Микуляк Олеся Володимирівна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Досліджує проблеми становлення та розвитку фінансової інфраструктури України; формування системи ефективного фінансового управління на підприємствах; регулювання митно-тарифних відносин.

Курси

Публікації

Автор близько 70 наукових і навчально-методичних праць, зокрема:

 1. Гроші та кредит : підручник / Рекомендовано МОН України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 420 с. (у співав.)
 2. Банківська система : підручник / Рекомендовано МОН МС України / За ред. д.е.н., проф. М.І. Крупки. – Львів: Вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 556 с. (у співав.)
 3. Остафіль (Микуляк) О. В. Проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг України // Фінанси України. – 2004. – № 12. – С.89–92.
 4. Остафіль (Микуляк) О. В. Оцінка ефективності вкладення активів фінансових інститутів // Наукові записки. Серія “Економіка”. Зб. наук. пр. – Вип. 9. Част. 4. – Острог: Видавництво “Національний університет “Острозька академія”, 2007. – С. 234–243.
 5. Остафіль (Микуляк) О. В., Рубаха М. В. Банківське фінансування корпоративного сектору економіки України // Економіст. – 2008. – №8. – С. 50–54.
 6. Остафіль О.В. Оподаткування доходів фізичних осіб – учасників інститутів спільного інвестування в Україні // Науковий вісник НУ ДПС України (економіка, право) [Електронне наукове фахове видання]. – 2009. – № 1. – Ірпінь, 2009. – С. 335–340.
 7. Остафіль (Микуляк) О. В. Форми та переваги інтеграції банківського і небанківського фінансового капіталу // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 24. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 284–289.
 8. Василюк Ю. А., Микуляк О. В. Фіскальний контроль як чинник ефективності державно-приватного співробітництва // Кримський економічний вісник. – 2013. – 3(04) червень. – С. 30–33.
 9. Гринда Н., Микуляк О. Макроекономічний аналіз українського ринку банківських депозитних послуг // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 31. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 169–176.
 10. Вишивана Б.М., Микуляк О.В. Технологии защиты информации в платежной и таможенной системах Украины // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 1. Част. 3. – С. 51–55.
 11. Фінансовий менеджмент : [навч. посібник] / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 440 с.
 12. Микуляк О., Терлецька Я. вплив глобалізації на структурні зміни в економіці України / О. Микуляк, Я. Терлецька // Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – Вип. 35. Ч. 2. – С. 35–41.
 13. Микуляк О., Василюк Ю. Оцінка фіскальних стимулів інвестиційної активності в Україні / О. Микуляк, Ю. Василюк // Інноваційна економіка”. – 2014. – № 4(53). – С. 256–260
 14. Микуляк О. До питання про концептуальні основи фінансового менедженту / О. Микуляк // “Вісник Одеського національного університету. Економіка”. – 2015. – Т. 20. Вип. 2/ – С. 151–155.
 15. Микуляк О., Терешко О. Стратегія і тактика ухвалення рішень у фінансовому управлінні підприємством / О. Микуляк, О. Терешко // Economics, Management, Law: Problems and Prospects: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom. 2015. – P. 78–83.
 16. Шаранич Ю., Микуляк О. Пропорційність розподілу міжбюджетних трансфертів у контексті вирішення регіональних проблем формування бюджетів / Ю. Шаранич, О. Микуляк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: “Економіка і менеджмент”. – 2015. – № 12. – C. 175–179.
 17. Микуляк О. Систематизація базових концепцій фінансового менеджменту / О. Микуляк // Концепція сталого розвитку економічної та соціальної політики. – Київ, 2014, Ч.І. – С. 21–24.
 18. Микуляк О. Критерії формування і реалізації фінансової політики підприємства / О. Микуляк // Інноваційні напрямки теоретичних та практичних досліджень в економічній науці. – Київ, 2015. – C. 108–111.

 

Біографія

Народилася в місті Борислав Львівської області. У 1998 р. закінчила з відзнакою Бориславську середню загальноосвітню школу № 5.
У 2003 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси”, кваліфікація “магістр з фінансів, викладач економічних дисциплін”.
У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством на тему “Управління інвестиційними процесами на ринку фінансових послуг України”. З 2004 р. – асистент, з 2009 р.– доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.

Розклад