Фінансова спроможність бюджетів об’єднаних територіальних громад. Економіка і суспільство. 2017. №13. C. 1259-1263.
 54. Шульц С. Л. Економічний простір України: формування, структурування та управління.- Львів: IPД НАН України, 2010. – 390 с.
 55. Sustainable Development [Електронний ресурс].- Режим доступу: https:/sustainabledevelopment.un.org/resouсelibrary
 56. World Economic Forum. The Inclusive Development Index 2018. Summary and Data Highlights. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf

Матеріали

Економіка_територіальних_громад_та_РЦП_лекції_2020

Силабус:

Завантажити силабус