Виробнича практика (075 “Маркетинг”), Магістр

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10180ЕКНМ-51сдоцент Кузик О. В.
ЕКНМ-51здоцент Врублевська О. В.

Опис курсу

Практика здобувачів другого рівня вищої освіти є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців з маркетингу у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Практику проводять на базах практик (підприємствах та організаціях), які займаються маркетинговою діяльністю, торгівлею в різних галузях національної економіки.

Практика здобувачів передбачає безперервність і послідовність її проведення при засвоєнні необхідного рівня сформованих професійних та спеціальних компетентностей відповідно до освітнього рівня «Магістр», вимог освітньо-професійної програми «Маркетинг», професійних стандартів та стандарту вищої освіти.

Ключову увагу при проходженні виробничої практики зосереджують на розвиток практичних навиків і творчих здібностей студентів, їх самостійність, уміння приймати рішення та працювати в колективі. Практика є основою досвіду професійної діяльності й можливістю формування практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості майбутнього фахівця з маркетингу.

У процесі проходження практики здобувач вищої освіти ознайомлюється з організаційною структурою, особливостями функціонування підприємства (організації), основною нормативно-правовою базою сфери діяльності, до якої належить база практики, особливостями маркетингової діяльності та формування комплексу маркетингу в компанії, професійними цінностями, традиціями тощо.

Здобувачі проходять практику відповідно до наперед затвердженого календарного графіка, який переглядають та корегують відповідно до змін освітньо-професійної програми.

Програма практики студентів регламентована:

 1. Законом України «Про вищу освіту» (URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text).
 2. Законом України «Про освіту» (URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text).
 3. Положенням «Про проведення практик здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка» (URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/reg_practice.pdf).
 4. Положенням «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93#Text).
 5. Положенням «Про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (URL: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf).
 6. Положенням «Про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана Франка» (URL: https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf).
 7. Навчальним планом кафедри «Маркетингу» Львівського національного університету імені Івана Франка.
 8. Освітньо-професійною програмою «Маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 – «Маркетинг».
 9. Загальними особливостями баз практики.

Рекомендована література

 1. Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Стратегічний маркетинг: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 612 с.
 2. Городняк І.В. Поведінка споживача: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 256 с.
 3. Кузик О.В. Маркетинг послуг: технології та стратегії: навч. посіб. Львів: Видавництво ЛНУ ім. І.Франка, 2018. 338 с.
 4. Кузик О.В. Стратегічний маркетинг: Методичні матеріали для викладачів та студентів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 44 с.
 5. Майовець Є. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 450 с.
 6. Майовець Є., Кузик О. Маркетингові комунікації. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 192 с.
 7. Портер Майкл Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. 2-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 454 с.
 8. Тенденції розвитку маркетингу в Україні: функціональний підхід: монографія / За наук. ред., проф. Є.Й. Майовця. Львів, 2016. 262 с.
 9. Траут Дж., Ривкин С. Дифференцируйся или умирай! Выживание в эпоху убийственной конкуренции. Пер. с англ. Е. Колотвина. С.-Пб.: Питер, 2010. 304 с.
 10. Хулей Г., Сондерс Дж., Пирси Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование: пер. с англ. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. 800 с.

Матеріали

Методичні матеріали “Виробнича практика” для магістрів Олег Кузик

Робоча програма “Виробнича практика” (О.Кузик, О.Врублевська)

Силабус:

Завантажити силабус