Господарсько-правове адміністрування (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248доцент Грищук А. М.ЕКМ-11с, ЕКМ-12с, ЕКМ-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ЕКМ-11сГамкало О. Б.
ЕКМ-12сГамкало О. Б.
ЕКМ-13с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Головною метою дисципліни є формування у студентів системи правових знань, невід’ємно пов’язаних з управлінською діяльністю; засвоєння теоретичних знань та практичних навичок, пов’язаних з адмініструванням господарської діяльності різних суб’єктів на засадах господарського права. Основними завданнями є: засвоєння норм господарського права; вироблення у студентів наукового підходу до оцінки чинного господарського законодавства, необхідності вдосконалення правового регулювання господарської діяльності; набуття навичок роботи з нормативними документами в сфері адміністрування; вміння розв’язувати конкретні господарські ситуації на базі національного та міжнародного законодавства; розвитку правового мислення щодо реалізації господарського права в обраній сфері діяльності; усвідомлення відповідальності при здійсненні юридично значимих дій.

 

Результати навчання:

За вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– основні процедури адміністрування господарської діяльності на засадах норм господарського права;

– зміст окремих господарсько-правових норм;

– організаційно-правові форми, в яких можна здійснювати господарську діяльність;

– існуючі правові колізії (проблеми) у регулюванні господарської діяльності та господарських відносин;

– особливості правового регулювання окремих функціональних сфер господарювання, зокрема інвестиційної, зовнішньоекономічної, інноваційної, науково-технічної.

уміти:

– аналізувати існуючий стан вітчизняної системи господарського законодавства;

– розробити алгоритм дій щодо заснування (реєстрації) суб’єкта господарювання та скласти перелік документів, які необхідні на кожному з етапів;

– розробити проект будь-якого типу господарського договору;

– застосовувати набуті знання з господарського права в процесі подальшої діяльності за обраною спеціальністю, зокрема що стосується управління діяльністю господарюючих суб’єктів.

Рекомендована література

 1. Основна література:
  1. Конституція України. Прийнята 28.06.1996 р.
  2. Кодекс законів про працю України. Прийнятий 12.1971 р.
  3. Господарський кодекс України. Прийнятий 16.01.2003 р.
  4. Цивільний кодекс України. Прийнятий 01.2003 р.
  5. Податковий кодекс України. Прийнятий 02.12.2010 р.
  6. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.01.1991 р.
  7. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р.
  8. Про господарські товариства: Закон України від09.1991 р.
  9. Про товарну біржу: Закон України від 12.1991 р.
  • Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р.
  • Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996р.
  1. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України від03.1998 р.
  2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р.
  3. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р.
  4. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р.
  5. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р.
  6. Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 р.
  7. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України 02.2006 р.
  8. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 14.09.2003 р.
  9. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 р.
  10. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 02.2006 р.
  11. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 р.
  12. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р.
  13. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності: Закон України від 19.05.2011 р.
  14. Про інноваційну діяльність: Закон України від12.2012 р.
  15. Про стандартизацію: Закон України від 06.2014 р.
  16. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р.
  17. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 р.
  18. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р.
  19. Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю: Закон України від 02.2018 р.
  20. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 03.10.2019р.
  21. Державний класифікатор України «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» ДК 002:2004, затверджений наказом Дерспоживстандарту України від 28.05.2004 р. № 97.
  22. Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457.

  Додаткова література:

  1. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. 2-ге вид., змін. та доп. Київ: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 766 с.
  2. Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 448 с.
  3. Господарське законодавство: навч. посіб. / ред. В.Л. Ортинський. – Київ: Знання, 2008. 359 с.
  4. Мачуський В.В., Кожура Л.О., Сагайдак Ю.В. та ін. Правове регулювання господарської діяльності [Електронний ресурс]: навч. посіб. / ред. В.В. Мачуський. Київ: КНЕУ, 2015. 152 с.
  5. Хомко Л.В., Кульгавець Х.Ю. Правове регулювання підприємницької діяльності: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 424 с.
  6. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посіб. Частина І (лекційний курс). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 536 с.
  7. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посіб. Частина ІІ (практичний курс). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 206 с.

  Інтернет-джерела:

  1. Антимонопольний комітет України: Офіційний сайт. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/index
  2. Аудиторська палата України: Офіційний сайт. URL: http://www.apu.com.ua/
  3. Верховна Рада України: Офіційний веб-портал [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://iportal.rada.gov.ua/
  4. Вищий господарський суд України: Офіційний веб-сайт. URL: http://vgsu.arbitr.gov.ua/
  5. Національний банк України: Офіційне інтернет-представництво. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
  6. Державна реєстраційна служба: Офіційний сайт. URL: http://www.drsu.gov.ua/
  7. Державна регуляторна служба України: Офіційний веб-сайт. URL: http: www.dkrp.gov.ua/
  8. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: Офіційний веб-сайт. URL: http://www.me.gov.ua/
  9. Міністерство освіти і науки України: Офіційний веб-сайт. URL: http://wwwgov.ua/
  10. Міністерство фінансів України: Офіційний веб-сайт. URL: http://www.minfin.gov.ua/
  11. Міністерство юстиції України: Офіційний веб-сайт. URL: http://www.minjust.gov.ua/
  12. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Офіційний веб-сайт. URL: http://nssmc.gov.ua/
  13. Пенсійний фонд Україн: Офіційний веб-сайт. URL: http://pfu.gov.ua/
  14. Президент України: Офіційне інтернет-представництво [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://www.president.gov.ua/

  Урядовий портал: Офіційний веб-сайт. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/

Силабус:

Завантажити силабус