Економічна компаративістика (ЕКЕ)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7професор Кульчицький Б. В.ЕКЕ-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7ЕКЕ-41спрофесор Кульчицький Б. В.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни Економічна компаративістика є всебічний аналіз змісту, структури, закономірностей еволюції різних економічних систем, специфіки перебігу господарського життя в нинішніх умовах глобальних трансформацій. З цією метою досліджуються основні суспільні цінності та філософсько-методологічні підходи до вивчення

соціально-економічних явищ і процесів; сучасний поняттєво-категорійний апарат економічної науки і, зокрема, теорії порівняльних економічних систем; сучасний філософсько-методологічний інструментарій порівняльного аналізу економічних систем.

Розкриваються об’єктивні і суб’єктивні передумови становлення сучасної економічної системи України, що дає змогу обґрунтувати її оптимальну високоефективну стратегічну національну економічну модель у нинішніх і перспективних умовах значного посилення екологізації, інтелектуалізації та глобалізації економічних систем.

Рекомендована література

Базова:

 • Кульчицький Б.В., Кульчицький Я.В. Філософія економічних систем (розвиток методології їх порівняльного аналізу в умовах екологізації, інтелектуалізації та глобалізації). – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 710 с.
 • Кульчицький Б.В. Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація: [монографія] / Б.В.Кульчицький. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 352 с.
 • Кульчицький Б.В. Сучасні економічні системи: [навч. посіб.] / Б.В.Кульчицький. – Львів: Афіша, 2004. – 279 с.
 • Кульчицький Я.В., Кульчицький Б.В. Порівняння економічних систем (проблеми методології). – Львів: Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 318 с.
 • Кульчицький Я.В. Сучасні економічні системи в умовах екологізації та глобалізації (теоретико-методологічні засади порівняння) : [монографія] / Я.В.Кульчицький. – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 687 с.
 • Леоненко П.М. Сучасні економічні системи: [навч. посіб.] / П.М.Леоненко, О.І. Черепніна. – К.: Знання, 2006. – 429 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Допоміжна:

 • Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А.А.Чухно. – К.: Логос, 2003. – 631 с.
 • Чухно А.А. Сучасні економічні теорії : [підручник] / А.А. Чухно, П.І. Юхименко, П.М. Леоненко / [за ред. А.А. Чухна]. К. : Знання, 2007.  878 с.
 • Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін / Н.І.Гражевська. – К.: Знання, 2008. – 431 с.
 • Геоекономічні сценарії розвитку і Україна : монографія / М.З.Згуровський, Ю.М.Пахомов, А.С.Філіпенко та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 2010. – 328 с.
 • Шніцер М. Порівняння економічних систем / Мартін Шніцер ; [пер. з англ. Т.Андрусевич]. – К. : Основи, 1997. – 519 с.
 • Роузфілд С. Порівнюємо економічні системи / Стівен Роузфілд; [пер. з англ. В.Вишенська]. – К.: “К.І.С.”, 2005. – Х, 370 с.

Інформаційні ресурси:

 • Освітній портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.ecsocman.edu.ru
 • Институт экономики переходного периода [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.iet.ru
 • Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу з: http://www.ukrstat.gov.ua
 • Освітній портал «Экономическая школа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.economicus.ru
 • Міжнародний центр перспективних досліджень [Електронний ресурс]. –  Режим доступу з: http://www.icps.kiev.ua
 • Інститут економіки і прогнозування НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.ief.org.ua
 • Бібліотека імені  В.Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму