Яворська Тетяна Василівна

Посада: професор кафедри маркетингу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-70

Електронна пошта: tetyana.yavorska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Проблеми банківського маркетингу, цифрового маркетингу, економічної конкуренції, трейд-маркетингу, розвитку та державного регулювання страхового підприємництва, страхового ринку в Україні та світі, пенсійного забезпечення, системи фінансового моніторингу в Україні та світі.

 

Курси

Вибрані публікації

1. Яворська Т. В. Податкове регулювання підприємницької діяльності страхових структур: зарубіжний досвід та Україна. Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. Львів: НЛТУУ. 2007. Вип. 17.2. С. 121-127.
2. Яворська Т. В. Маркетингові комунікації банку. Науковий вісник “Стратегія маркетингу” Інституту маркетингу ДонУЕП. Донецьк, 2007. С. 28-34.
3. Яворська Т. В. Суб’єкти та особливості страхового підприємництва в Україні.  Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник / За ред. І. Г.Ткачук. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. Вип. IV. С. 229-234.
4. Яворська Т. В. Іноземне страхове підприємництво в Україні. Фінансова система України. Збірник наукових праць.  Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008.  Випуск 10.  Ч. 3. С. 237-242.
5. Яворська Т. В. Суть, види та функції страхових інвестицій. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Економіка і регіон».  2009. №1(20). С. 192-195.
6. Яворська Т. В. Системно-структурний аналіз страхової інвестиційної діяльності. Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Міністерство фінансів України. Науково-теоретичний журнал Дніпропетровської академії.  №1. 2009. С. 115-119.
7. Яворська Т. В. Роль страхового підприємництва у забезпеченні економічної безпеки держави. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. Збірник наукових праць / Головний редактор Р. І. Тринько.  Львів, 2009. Випуск 2. С. 323-329.
8. Реверчук С. К. Особливості правового регулювання страхового бізнесу в Україні та країнах ЄС.  Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць.  Львів : РВВ НЛТУ України. 2009. Вип. 19.9. С. 216-222.
9. Яворська Т. В. Стан та напрямки розвитку вітчизняного страхового підприємництва. Збірник наукових праць «Економічний аналіз» кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. Тернопіль : ТНЕУ, 2009. С. 100-105.
10. Яворська Т. В. Регулятивна політика Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг у страховій сфері. Вісник Української академії банківської справи. 2010. №1. С. 106-110.
11. Яворська Т. В. Понятійно-категоріальний апарат теорії державного регулювання страхового підприємництва. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Спеціальний випуск 29 (частина 2).  Ужгород, 2010. С. 305-309.
12. Яворська Т. В. Структура та компоненти механізму державного регулювання страхового підприємництва. Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, Випуск 22. С. 308-312.
13. Яворська Т. В. Страхове підприємництво у сучасній ринковій економічній системі. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. №6. Т.4. С. 206-211.
14. Яворська Т. В. Адміністративні інструменти державного регулювання страхового підприємництва України. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки: Випуск 27: У трьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технолог. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2011. Частина 1. С. 33-38.
15. Яворська Т. В. Страхове підприємництво в господарській системі України : монографія. Л. : ЛА «Піраміда», 2011. 240 с.
16. Yavorska T. V. A Comparative Analysis of Insurance Business Development. Journal of Eastern European and Central Asian Research.  2014.  № 1.

17. Яворська Т.В. Організація страхового нагляду в Україні. Банківська справа. 2014.  №7-8 С. 87-96.
18. Яворська Т.В. Теорія страхування: еволюція поглядів та сучасне розуміння. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»:збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д.Пасічник, О.І.Демянчук.  Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. Випуск 26. С. 10-15.
19. Яворська Т.В. Інструменти страхового нагляду в Україні. Фінанси України. 2014. №9. С.79-92.
20. Яворська Т. В. Функції та види державного регулювання страхового підприємництва в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки».  Випуск 8. Частина 1. Херсон. 2014. С.181-184.
21. Яворська Т. В. Державне регулювання страхового підприємництва в європейських країнах та адаптація його використання в Україні. Європейські перспективи. 2015. №5. С.5-11.
22. Яворська Т. В. Стратегія державного регулювання страхового підприємництва в Україні – відповідь на сучасні виклики та загрози. Бізнес Інформ. 2015. № 9. С. 296-301.

23. Яворська Т. В. Концептуальні положення гарантування безпеки страхових компаній в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №4. С.668-673.

24. Яворська Т. В.., Войтович Л. М. Еволюція розвитку страхової системи в Україні: виклики та загрози. Modern Tendencies in Business and Public Sector / monograf, Opole: The Academy of Menegement and Administration in Opole, 2016. р. 154-164 (розділ монографії)

25. Яворська Т. В. Державна політика сприяння розвитку конкуренції між страховими підприємницькими структурами в Україні. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2016. Випуск 53. С. 303-311.

26. Лобозинська С. М., Яворська Т. В. Економіко-правові засади захисту прав споживачів страхових послуг в Україні. Бізнес Інформ. 2017. №1. С.247-251.

27. Яворська Т. В., Войтович Л. М. Features of the management of insurance sector competitiveness. Modern Science. 2018 №4. С. 58-64.

28. Revak I., Yavorska T. Formation of State policy of the development and usage of intellectual potential of Ukraine. Икономически изследвания (economic studies). 2018. № 2. С. 161-176.

29. Yavorska T., Shaliievska L. Place of pension prvision in the system of economic safety of the state. Scientific development and achievements. London, 2018 p. 414-427 (розділ монографії).

30. Яворська Т. В. Регулювання краудфандингової діяльності у країнах Північної Америки. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2018. № 4. С. 89-94. https://economics.opu.ua/journal-print

31. Reverchuk S., Vovchak O., Voytovych L., Irshak O., Yavorska T. Investment activities of banks, insurance companies, and non-government pension funds in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 2020. №2. p. 353-363

32. Яворська Т. В., Войтович Л. М. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні: стан та прогноз розвитку. Наукові записки Національнго університету «Острозька академія». Серія «Економіка». Острог, 2020. №17. С. 106-112.

33. Revak I., Yavorska T., Voytovych L. Evolution of the tax instruments application during thr reform of the taxation system of insurance companies in Ukraine. Revista Espacios. 2020. № 41 р. 333-342.

34. Яворська Т. В. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: ідентифікація загроз та викликів. Соціально-правові студії. 2021. Випуск 4, С.164-170

35. Yavorska T.Voytovuch L. The impact of macroeconomic factors on the development of the insurance system in Ukraine. Insurance Markets and Companies.2022.  №13 (1) p.21-35

36. Ревак І.О., Підхомний О. М., Яворська Т. В, Необхідність та можливості використання електронних доказів у фінансових розслідування.  Наукові записки національного університету «Острозька академія» серія «економіка», 2023. № 29, С. 60-66.

37. Яворська Т. В., Ревак І. О., Підхомний О. М.Ризик-орієнтований підхід у системі фінансового моніторингу страхових компаній України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць / головний редактор В.І. Франчук. Львів: ЛьвДУВС, 2023. Вип. 2. С. 82-93

Біографія

Доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу.

Біографія:

Народилася в місті Львові.

ОСВІТА
1986-1996 – навчалася у середній школі № 85 імені В. Симоненка у місті Львові;
1996-2001 – навчалася на економічному факультеті Українського державного  лісотехнічного  університету за спеціальністю «Менеджмент організацій»;
2005 – захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування конкурентних відносин у трансформаційній економіці України» за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія;
2005 – отримала диплом кандидата економічних наук;
2009 – присвоєно вчене звання доцента кафедри банківського і страхового бізнесу;
2013 – захистила докторську дисертацію на тему «Державне регулювання страхового підприємництва в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
2014 – отримала диплом доктора економічних наук;

2016 – присвоєно вчене звання професора кафедри банківського і страхового бізнесу;

2019 – міжнародне стажування в Vienna University of economics and business (Австрія)

РОБОТА
2003-2008 – асистент кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ імені Івана Франка;

2008-2015 – доцент кафедри банківського і страхового бізнесу ЛНУ імені Івана Франка;

2015-2023 – професор кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка;

вересень 2023 – по даний час – професор кафедри маркетингу Львівського національного університету імені Івана  Франка. 

Життєве кредо: Per aspera ad astra – Крізь терни до зірок.

 

Нагороди

14 жовтня 2014 р.  – нагороджена грамотою ректора ЛНУ імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності.

Розклад