Виробнича (переддипломна) практика освітнього ступеня магістр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і аудит»

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Диференційований залік

Опис курсу

Виробничу (переддипломну) практику студенти денної та заочної форми навчання проходять два тижні згідно з навчальним планом.

Завдання практики – поглибити і закріпити одержані теоретичні знання та набути навики практичної роботи, зібрати аналітичні матеріали, фінансову інформацію за предметом дослідження  для виконання магістерської роботи.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра обліку і аудиту. Керівники практики від кафедри перевіряють організацію та якість роботи студентів, контролюють хід практики.

Зарахування студентів на практику і визначення керівників практики від підприємства здійснюється наказом керівника цього підприємства.

Студент-практикант працює за індивідуальним графіком визначеним програмою практики із врахування  особливостей функціонування  виробничої бази та теми кваліфікаційної роботи магістра

Робоча програма виробничої (переддипломної) практики складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» другого (магістерського ) рівня освіти та складається з 5 змістових модулів:

  1. Ознайомлення з підприємством (організацію, установою), характеристика організаційної, виробничої структури, системи управління:

 

  1. Ознайомлення з організацією облікової роботи на підприємстві, вивчення структури бухгалтерії , елементів облікової політики:

 

  1. Оцінка та визначення основних техніко-економічних показників діяльності підприємства:

 

  1. Вивчити організацію обліку і аналізу за темою дослідження у кваліфікаційній роботі магістра

 

  1. Оцінка системи внутрішнього контролю на підприємстві:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму