Врублевська Олена Василівна

Посада: доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-70

Електронна пошта: vrublevska.olena@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Відповідальний маркетинг, сталий розвиток, освітня політика і методика викладання

Responsible marketing, sustainable development, education policy and methodology

Курси

Публікації

Врублевська О. Список наукових і навчально-методичних праць за 5 р.

Загальна кількість публікацій за час науково-педагогічної діяльності ‒ понад 100.

Брала участь у розробленні проектів розпоряджень і постанов Кабінету Міністрів України,  наказів Міністерства освіти і науки України.

Монографії (у співавторстві)

Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз : Монографія / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. І.М.Синякевича. ‒ Львів: Камула, 2014. – 592 с. (Врублевська О.В.: розділ 6, с.174-202.)

Лісова політика: теорія і практика : Монографія / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. І.М.Синякевича. ‒ Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – 612 с. (Врублевська О.В.: розділ 3, обсяг 1,77 др. ар., с.79-119.)

Підручники і посібники

Врублевська О.В. Економіка природокористування для екологів-дослідників : Навч. посібник для студентів ВНЗ. ‒ Львів: Видавничий дім «Панорама», 2014. – 128 с.

Устойчивое развитие: теория, методология, практика: учебник / под ред. проф. Л.Г.Мельника. Утверждено Министерством образования и науки Украины в качестве учебника для студентов высших учебных заведений. Гриф предоставлен Министерством образования и науки Украины. Письмо № 1.4/18-Г-1124 от 20.05.08. ‒ Сумы: Университетская книга, 2009. – 1230 с. (Врублевська О.В.: розділи 5.2.1, 5.2.2, 12.4.5,17.3 загальним обсягом 1 др. ар.)

Врублевська О.В. Національне рахівництво.. Практикум для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» за спеціалізацією «Менеджмент організацій» спеціальності 073 «Менеджмент». Львів: РВВ НЛТУ України, 2018. 67 с.

Наукові статті за науковою спеціальністю

Врублевська О. В. (2024) Теоретичні засади напрямків маркетингу просуспільної орієнтації та розвиток відповідних компетентностей маркетолога. Приазовський економічний вісник. № 2 (38). С. 30-34. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-4263/2024-2-6. URL: http://www.pev.kpu.zp.ua/journals/2024/2_38_ukr/8.pdf.

Vrublevska, O. (2024) Environmental Goods and Services: Developments of the Concept, the Economic Sector, and the Markets. Studies in Business and Economics, Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Economic Sciences. Vol. 19(1), pages 276-300, April. eISSN: 2344-5416.

Vrublevska O. (2024). The EU’s Sustainable Product Initiative: Enhancing the Readiness of the Furniture Business in Ukraine. Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 1/2024, 225-246.

Врублевська О. В., Сенюк О. І., Климець А. М. (2024) Оцінювання якості послуг райдхейлінг-компанії «Уклон» за допомогою моделі SERVQUAL. «Вісник Одеського національного університету. Економіка». Том 29, випуск 1 (99) С. 33-39.

Врублевська, О., Майовець, Є., Сакаль, О., Коваленко, А., Штогрин, Г., Гебрин-Байди, Л. (2022). Концепція соціально етичного маркетингу: витоки й сучасні засади. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 5(46), 373–386.

Tretiak, N., Sakal, O., Kovalenko, A., Vrublevska, O., Volska, A., Shtohryn, H., Behal, I. (2022) Institutional Environment of the Land Resources and Land Use Management in Ukraine: Problems of Coordination of the Institutional Structure, Functions and Authorities. Economic Studies Journal. Volume 31(5). Pp. 163-178. ISSN 0205-3292. URL: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2022/2022-5/10_Oksana-Sakal.pdf.

Tretiak, N., Hebryn-Baidy, L., Sakal, O., Kovalenko, A., Shtohryn, H., Kovalyshyn, O., Vrublevska O. (2021) Cultivation of niche crops and prospects of eco-innovative agricultural production in Ukraine. Acta Scientiarum Polonorum. Serie Formatio Circumiectus – Environmental Processes. Vol. 20(3-4). Pp. 29–46. ISSN 1644-0765.

Врублевська О.В. Аналіз тенденцій розвитку національного рахівництва та інтегрованого еколого-економічного обліку // Інноваційна економіка. – 2013. – №2 (40). – С.156-159.

Врублевська О. В., Павліщук О.П. Економічне оцінювання функції депонування вуглецю лісовими екосистемами // Науковий вісник Національного аграрного університету / Лісівництво. Декоративне садівництво . Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К.: НАУ, 2008. – Вип.122. – 354 с. – С.108-116.

Врублевська О. В., Сакаль О.В. Економічне оцінювання впливу лісів на сільськогосподарське виробництво // Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. – 2008. – №15. – 685 с. – С.672-678. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 111907, видано державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» 17.02.2022.

Врублевська О. В., Сакаль О.В. Економічне оцінювання ґрунтозахисної функції лісів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів, НЛТУУ. – 2007. – Вип.17.8. – 336 с. – С.133-139. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 111906, видано державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» 17.02.2022.

Врублевська О.В., Кульчицький-Жигайло І.Є. Кількісне та економічне оцінювання продуктивності водоохоронної функції лісу // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів, НЛТУУ. – 2007. – Вип.17.6. – 312 с. – С.58-64.

Врублевська О. В. Класифікація методів економічного оцінювання еколого-соціальних функцій лісу // Регіональна економіка. – 2007. – №4. – С.118-126.

Врублевська О. В. Лісова рента: вилучення й розподіл // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2007. – Вип.17.2 – 336 с. – С.11-17.

Врублевська О. В. Аналіз законодавчо-нормативного регулювання оцінювання лісових активів в Україні // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2007. – Вип.17.1 – 336 с. – С.160-170.

Врублевська О. В. Аналіз динамічної взаємодії між ринками продукції природокористування та об’єктів природокористування // Регіональна економіка. – 2006.- №1. -С.91-103.

Наукові статті та інші публікації з проблем розвитку освіти і методики викладання

Пристая О. Д., Врублевська О. В. Практична підготовка фахівців для деревообробної галузі: дуальний формат // Вісник Вінницького політехнічного інституту. ‒ 2016. ‒ №1 (124). ‒ С.148-154. http://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1891.

Врублевська О.В. Низька кваліфікація викладачів вищої школи у галузі освітніх вимірювань: ціна помилки // Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції «Освітні вимірювання-2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові». ОНУ ім. І.Мечнікова, Одеса, 30.09-02.10.2015. – 207 с. – С.42-43. // http://fm.ndu.edu.ua/wb/media//yu-koval/EA-2015_Tezy1.pdf.

Економіка довкілля і природних ресурсів. Інформаційний пакет спеціальності / За ред. академіка НАН України Ю.Ю.Туниці. – Львів: Афіша, 2015. – 372 с. (Врублевська О.В.: с.84-94).

Врублевська О. В. Проектуємо результати навчання на засадах компетентнісного підходу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип.23.16. – 408 с. – С. 380-385.

Врублевська О. В. Проектуємо результати навчання: компетенції проти компетентностей // Електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою». – Вип.9. – 2012. ‒ 15 с. // http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_9/6.pdf.

Врублевська О. В. Новітні освітні міжнародні програми в галузі лісової політики та економіки лісокористування // Лісівник України : спец. розділ газети “Деревообробник”. — Львів : ТОВ ” Деревообробник”, 2010. — 16 лют.-1 бер. (№ 2). — С.1, 6.

M. Sinyakevich, Ye.V. Vrublevskaya, I.P. Soloviy, V.R. Kovalishin, A.M. Polevsky. Forest economics at the Ukrainian National Forestry University // Higher Forestry Education towards Common European Space / Editors V.Brukas, M.Chubinsky. – Swedish University of Agricultural Sciences, St. Petersburg State Forest Technical Academy, 2010. – 149 p. – P.31-38.

Врублевська О. В. Психологічна діагностика суб’єктивного ставлення студентів до природи як основа його психолого-педагогічної корекції // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2006. – Вип.16.6 – 328 с. – С.293-297.

Методичні рекомендації

Врублевська О. В. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи за окремими напрямами маркетингових досліджень для студентів другого курсу освітньо-професійної програми «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / О. В. Врублевська. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. 46 с. Врублевська О.В. Методичні рекомендації до курсової роботи

Врублевська О. В., Головко А. А., Кульчицька Е. А. Соціально-етичний маркетинг. Методичні рекомендації до вивчення курсу для здобувачів освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 075 «Маркетинг». Електронне навчальне видання. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2022. 68 с.

Врублевська О.В. Організація та управління в природоохоронній діяльності. Методичні рекомендації до вивчення курсу для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія». – Львів: РВВ НЛТУ України, 2017. – 46 с.

Врублевська О.В., Сакаль О.В. Економіка природокористування. Програма курсу і методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів магістерської програми за спеціальністю 205 «Лісове господарство». – Львів: РВВ НЛТУ України, 2016. – 32 с.

Врублевська О. В. Економіка природокористування. Програма курсу і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання за напрямами 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент організацій».– 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2015. – 44 с.

Врублевська О. В. Економіка природокористування. Програма курсу і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2015. – 44 с.

Врублевська О. В. Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з економіки природокористування для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – 58 с.

Інші праці

Врублевська О. В. Маркетинг для суспільства: теоретичні засади і формування компетентностей маркетолога. Тенденції розвитку маркетингу в умовах невизначеності: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 21-22 березня 2024 року [Електронне видання]. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2024. 350 с. С. 229-231.

Аналітична довідка з питання прогнозування кадрових потреб у фахівцях із вищою освітою зі спеціальностей, де таке прогнозування можливе (Врублевська О. В., МОН, службова записка від 02.11.2020 № 3.2/9-вн-20).

Аналітична записка «Прогноз зайнятості і потреби в кваліфікаціях в Європейському Союзі» (Врублевська О. В., МОН, службова записка від 21.05.2019 № 3/3-вн-19).

Аналітична записка «Механізм фінансування освіти дорослих: огляд зарубіжного досвіду» (Врублевська О. В., МОН, службова записка від 21.05.2019 № 3/2-вн-19).

Аналітична довідка стосовно політики щодо вдосконалення системи вступу іноземців до українських закладів вищої освіти (Врублевська О. В., МОН, службова записка від 04.06.2020 № 3/315-вн-20).

Наукові доповіді

 • наукова доповідь на тему «Маркетинг для суспільства: теоретичні засади і формування компетентностей маркетолога» на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тенденції розвитку маркетингу в умовах невизначеності», м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 21-22 березня 2024 року;
 • наукова доповідь на тему «Зелений курс ЄС: рух із прискоренням» на Першій міжнародній науково-практичній конференції «Суспільна політика, врядування й комунікації в державах-кандидатах і членах Європейського Союзу» (онлайн), Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича Національного університету «Києво-Могилянська академія», 26-27.06.2023 р.;
 • наукова доповідь на тему «Зелений курс ЄС: інновації політики в сфері регулювання екологічності продукції» на конференції «Фактори геополітики та меблевий бізнес» в рамках Міжнародного меблевого форуму KIFF 2023, 09.03.2023, Київ.

Біографія

У 1992 р. закінчила з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут за спеціальністю «Економіка і організація лісової промисловості та лісового господарства», отримала кваліфікацію «інженер-економіст». У 1992-1993 рр. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва Українського державного лісотехнічного університету. У 1995 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.08.01 «Економіка природних ресурсів та природокористування». У 1999 р. отримала вчене звання доцента. Працювала в Національному лісотехнічному університеті України на посадах інженера-економіста науково-дослідного сектора (1992 р.), асистента (1993-1995 рр.), старшого викладача (1995-1997 рр.), доцента кафедри менеджменту організацій і адміністрування (1997-2019 рр.), начальника відділу міжнародних зв’язків (2016-2019 рр.). У 2019-2021 рр. – державний експерт директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

Експерт з акредитації кваліфікаційних центрів Національного агентства кваліфікацій України

Дійсний член Української Асоціації Маркетингу
Врублевська О.В. Сертифікат УАМ

Зарубіжний експерт Агентства забезпечення якості Республіки Словенія SQAA / NAKVIS.

1992 – graduated from Lviv Forestry Institute, specialty “Economics and organization of logging industry and forestry”, qualification “Engineer-economist”, Diploma with Honours.
1992-1993 – studied at post-graduate school of Ukrainian State University of Forestry (former name – Lviv Forestry Institute). In 1995 defended dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences (PhD) in specialty 08.08.01 “Economics of Natural Resources and Nature Management” (EQF level 8).
Academic title: Docent (since 1999)
1992-2019 – took research, academic, and administrative positions at the Ukrainian National Forestry University (former name – Ukrainian State University of Forestry): engineer-economist of the research sector (1992), Assistant Professor (1993-1995), Senior Lecturer (1995-1997), Associate Professor at the Department of Management of Organizations and Administration, Institute for Ecological Economics and Management; head of the department of international relations of UNFU (part-time, 2016-2019).
2019-2021 – State Expert of the Directorate of Pre-Higher and Higher Education of the Ministry of Education and Science of Ukraine.
International expert of Slovenian Quality Assurance Agency SQAA / NAKVIS.
Registered expert in accreditation of qualification centres of National Qualifications Agency, Ukraine
Member of Ukrainian Marketing Association
Member of the Working Group on methodological and organizational provisions for implementation of standardized entrance testing in specialty (for entering master level of education) of the Ministry of Education and Science of Ukraine , Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine on 19.11.2021 № 1258.

Teaching courses:

undergraduate level: “Marketing”, “Socio-Ethical Marketing”, “Economics and Organisation of Trade”;

master level: “Economic Safety in Marketing”

Supervision of students’ research, master thesis, the course work and practical training.

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

11.09.2023-19.03.2024. Курс професійного розвитку для викладачів закладів вищої освіти «Освіта для сталого розвиту (ОСР) у вищій освіті» («Education for Sustainable Development (ESD) in Higher Education») в рамках Програми Балтійського Університету (Baltic University Program – BUP). Курс організований асоційованим Секретаріатом BUP і Національним центром BUP у Фінляндії, Центром навчання впродовж життя Університету «Академія Обу», Фінляндія. 5 кредитів ЄКТС (133 год.). Сертифікат виданий 19.04.2024 р. Центром навчання впродовж життя Університету «Академія Обу», Фінляндія. Академічна мобільність до Варшавської школи економіки (м. Варшава, Республіка Польща, 17-19.03.2024 р.) і Ризького технічного університету (м. Рига, Латвійська Республіка, 27-29.09.2023  р.). Звіт:  https://econom.lnu.edu.ua/news/mizhnarodna-spivpratsia-i-profesiynyy-rozvytok-vykladachiv-kafedry-marketynhu.

2023 р. Закордонне наукове стажування в в Міланському університеті «Бікокка», Мілан (Італія), за Програмою запрошених вчених Міланського університету «Бікокка», з 21 січня 2023 р. по 19 березня 2023 р. Сертифікат. Звіт про стажування https://econom.lnu.edu.ua/news/mizhnarodna-diialnist-kafedry-marketynhu

2022 р. Навчальний тренінг “Вдосконалення викладання у вищій освіті: інституційний та індивідуальний виміри”, Softserve (2 год.). Сертифікат, серія TM №2022/02273, 22.12.2022.

29.09.2022-01.10.2022 Міжнародна програма підвищення кваліфікації для викладачів та науковців ЗВО України “Крос-культурна та професійна комунікація” (Intensive Excellence Program in Higher Education “Cross-cultural and Professional Communication for University Academics”), 1 кредит. Сертифікат (без номера) виданий Центром англомовної академічної та крос-культурної комунікації Львівського національного університету імені Івана Франка.

2022 р. Навчальний курс з веб-розробки «Web Front-end: HTML5, CSS3, JAVASCRIPT», 13.06.2022-19.08.2022 (обсяг 80 год.). Львівський навчальний центр програмування «NIKOS–LTV», Львів. Сертифікат (без номера), виданий Львівським навчальним центром програмування «NIKOS–LTV» 19.08.2022.

2022 р. Тренер-викладач ІІ Зимової школи для науково-педагогічних працівників «Науково-педагогічні працівники: особистісний розвиток, лідерство. Спеціальна тема: Дуальна освіта», смт. Славське, 4-6 лютого 2022 року, організатор Всеукраїнська громадська організація «Інноваційний університет». Сертифікат № 1120, виданий Всеукраїнською громадською організацією «Інноваційний університет».

2021 р. Навчальний курс “Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг”, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus). Ідентифікаційний номер сертифікату c259684b537b44f7bc655b5507cf83a2, виданий 13.11.2021.

2021 р. Підвищення кваліфікації за короткостроковою програмою «Практичні механізми формування сприятливого морально-психологічного клімату в колективі» (обсяг 18 год./0,6 кредиту ЄКТС). Національне агентство України з питань державної служби, Українська школа урядування, Київ. Сертифікат.

2020 р. Підвищення кваліфікації за короткостроковою програмою «Застосування Методики проведення фінансово-економічних розрахунків при підготовці проєкту акту Кабінету Міністрів України та проєкту закону, що вноситься у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України» (обсяг 7 год.). Міністерство фінансів України, EU4PAR, Київ. Сертифікат.

2020 р. Підвищення кваліфікації за короткостроковою програмою: онлайн курси «Публічні консультації» (обсяг 22 год./0,73 кредиту ЄКТС), «Публічні консультації ‒ 1» (обсяг 26 год./0,86 кредиту ЄКТС). Національне агентство України з питань державної служби, Українська школа урядування. Сертифікати.

2019 р. Підвищення кваліфікації за короткостроковою програмою «Досвід державного управління та управління персоналом на державній службі в Сінгапурі» (обсяг ‒ 30 год./1 кредит ЄКТС). Національне агентство України з питань державної служби, м. Київ. Сертифікат.

2019 р. Тренінгова програма для фахівців з питань реформ (обсяг ‒ 100 год./3,3 кредиту ЄКТС). Національне агентство України з питань державної служби, м. Київ. Сертифікат.

2018 р. Тренінг для підготовки тренерів для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти. 20-23.11.2018 р., м. Київ, Інститут вищої освіти НАПН України, Міністерство освіти і науки України, Центр досліджень вищої освіти (Чеська Республіка), Благодійний Фонд «Інститут розвитку освіти». Проекти «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти», «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті», 2018-2019 рр.). Сертифікат.

2018 р. Стажування в рамках проекту академічної мобільності за програмою Еразмус+ (напрям КА1). Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (ФРН).

2016 р. Літня школа «Academic Teaching Excellence ‒ English As The Medium Of Instruction» (35 годин), Британська Рада в Україні, м. Одеса. Сертифікат.

2016 р. Навчання за “Програмою майбутніх лідерів”, Британська Рада в Україні, Фундація лідерства у вищій освіті (Великобританія), Інститут вищої освіти НАПН України. Сертифікат.

2015 р. Стажування у Варшавському університеті (Республіка Польща) в рамках українсько-польського проекту «Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація (2015-2016 рр.), Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Варшавський університет за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща. Диплом учасника проєкту.

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

11.09.2023–19.03.2024

 

2023

Teachers’ Course “Education for Sustainable Development (ESD) in Higher Education”, Baltic University Program, 5 ECTS credit points (133 hours). The course was arranged by BUP associate Secretariat, National BUP Centre, at Centre for Lifelong Learning, Åbo Akademi University, Finland. Certificate issued on 19.04.2024.

Visiting Professor at the University of Milano Bicocca (Italy) within the “Visiting Scholars/Fellows” Program, 21.01.2023-19.03.2023. Certificate. Report https://econom.lnu.edu.ua/news/mizhnarodna-diialnist-kafedry-marketynhu

2022 Training “Improving teaching in higher education: Institutional and individual dimensions”, Softserve (2 hours). Certificate TM №2022/02273, 22.12.2022.
2022 International program for professional development – Intensive Excellence Program in Higher Education “Cross-cultural and Professional Communication for University Academics”, 29.09.2022-01.10.2022, 1 ECTS. Certificate issued by the Centre of English-speaking academic and cross-cultural communication at the Ivan Franko National University of Lviv.
2022 Study course «Web Front-end: HTML5, CSS3, JAVASCRIPT», 13.06.2022-19.08.2022 (80 hours). Lviv training centre «NIKOS–LTV», Lviv. Certificate, 19.08.2022.
2022 Trainer at the ІІ Winter school for scientific and pedagogical staff “Scientific and pedagogical staff: Personal development, leadership. Special topic: Dual education”, Slavske, Lviv Region. February 4-6, 2022, organized by the Pan-Ukrainian NGO “Innovative University”. Certificate No. 1120, issued by the Pan-Ukrainian NGO “Innovative University”.
2021 Online training course “Expert in accreditation of study programs”. The National Agency for Higher Education Quality Assurance (NAQA), Ukraine. Certificate # c259684b537b44f7bc655b5507cf83a2.
2021 Professional development course for state servants “Practical mechanisms for creating a favourable moral and psychological climate in the team” (0.6 ECTS). National Agency of Ukraine for Civil Service Affairs, Ukrainian School of Government, Kyiv. Certificate
2020 Professional development course for state servants “Application of the Methodology for financial and economic calculations for development of draft regulation of Cabinet of Ministers of Ukraine and draft law submitted by the Cabinet of Ministers of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine” (0,25 ECTS). Ministry of Finances of Ukraine, EU4PAR, Kyiv. Certificate.
2020 Professional development course for state servants “Public Consultations” (0,86 ECTS). State Agency of Ukraine for Public Service, Ukraine School of Governance, Kyiv. Certificate.
16-20.09.2019 Professional development course for state servants “Experience of Public Governance and Human Resource Management in State Service in Singapore” (1 ECTS). State Agency of Ukraine for Public Service, Kyiv. Certificate.
2019 Training for policy specialists in reforming (3.3 ECTS).  State Agency of Ukraine for Public Service, Kyiv. Certificate.
20-23.11.2018 Training for trainers to train experts in quality assurance in higher education. Kyiv, Institute for Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, Centre for Higher Education Research (Czech Republic), Institute for the Development of Education Charitable Foundation. Activities within the projects “Formation of a network of experts on quality assurance in higher education”, “New accreditation system as a means of quality assurance and combating corruption in higher education”, 2018-2019). Certificate
15-19.01.2018 Mobility for training of administrative staff at the Eberswalde University for Sustainable Development (Germany) within the Erasmus+ (KA1).  Certificate.
25-29.08.2016 Summer School «Academic Teaching Excellence ‒ English as The Medium of Instruction» for teachers delivering courses in English. 35 hours. British Council in Ukraine, “English for Universities” project, Odesa. Certificate.
2016 Training under the Future Leaders Program, British Council in Ukraine, Foundation for Leadership in Higher Education (UK), Institute for Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Certificate
2015 Internship at the University of Warsaw (Republic of Poland) within the framework of the Ukrainian-Polish project “Innovative University and Leadership. Phase II: Quality Assurance and Internationalization” (2015-2016), Union of Rectors of Higher Education Institutions of Ukraine, International Foundation for Educational Policy Research, University of Warsaw with the support of the Ministry of Education and Science of Ukraine and the Ministry of Science and Higher Education of Poland. Certificate of the project participant.

 

 

Проекти

  • Діяльність в робочих групах, утворених при державних органах і установах:
   • робоча група з проведення аналітичного дослідження (дорожньої карти) щодо пілотного Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (наказ МОН від 17.04.2024 № 530 «Про організаційні заходи з підготовки аналітичного дослідження (дорожньої карти) щодо пілотного Єдиного державного кваліфікаційного іспиту»);
   • робоча група з перегляду професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» (наказ МОН від 12.09.2023 № 1114 «Про утворення робочої групи»);
   • фахова комісія єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (наказ МОН від 22.05.2023 № 616);
   • член робочої групи МОН з питань методичного, організаційного та аналітичного забезпечення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (наказ МОН і НАДС від 24.03.2021 р. № 368/51-21);
   • член робочої групи з питань методичного, організаційного та аналітичного забезпечення єдиного фахового вступного випробування МОН (наказ МОН від 19.11.2021 № 1258 «Про забезпечення методичних та організаційних питань проведення єдиного фахового вступного випробування у 2022 році»);
   • секретар робочої групи МОН з розроблення проекту Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки (наказ МОН від 28.07.2020 №974 «Про утворення робочої групи з розроблення проекту Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки»);
   • секретар міжвідомчої робочої групи з розроблення законодавчих ініціатив щодо розвитку механізмів співпраці роботодавців дорожньо-будівельної галузі та закладів освіти, формування державного замовлення, реалізації освітніх програм за дуальною формою здобуття освіти та зміцнення матеріальної бази профільних закладів освіти (наказ МОН від 28.07.2020 №968);
   • член робочої групи МОН з питань методичного, організаційного та аналітичного забезпечення проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (наказ МОН від 24.02.2020 р. № 276);
   • член міжвідомчої робочої групи щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань підготовки моряків відповідно до законодавства про освіту (наказ Мінінфраструктури від 16.11.2020 р. № 787);
   • член міжвідомчої робочої групи з розроблення та оновлення Стратегії фінансової грамотності України до 2025 року (при Національному Банку України), 2021;
   • член робочої групи з розвитку антикорупційної освіти в Україні (при НАЗК), 2021;
   • член робочої групи МОН з розроблення проекту Концепції підготовки фахівців у вищій школі за дуальною системою (наказ МОН України від 02.03.2017 № 336);
   • член робочої групи Науково-методичної комісії з менеджменту й адміністрування (НМКм) Міносвіти України з розроблення складової (ОПП) галузевого стандарту з вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності» (розпорядження голови президії НМКм від 11.03.2011, № 01/НМКм). 

   Координатор міжнародних проектів:

   • проекти міжнародної академічної мобільності за програмою Еразмус+, інституційний координатор в НЛТУ України, 2016-2019 рр.;
   • німецько-український проект Forest Exchange (2017-2018 рр.) в рамках програми молодіжних обмінів «Meet Up! Німецько-українські зустрічі молоді» за підтримки Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ, ФРН), Міністерства закордонних справ ФНР та Фонду Роберта Боша (ФРН). Організатори – APOLLO e. V. (ФРН), НЛТУ України;
   • координатор участі НЛТУ України в проектах за програмами Британської Ради в Україні: «Інтернаціоналізація вищої освіти» (Британська Рада, 2016), «Розвиток лідерського потенціалу університетів України» (Британська Рада, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Фундація лідерства для вищої освіти Сполученого Королівства, 2016-2019), «Англійська для університетів» (Британська Рада, 2016-2017 р.);
   • координатор участі НЛТУ України в проекті «Впровадження системи дуальної освіти в Україні» (Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта (Німеччина) в Україні, Всеукраїнська громадська організація «Українська Асоціація Маркетингу», 2016).

   Учасник проектів від МОН:

   • «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» («University teachers’ certification centres: innovative approach to promotion teaching excellence» (UTTERLY)) в рамках програми Європейського Союзу Еразмус+. Координатор проекту – Львівський національний університет імені Івана Франка (2021);
   • «Модуль Жана Моне «Ревіталізація міст – досвід ЄС для України» (співкоординатор, моніторинг проекту), реципієнт – Львівський національний університет імені Івана Франка (2021);
   • «Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів» (QuaRSU, № 609995-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP) в рамках програми Європейського Союзу Еразмус+. Координатор проекту – Одеська морська академія (2020);
   • «Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність і професіоналізм» («Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» (DESTIN)) в рамках програми Європейського Союзу Еразмус+. Координатор – Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2019).

   Участь в інших проектах:

   • «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» (Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Центр досліджень вищої освіти (Чеська Республіка), МОН, 2018-2019 рр.);
   • «Стале забезпечення відповідних послуг екосистем шляхом міжнародної співпраці як внесок у справу запобігання конфліктам та регіональну стабілізацію в Східній Європі», у рамках програми «Діалог між Сходом і Заходом – академічні обміни і наукова співпраця для безпеки, співробітництва та розвитку громадянського суспільства в Європі» Німецької Служби Академічних Обмінів (DAAD), за підтримки Федерального міністерства закордонних справ. (Координатор ‒ Університет сталого розвитку м. Еберсвальде, ФРН, 2018);
   • «Транскордонне співробітництво на основі екосистемного сталого розвитку», у рамках програми «Діалог між Сходом і Заходом – академічні обміни і наукова співпраця для безпеки, співробітництва та розвитку громадянського суспільства в Європі» Німецької Служби Академічних Обмінів (DAAD), за підтримки Федерального міністерства закордонних справ. (Координатор ‒ Університет сталого розвитку м. Еберсвальде, ФРН, 2017);
   • українсько-польський проект «Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація» (Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Варшавський університет, за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща, 2015-2016).

Нагороди

Грамота Міністерства освіти і науки України (наказ МОН від 19.08.2021 № 330-а)

Подяка Міністерства освіти і науки України, 2019 р.

Подяка Міністерства освіти і науки України, 2018 р.

Грамота голови Львівської обласної державної адміністрації, 2014.

Грамоти Національного лісотехнічного університету України (2016, 2020)

 

Certificate of Merit of the Ministry of Education and Science of Ukraine (Order of the Ministry of Education and Science of 19.08.2021 № 330-a)

Acknowledgements of Merits expressed by Ministry of Education and Science of Ukraine (2018, 2019)

Award of Head of State Administration in Lviv Region for excellence in teaching and research (2014)

Awards of Ukrainian National Forestry University (2016, 2020)

Розклад