Яворська Тетяна Василівна

Посада: професор кафедри банківського і страхового бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-89

Електронна пошта: tetyana.yavorska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bsb.lviv.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Проблеми банківського маркетингу, цифрового маркетингу, економічної конкуренції, розвитку та державного регулювання страхового підприємництва, страхового ринку в Україні та світі, пенсійного забезпечення, системи фінансового моніторингу в Україні та світі.

 

Курси

Вибрані публікації

1. Яворська Т. В. Податкове регулювання підприємницької діяльності страхових структур: зарубіжний досвід та Україна / Т.В.Яворська // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007. Вип. 17.2. – С. 121-127.
2. Яворська Т. В. Маркетингові комунікації банку / Т. В. Яворська // Науковий вісник “Стратегія маркетингу” Інституту маркетингу ДонУЕП Донецьк, 2007. – С. 28-34.
3. Яворська Т. В. Суб’єкти та особливості страхового підприємництва в Україні / Т. В. Яворська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник / За ред. І. Г.Ткачук. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – Вип. IV. – Т. 2. – С. 229-234.
4. Яворська Т. В. Іноземне страхове підприємництво в Україні / Т. В. Яворська // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. – Випуск 10. – Ч. 3. – С. 237-242.
5. Яворська Т. В. Суть, види та функції страхових інвестицій / Т. В. Яворська // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Економіка і регіон». – 2009. – №1(20). – С. 192-195.
6. Яворська Т. В. Системно-структурний аналіз страхової інвестиційної діяльності / Т. В. Яворська // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Міністерство фінансів України. – Науково-теоретичний журнал Дніпропетровської академії. – №1. – 2009. – С. 115-119.
7. Яворська Т. В. Роль страхового підприємництва у забезпеченні економічної безпеки держави / Т. В. Яворська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. Збірник наукових праць / Головний редактор Р. І. Тринько. – Львів, 2009. Випуск 2. – С. 323-329.
8. Реверчук С. К. Особливості правового регулювання страхового бізнесу в Україні та країнах ЄС / С. К. Реверчук, Т. В. Яворська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.9. – С. 216-222.
9. Яворська Т. В. Стан та напрямки розвитку вітчизняного страхового підприємництва / Т. В. Яворська // Збірник наукових праць «Економічний аналіз» кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. Випуск 4. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – С. 100-105.
10. Яворська Т. В. Регулятивна політика Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг у страховій сфері / Т. В. Яворська // Вісник Української академії банківської справи. – 2010. – №1. – С. 106-110.
11. Яворська Т. В. Понятійно-категоріальний апарат теорії державного регулювання страхового підприємництва / Т. В. Яворська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Спеціальний випуск 29 (частина 2). – Ужгород, 2010. – С. 305-309.
12. Яворська Т. В. Структура та компоненти механізму державного регулювання страхового підприємництва / Т. В. Яворська // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, Випуск 22. – С. 308-312.
13. Яворська Т. В. Страхове підприємництво у сучасній ринковій економічній системі / Т. В. Яворська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №6. Т.4. – С. 206-211.
14. Яворська Т. В. Адміністративні інструменти державного регулювання страхового підприємництва України / Т. В. Яворська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Випуск 27: У трьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – Частина 1. – С. 33-38.
15. Яворська Т. В. Страхове підприємництво в господарській системі України : [монографія] / Тетяна Василівна Яворська. – Л. : ЛА «Піраміда», 2011. – 240 с.
16. Yavorska T. V. A Comparative Analysis of Insurance Business Development / Tetyana Yavorska // Journal of Eastern European and Central Asian Research. – 2014. – № 1. – www.ieeca.org/ journal/index.php/JEECAR/issue/view/4/showToc.
17. Яворская Т.В. Особенности финансового мониторинга страховых компаний в Украине / Т.Яворская, Л.Чиж // Вестник КазЭУ. – 2014. – №1. – С.91-99.
18. Яворська Т.В. Організація страхового нагляду в Україні / Т.В.Яворська // Банківська справа. – 2014. – №7-8.– С. 87-96.
19. Яворська Т.В. Теорія страхування: еволюція поглядів та сучасне розуміння / Т.В. Яворська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»:збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д.Пасічник, О.І.Демянчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 26. – С. 10-15.
20. Яворська Т.В. Інструменти страхового нагляду в Україні / Т.В.Яворська. – Фінанси України. – 2014. – №9. – С.79-92.
21. Яворська Т. В. Функції та види державного регулювання страхового підприємництва в Україні / Т. В. Яворська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск 8. Частина 1. – Херсон. – 2014. – С.181-184.
22. Яворська Т. В. Державне регулювання страхового підприємництва в європейських країнах та адаптація його використання в Україні / Т. В. Яворська // Європейські перспективи. – 2015. – №5. – С.5-11.
23. Яворська Т. В. Стратегія державного регулювання страхового підприємництва в Україні – відповідь на сучасні виклики та загрози / Т. В. Яворська // Бізнес Інформ. – 2015. – № 9. – С. 296-301.

 1. Яворська Т. В. Концептуальні положення гарантування безпеки страхових компаній в Україні // Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №4. С.668-673.
 2. Яворська Т. В.., Войтович Л. М. Еволюція розвитку страхової системи в Україні: виклики та загрози. Modern Tendencies in Business and Public Sector / monograf, Opole: The Academy of Menegement and Administration in Opole, 2016. р. 154-164 (розділ монографії)
 3. Яворська Т. В. Державна політика сприяння розвитку конкуренції між страховими підприємницькими структурами в Україні // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2016. Випуск 53. С. 303-311.
 4. Лобозинська С. М., Яворська Т. В. Економіко-правові засади захисту прав споживачів страхових послуг в Україні// Бізнес Інформ. 2017. №1. С.247-251.
 5. Яворська Т. В., Войтович Л. М. Features of the management of insurance sector competitiveness // Modern Science. 2018 №4. С. 58-64.
 6. Revak I., Yavorska T. Formation of State policy of the development and usage of intellectual potential of Ukraine // Икономически изследвания (economic studies). 2018. № 2. С. 161-176
 7. 30. Yavorska T., Shaliievska L. Place of pension prvision in the system of economic safety of the state. Scientific development and achievements. London, 2018 p. 414-427 (розділ монографії).
 8. Яворська Т. В. Регулювання краудфандингової діяльності у країнах Північної Америки // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2018. № 4. С. 89-94. https://economics.opu.ua/journal-print
 9. Reverchuk S., Vovchak O., Voytovych L., Irshak O., Yavorska T. Investment activities of banks, insurance companies, and non-government pension funds in Ukraine // Investment Management and Financial Innovations, 2020. №2. p. 353-363
 10. 33. Яворська Т. В., Войтович Л. М. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні: стан та прогноз розвитку // Наукові записки Національнго університету «Острозька академія». Серія «Економіка». Острог, 2020. №17. С. 106-112.
 11. Revak I., Yavorska T., Voytovych L. Evolution of the tax instruments application during thr reform of the taxation system of insurance companies in Ukraine// Revista Espacios/ 2020. № 41 р. 333-342.

Біографія

Доктор економічних наук, професор кафедри банківського і страхового бізнесу.

Біографія:

Народилася в місті Львові.

ОСВІТА
1986-1996 – навчалася у середній школі № 85 імені В. Симоненка у місті Львові;
1996-2001 – навчалася на економічному факультеті Українського державного  лісотехнічного  університету за спеціальністю «Менеджмент організацій»;
2005 – захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування конкурентних відносин у трансформаційній економіці України» за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія;
2005 – отримала диплом кандидата економічних наук;
2009 – присвоєно вчене звання доцента кафедри банківського і страхового бізнесу;
2013 – захистила докторську дисертацію на тему «Державне регулювання страхового підприємництва в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
2014 – отримала диплом доктора економічних наук;

2016 – присвоєно вчене звання професора кафедри банківського і страхового бізнесу;

2019 – міжнародне стажування в Vienna University of economics and business (Австрія)

РОБОТА
2003-2008 – асистент кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ імені Івана Франка;
2008-2015 – доцент кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ імені Івана Франка;
2015-даний час – професор кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Життєве кредо: Per aspera ad astra – Крізь терни до зірок.

 

Нагороди

14 жовтня 2014 р.  – нагороджена грамотою ректора ЛНУ імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності.

Розклад