Господарсько-правове адміністрування (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Грищук А. М.ЕКМ-11с, ЕКі-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ЕКМ-11с
ЕКі-11с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Головною метою дисципліни є формування у студентів системи правових знань, невід’ємно пов’язаних з управлінською діяльністю; засвоєння теоретичних знань та практичних навичок, пов’язаних з адмініструванням господарської діяльності різних суб’єктів на засадах господарського права. Основними завданнями є: засвоєння норм господарського права; вироблення у студентів наукового підходу до оцінки чинного господарського законодавства, необхідності вдосконалення правового регулювання господарської діяльності; набуття навичок роботи з нормативними документами в сфері адміністрування; вміння розв’язувати конкретні господарські ситуації на базі національного та міжнародного законодавства; розвитку правового мислення щодо реалізації господарського права в обраній сфері діяльності; усвідомлення відповідальності при здійсненні юридично значимих дій.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • зміст більшості господарсько-правових норм;
 • організаційно-правові форми, в яких можна здійснювати господарську діяльність;
 • існуючі правові колізії (проблеми) у регулюванні господарської діяльності та господарських відносин;
 • зарубіжний досвід правового регулювання та управління господарською діяльністю;
 • вміти:
 • аналізувати існуючий стан вітчизняної системи господарського законодавства;
 • розробити алгоритм дій щодо заснування (реєстрації) суб’єкта господарювання та скласти перелік документів, які необхідні на кожному з етапів;
 • розробити проект будь-якого типу господарського договору;
 • застосовувати набуті знання з господарського права в процесі подальшої діяльності за обраною спеціальністю, зокрема що стосується управління діяльністю господарюючих суб’єктів.

Рекомендована література

 1. Господарське право: Навчально-методичні поради з вивчення дисциплін / для студентів економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки «Менеджмент» / укладач А.М. Грищук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.- 34 с.
 2. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О.Господарське законодавство: Навчальний посібник. / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан. – У двох частинах. Частина І (лекційний курс). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 502 с.
 3. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство. Практичний курс: Навчальний посібник. / В.В. Яцура, А.М. Грищук, М.О. Кохан. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 180 с.