Маркетинг закупівель (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632ЕКН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ЕКН-31с

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Маркетинг закупівель» є формування теоретичних і практичних знань щодо матеріально-технічного забезпечення промислового підприємства.

Завдання. У процесі вивчення дисципліни будуть розглянуті питання стратегії і тактики проведення закупівель, розглянуті сутність маркетингу закупівель, чинників впливу маркетингового середовища на матеріально-технічне забезпечення тощо.

Велике значення надається оволодінню студентами практичних навичок по застосуванню елементів маркетингу закупівель на практиці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сутність маркетингу закупівель, основні положення та напрями матеріально-технічного забезпечення;

– місце маркетингу закупівель в структурі управління та функціонування промислового підприємства;

– принципи і функції маркетингу закупівель, маркетингове середовище впливу на діяльність із матеріально-технічного забезпечення промислового підприємства;

вміти:

– аналізувати маркетингове середовище промислового підприємства;

– організовувати маркетингову діяльність з урахуванням специфіки промислового підприємства;

– обирати оптимальну форму організації руху матеріальних потоків;

– використовувати сучасні інформаційні технології у процесі вирішення управлінських задач;

– забезпечувати ефективний обмін інформацією між суб’єктами ринку;

– самостійно формулювати висновки щодо ефективності фінансово-господарських процесів на підприємстві;

– здійснювати відбір цільових ринків та обґрунтовувати ринкову стратегію закупівель промислового підприємства;

– розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємодії елементів комплексу маркетингу у сфері закупівель на ринку товарів промислового призначення;

– застосовувати отримані знання в практичній діяльності;

– використовувати маркетингові операції на місцях своєї постійної роботи;

– звертатись до фахових періодичних видань протягом всієї своєї трудової діяльності.

 

Рекомендована література

Базова література:

 1. Безугла Л. С. Маркетинг закупівель : навч. посіб. / Л. С. Безугла, Н. І. Демчук. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. – 240 с.
 2. Крикавський, Є. В. Промисловий маркетинг: підручник / Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай. – Львів : Літопис, 2001. – 336 с.
 3. Морозов В.В. Основи закупівель товарів, робіт та послуг в проектах: (Тендерні процедури та контракти): Навч. посіб. – К.: Таксон, 2003. – с. 104-107.
 4. Нечаєв В.П., Н 14 Промисловий маркетинг: Навч.-метод. Посіб. Для самост. Вивчення дисципліни – Кривий Ріг: МІНЕРАЛ, 2016. – 185 с.
 5. Оснач О.Ф., Промисловий маркетинг: Підручник [для студ. вищ. навч. закл.] /Оснач О.Ф., Пилипчук В.П., Коваленко Л.П. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 365 с.
 6. Пилипчук В.П. та ін. Промисловий маркетинг Навчальний посібник К.:Центр навчальної літератури, 2005. – 264 с
 7. Смиричинський В.В. Логістичний менеджмент державних закупівель. Теоретично-правовий та методологічний аспект: Наукове видання. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – С. 102-119.
 8. Старостіна А.О. Промисловий маркетинг: теорія та господарські ситуації. Підручник. – К. 1997. – 475 с.
 9. Шабунін О.О. Промисловий маркетинг: [підручник] / За ред. д-ра екон. наук, професора О.О. Шубіна; [в 2-ох томах]. – К. : ВД «Студцентр». – 2011. – Т. 1. – 528 с.

Допоміжна література:

 1. Закон України «Про публічні закупівлі» від 12.04.2016 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
 2. Апопій В.В., Міщук І.П. Організація торгівлі. Підручник. 3-тє вид./ за ред. Апопія В.В. – К.: ЦУЛ, 2009. – 632 с.
 3. Бойчук І.В. Маркетинг промислового підприємства: [навчальний посібник] / І.В. Бойчук, А.Я. Дмитрів – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 360 с
 4. Бойчук І. В. Практика застосування маркетингу в діяльності вітчизняних промислових підприємств // І. В. Бойчук: Вісник ЛКА; Серія економічна, випуск 22. – Львів : Вид-во Львівської Комерційної Академії, 2006. – С. 80-85.
 5. Вачевський М. В. Промисловий маркетинг. Основи теорії й практики / М. В. Вачевський. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 254 с
 6. Гуторов О.І. Логістика: навч. посібник /О.І. Гуторов, О.І. Лебединська, Н.В. Прозорова / Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: Міськдрук. 2011. – 322 с.
 7. Кушнір Т.М. Обґрунтування доцільності використання маркетингу закупівель на ринках товарів промислового призначення. / Кушнір Т.М. – Східна Європа: економіка, бізнес та управління: Випуск 5(16) 2018. – С. 134-137.
 8. Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 450с.
 9. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: [навчальний посібник] / В.Ю. Святненко. – К. : МАУП, 2001. – 264 с.
 10. Тєлєтов О. С. Маркетинг у промисловості: підручник / О. С. Тєлєтов; Мін. освіти і науки України; Сум. держ. ун-т. – Київ: ПУЛ, 2004. – 248с.

Інформаційні ресурси

 1. «Маркетинг в Україні» / Науковий журнал / Доступно з http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/.
 2. «Маркетинг и реклама» / Науковий журнал / Доступно з http://mr.com.ua/.
 3. «Маркетинг і менеджмент інновацій» / Науковий журнал / Доступно з http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.
 4. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. Українська Асоціація Маркетингу http://uam.in.ua/.
 6. Американська асоціація маркетингу https://www.ama.org.

7.         Маркетинговий портал http://www.marketing-research.in.ua.

Матеріали

Робоча програма МЗ 2020

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус