Аудит в облікових системах (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Цікало Є. І.ЕКОМ-61с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11ЕКОМ-61сдоцент Цікало Є. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна

«АУДИТ В ОБЛІКОВИХ СИСТЕМАХ»

        Анотація дисципліни

 Семестр: 3 (денне), 2 (заочне)

Викладач:   доц. Цікало Євген Іванович

Кафедра: обліку і аудиту

Короткий опис дисципліни:

Дисципліна “Аудит в облікових системах”  є завершальною вибірковою дисципліною другого (магістерського) рівня вищої освіти з спеціальності № 071 “Облік і оподаткування” (за спеціалізацією “Облік і аудит”)  для освітньої програми  “Облік і аудит”, яка викладається в 3 семестрі денного навчання і в 2 семестрі заочного навчання в обсязі  4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Форма  звітності:  залік

Дисципліна “Аудит в облікових системах” є отримання студентами знань як методологічного, так і прикладного характерів щодо проведення аудиту в умовах комп’ютеризованих облікових систем з використанням інструментальних засобів комп’ютерних  технологій обліку і аудиту  на основі інтеграції знань обліку, аудиту, інформаційних систем. Предмет вивчення  навчальної дисципліни: організація, методика, технологія проведення аудиту в облікових системах.

Основні конструктиви дисципліни “Аудит в облікових системах”: застосовування теоретичних знання з аудиту у прикладному аспекті здійснення аудиту в умовах автоматизованого обліку та організація і проведення аудиту з використанням засобів облікових систем; процеси та інструменти проектування і реалізації аудиторських задач в облікових системах.

Перелік тем:

Тема 1. Теоретичні і організаційні основи аудиту в умовах комп’ютеризованих облікових систем

Тема 2. Стандартизація аудиту в середовищі комп’ютерних інформаційних систем

Тема 3. Інструментальні засоби для проведення аудиту в обліковій системі

Тема 4. Аудиторський процес в обліковій системі, побудованій на базі автоматизованих робочих місць

Тема 5. Контрольно-порадний аудит в комп’ютерному середовищі

Тема 6. Організація розв’язання комплексів задач аудиту в обліковій системі

Матеріали

Силабус з АОС