Маркетинг закупівель

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Кушнір Т. М.ЕКН-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813ЕКН-41сдоцент Кушнір Т. М.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Маркетинг закупівель» є формування теоретичних і практичних знань щодо матеріально-технічного забезпечення промислового підприємства.

Завдання. У процесі вивчення дисципліни будуть розглянуті питання стратегії і тактики проведення закупівель, розглянуті сутність маркетингу закупівель, чинників впливу маркетингового середовища на матеріально-технічне забезпечення тощо.

Велике значення надається оволодінню студентами практичних навичок по застосуванню елементів маркетингу закупівель на практиці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сутність маркетингу закупівель, основні положення та напрями матеріально-технічного забезпечення;

– місце маркетингу закупівель в структурі управління та функціонування промислового підприємства;

– принципи і функції маркетингу закупівель, маркетингове середовище впливу на діяльність із матеріально-технічного забезпечення промислового підприємства;

розуміти:

– елементи комплексу маркетингу та їх взаємодію у сфері закупівель;

– особливості формування маркетингової політики матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств;

вміти:

– аналізувати маркетингове середовище промислового підприємства;

– організовувати маркетингову діяльність з урахуванням специфіки промислового підприємства;

– обирати оптимальну форму організації руху матеріальних потоків;

– використовувати сучасні інформаційні технології у процесі вирішення управлінських задач;

– забезпечувати ефективний обмін інформацією між суб’єктами ринку;

– самостійно формулювати висновки щодо ефективності фінансово-господарських процесів на підприємстві;

– здійснювати відбір цільових ринків та обґрунтовувати ринкову стратегію закупівель промислового підприємства;

– розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємодії елементів комплексу маркетингу у сфері закупівель на ринку товарів промислового призначення;

– застосовувати отримані знання в практичній діяльності;

– використовувати маркетингові операції на місцях своєї постійної роботи;

– звертатись до фахових періодичних видань протягом всієї своєї трудової діяльності.

 

Рекомендована література

  1. Морозов В.В. Основи закупівель товарів, робіт та послуг в проектах: (Тендерні процедури та контракти): Навч. посіб. – К.: Таксон, 2003. – 700 с.
  2. Смиричинський В.В. Логістичний менеджмент державних закупівель. Теоретично-правовий та методологічний аспект: Наукове видання. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 218 с.
  3. Основы промышленного маркетинга / Фредерик Уэбстер. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2005. – 416 с.
  4. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг. / А.В. Зозулев. – К.: ЦУЛ, 2010. – 572 с.