Виробнича практика (075 “Маркетинг”), Магістр

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10180ЕКНМ-51сдоцент Кузик О. В.
ЕКНМ-51здоцент Врублевська О. В.

Опис курсу

Практика здобувачів другого рівня вищої освіти є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців з маркетингу у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Практику проводять на базах практик (підприємствах та організаціях), які займаються маркетинговою діяльністю, торгівлею в різних галузях національної економіки.

Практика здобувачів передбачає безперервність і послідовність її проведення при засвоєнні необхідного рівня сформованих професійних та спеціальних компетентностей відповідно до освітнього рівня «Магістр», вимог освітньо-професійної програми «Маркетинг», професійних стандартів та стандарту вищої освіти.

Ключову увагу при проходженні виробничої практики зосереджують на розвиток практичних навиків і творчих здібностей студентів, їх самостійність, уміння приймати рішення та працювати в колективі. Практика є основою досвіду професійної діяльності й можливістю формування практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості майбутнього фахівця з маркетингу.

У процесі проходження практики здобувач вищої освіти ознайомлюється з організаційною структурою, особливостями функціонування підприємства (організації), основною нормативно-правовою базою сфери діяльності, до якої належить база практики, особливостями маркетингової діяльності та формування комплексу маркетингу в компанії, професійними цінностями, традиціями тощо.

Здобувачі проходять практику відповідно до наперед затвердженого календарного графіка, який переглядають та корегують відповідно до змін освітньо-професійної програми.

Програма практики студентів регламентована:

  1. Законом України «Про вищу освіту» (URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text).
  2. Законом України «Про освіту» (URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text).
  3. Положенням «Про проведення практик здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка» (URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/reg_practice.pdf).
  4. Положенням «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93#Text).
  5. Положенням «Про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (URL: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf).
  6. Положенням «Про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка» (URL: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf).
  7. Навчальним планом кафедри «Маркетингу» Львівського національного університету імені Івана Франка.
  8. Освітньо-професійною програмою «Маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 – «Маркетинг».
  9. Загальними особливостями баз практики.

Матеріали

Методичні матеріали “Виробнича практика” для магістрів Олег Кузик

Робоча програма “Виробнича практика” (О.Кузик, О.Врублевська)

Силабус:

Завантажити силабус