Виробнича практика

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6професор Вовк В. М.ЕКк-31с, ЕКк-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6ЕКк-31спрофесор Вовк В. М.
ЕКк-32сдоцент Панчишин А. І., Комар М. І.

Опис курсу

Виробнича практика для студентів денної форми навчання триває 4 тижні, що складає 6 кредитів ЄКТС (180 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна кібернетика».

Виробнича практика спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, передбачає вдосконалення набутих ними навиків та знань.

Студенти проходять виробничу практику у компаніях, які мають права юридичної особи та здійснюють виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність, з метою одержання відповідних навиків та вмінь практичної діяльності за спеціальністю.

Рекомендована література

 1. Артим-Дрогомирецька З.Б., Негрей М.В. Дослідження операцій. Частина І. Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2014. 312 с.
 2. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Математичне програмування: навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц. Вид. 2-ге без змін. Київ : КНЕУ, 2006. 248 c.
 3. Вітлінський В.В. Моделювання економіки : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. 408 с.
 4. Вовк В.М., Дрогомирецька З.Б. Основи системного аналізу : навч. посіб. Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. 248 с.
 5. Вовк В. М. Математичні моделі дослідження операцій в економіко-виробничих системах. Львів : ВЦ ЛНУ, 2007. 584 с.
 6. Вовк В. М., Зомчак Л.М. Оптимізаційні методи і моделі : навч. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 360 с.
 7. Вовк В. М., Зомчак Л. М. Оптимізаційні моделі економіки : навч. посіб. Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 318 с.
 8. Галаєва Л.В., Рогоза Ш.А., Шульга Н.Г. Дослідження операцій : посібник [для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів]. Київ : ЦП «Компринт», 2015. 231 с.
 9. Математичне програмування: навч. посіб. / М.М. Глушик, І.М. Копич, О.С. Пенцак, В.М. Сороківський. Львів : “Новий світ-2000”, 2006. 216 с.
 10. Дацко М.В., Карбовник М.М. Дослідження операцій : навч. посіб. Львів : “ПАЇС”, 2009. 288 с.
 11. Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С. Стохастичні процеси та моделі в економіці, соціології, екології : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2002. 226 с.
 12. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. Київ : ЗАТ “Віпол”, 2000. 688 с.
 13. Карагодова О. О., Кігель В. Р., Рожок В. Д. Дослідження операцій : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2007. 256 с.
 14. Катренко А.В. Дослідження операцій в економіці: підручник Київ : “Магнолія-2006”, 2007. 480 с.
 15. Малиш Н. А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки : навч. посіб. Київ : МАУП, 2004. 120 с.
 16. Математичні методи дослідження операцій : підручник / Є. А. Лавров та ін. Суми : Сумський державний університет, 2017. 212 с.
 17. Наконечний С. І., Савіна С. С. Математичне програмування : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. 452с.
 18. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу : навч. посібник / С.К. Рамазанов та ін. Луганськ : СПД Резніков В. С., 2010. 311 с.
 19. Субботін С. О., Олійник А. О., Олійник О. О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей : монографія / Під заг. ред. С. О. Субботіна. Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. 375 с.
 20. Терехов Л. Л. Економіко-математичні методи і моделі : навч. посіб. Київ : ВПД “Формат”, 2008. 292 с.
 21. Федоренко І. К., Черняк О.І. Дослідження операцій в економіці : підручник. Київ: Знання, 2007. 558 с.
 22. Taha H.A. Operations Research: An Introduction (10th Edition) : Pearson Education Ltd., 2017. 848 p.
 23. Branzei R., Dimitrov D., Tijs S. Models in Cooperative Game Theory : Crisp, Fuzzy, and Multi-Choice Games. Springer Berlin Heidelberg, 2005. 135 p.
 24. Burguillo J.C. Self-organizing Coalitions for Managing Complexity : Agent-based Simulation of Evolutionary Game Theory Models using Dynamic Social Networks for Interdisciplinary Applications. Springer International Publishing, 2018. 343 p.
 25. Dorigo M., Caro D., Gambardella L. Ant algorithms for discrete optimizations Artificial life. 1999. Vol. 5. № 2. P. 137–172.
 26. Gale D. Strategic foundations of general equilibrium : dynamic matching and bargaining games. Cambridge University Press, 2000. 219 p.
 27. Karlin A. R., Peres Y. Game Theory, Alive. American Mathematical Society, 2017. 383 p.
 28. Kazharov A. A., Kureichik V. M. The Development of the Ant Algorithm for Solving the Vehicle Routing Problems. World Applied Sciences Journal. 2013. Vol. 1. № 26. P. 114-121.
 29. Lasaulce S., Jimenez T., Solan E. Network Games, Control, and Optimization: Proceedings of NETGCOOP 2016, Avignon, France. Birkhäuser Basel, 2017. 233 p.
 30. Zhang C., Zhu H., Zhou H., Bin N. Non-cooperative Stochastic Differential Game Theory of Generalized Markov Jump Linear Systems. Springer International Publishing, 2017. 187 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму