Виробнича практика освітнього ступеня бакалавр спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Диференційований залік

Опис курсу

Виробничу практику студенти ІІІ курсу напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання проходять чотири тижні згідно з навчальним планом.

Метою практики є вивчити систему первинних документів, облікових регістрів та організацію документообороту на досліджуваному підприємстві (зразки представити в додатках до звіту).

Завдання практики – систематизувати, узагальнити, поглибити і закріпити одержані теоретичні знання з бухгалтерського обліку та набути навики практичної роботи.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра обліку і аудиту. Керівники практики від кафедри перевіряють організацію та якість роботи студентів, контролюють хід практики.

Зарахування студентів на практику і визначення керівників практики від підприємства здійснюється наказом керівника цього підприємства.

Студент-практикант працює за індивідуальним графіком визначеним програмою практики із врахування особливостей функціонування виробничої бази.

Робоча програма виробничої практики складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Облік, аудит і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  галузі знань «Управління і адміністрування»  і містить такі модулі:

Організація облікової роботи на підприємстві, структури бухгалтерії, елементи облікової політики та нормативно-правового забезпечення порядку документування записів у бухгалтерському обліку.

Документальне забезпечення основних господарських операцій підприємства.

Звітність підприємства: фінансова, податкова, статистична.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму