Аудит в облікових системах (071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Цікало Є. І.ЕКОМ-61с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11ЕКОМ-61сдоцент Цікало Є. І.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Аудит в облікових системах” є отримання студентами знань як методологічного, так і прикладного характерів щодо проведення аудиту в умовах комп’ютеризованих облікових систем з використанням інструментальних засобів комп’ютерних  технологій обліку і аудиту  на основі інтеграції знань обліку, аудиту, інформаційних систем.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є організація, методика, технологія проведення аудиту в облікових системах.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Аудит в облікових системах” є навчити студентів застосовувати теоретичні знання з аудиту у прикладному аспекті здійснення аудиту в умовах автоматизованого обліку та організовувати і проводити аудит з вкористанням засобів облікових систем.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення даної дисципліни забезпечується отриманими знаннями з  теорії, організації, методики аудиту і обліку,  інформаційних систем обліку і аудиту.

 

Рекомендована література

1. Івахненков С.В. Інформаційні технології в аудиті та внутрішньогосподарському контролі: Дисертація на здобуття наук. ступ. доктора економ. наук. за спец.08.00.09 -Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – К.: КНЕУ, 2011
2.Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
3. Івахненков С.В. Комп’ютерний аудит: контрольні методики і технології: Монографія. – К.: Знання, 2005. – 286 с.
4. Бардаш С.В. Внутрішній контроль інформаційних комп’ютерних технологій / С.В. Бардаш // Інноваційна економіка, № 8 (46), 2013. – С. 339-341.
5. Бардаш С.В. Окремі аспекти внутрішнього контролю в умовах застосування інформаційних комп’ютерних технологій / С.В. Бардаш // Таврійський науковий вісник. – Вип. 78. – Херсон : Айлант. – 2011. – С. 170-176.
7. Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Автоматизация аудита. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 336 с.
8. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.
9. Romney, Marshall B. Steinbart, Paul J. Accounting Information Systems: Global Edition, 12/E. – Pearson Higher Education, 2012. – 720 p.
10. Gelinas, Ulric J., Jr. and Richard B. Dull. Accounting Information Systems. 7th ed. – Mason, OH: Thomson South-Western, 2008. – 648 p.

Матеріали

Силабус з АОС