Аналіз господарської діяльності (спеціальність 075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Гамкало О. Б.ЕКН-32с, ЕКН-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКН-31сдоцент Гамкало О. Б.
ЕКН-32сдоцент Гамкало О. Б.

Опис курсу

Курс “Аналіз господарської діяльності” розроблено для досконалого вивчення та практичного засвоєння методики економічного аналізу діяльності господарюючих суб’єктів. Він передбачає оволодіння навиками оцінки, діагностики та пошуку зміни і розвитку економічних явищ і процесів за всіма аспектами внутрішнього і зовнішнього управління в сучасному інформаційному середовищі прийняття управлінських рішень.

Рекомендована література

 1. Нападовська Л.В. Управлінський облік : підруч. / Л.В. Нападовська. – 2-ге вид., доопрац та допов. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 648 с.
 2. Кіндрацька Л. М. Інституції обліку та аналізу в інформаційній системі суб’єктів господарювання/Л.М.Кіндрацька//Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; 6–7 груд. 2012 р. – К.: КНЕУ, 2012. – 344 с. – С.39-40.
 3. Аналіз господарської діяльності [текст] : навч. посіб. / за заг. ред. І. В. Семенко, Т. Д. Косової Київ : Центр учбової літератури, 2013. 384 с.
 4. Грабовець Б. Є..Економічний аналіз : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2013. 85 с.
 5. Данилюк М.О. Метошоп І.М., Войтків Л.С., Паневник Т.М., Буй Ю.В.Економічний аналіз: навч. посіб.ІФНТУНГ. Івано-Франківськ. 2018. 316 с.
 6. Болюх М., Бурчевський В., Горбаток М.Економічний аналіз: навч. посіб. / за ред. акад. НАНУ, проф. М. Чумаченка. Київ: КНЕУ, 2014. 540 с.
 7. Економічний аналіз: навч. посібник. / Н.А. Волкова, Р.М. Волчек, О.М. Гайдаєнко та ін. за ред. Волкової Н.А. Одеса: ОНЕУ, ротапринт. 2015. 310 с.
 8. Економічний аналіз: навч. посібник / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченко. Київ: КНЕУ, 2015. 556 с.
 9. Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О. , Тютюнник Ю. М. Економічний аналіз: навч. посіб. Полтава : РВВД ПДАА, 2018. 290 с.
 10. Мец В.О. Економічний аналіз (Збірник практичних завдань і тестів за даними П(С)БО): навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2016. 236 с.
 11. Московчук А.Т., Талах В.І., Талах Т.А., Ткачук І.М. Аналіз господарської діяльності. Практикум: навч. посіб. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. 228 с.
 12. Петряєва З. Ф. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 372 с.
 13. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. Київ: Знання. Прес, 2014. 654 с.
 14. Черниш С.С. Економічний аналіз: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2016. 312 с.
 15. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній Г. Економічний аналіз : навч. посібник. Київ: Знання, 2008. 487с.
 16. Дем’янюк І.В. Управлінський аналіз в системі управління: ідентифікація та види аналізу / І. В. Дем’янюк // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2016. – Вип. 1. – С. 38–45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2016_1_8.
 17. Дем’янюк І.В. Управлінський аналіз як функція управління підприємницької діяльності / І.В. Дем’янюк // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 2. – С. 66–71 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Rbetu_2014_2_11.
 18. Мних Є. В. Економічний аналіз : підручник. Київ : Знання, 2011. 630 c.
 19. Мулик Т. О., Томчук О. Ф., Федоришина Л. І. Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень. URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/22675.pdf (2019-12-12)
 20. Томчук О. Ф. Управлінський аналіз: поняття, принципи та основні елементи / О. Ф. Томчук // Проблеми системного підходу в економіці. – 2019. – Вип. 5(2). – С. 133-142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_5%282%29__21.14. Грабовецький, Б.Є. Планування та економічне прогнозування: навчальний посібник / Б. Є. Грабовецький. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 66c
 21. Мельник Т.Ю., Прогнозування соціально-економічних явищ як інструмент обґрунтування управлінських рішень. URL: Downloads/137126-294915-1-PB.pdf
 22. Грабовецький Б. Є. Економічне прогнозування і планування: Навч. посібник. – Київ: ЦНЛ, 2003. – 188 с.
 23. Біла О.Г. Фінансове планування і прогнозування: навч. посіб. Львів: Компакт-ЛВ, 2005. 255 с.
 24. Ставерська Т.О., Андрющенко І.С. Фінансове планування та прогнозування в підприємствах і фінансових установах: навч. посіб. Харків, 2013. 146 с. 9.
 25. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. Київ: «Каравела», 2003. 432 с.
 26. Юнацький М.О. Огляд сучасних методів прогнозування фінансового стану підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6232.
 27. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства / Тарасюк Г.М., Шваб Л.І.. – Київ: Каравелла, 2003. – 432 с.
 28. Коваленко К. А. Дослідження методів конкурентного аналізу / К. А. Коваленко // Управління розвитком. – 2012. – №11. – С. 84 – 87.
 29. Володенков, С. В. Застосування SWOT-аналізу політичного іміджу в аспекті побудови стратегічної іміджевої концепції [Текст]/ С. В. Володенков // Вісник Московського університету. Серія 12. Політичні науки : науковий журн. – 2010. – № 2. – С. 17-35.
 30. Мехеда Н. Г., Черниш О. А. Особливості стратегічного аналізу зовнішнього середовища / Н. Г. Мехеда, О. А. Черниш // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua
 31. Ареф’єва, О. В. Економічна стійкість підприємства : сутність, складові та заходи її забезпечення [Текст ] /О. В. Ареф’єва, Д. М. Городинська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8. – С. 83-91.
 32. Баранівська, Х. З. Функціональний підхід до управління економічною стійкістю підприємства [Текст]/ Х. З. Баранівська, Є. С. Барвінські, Р. В. Фещур // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – 2011. – № 19. – С. 140-150.
 33. Бурцева, Т. Маркетинговий аналіз потенційних можливостей підприємства [Текст] / Т. Бурцева, Н. Ніконова // Маркетинг. – 2009. – № 2. – С. 26-35
 34. Маркіна І. А. Методичні питання ефективності управління / І. А. Маркіна // Фінанси України. – 2000. – № 6. – С. 24–32.
 35. Прядко В. В. Економічна ефективність виробництва: проблеми теорії та методологія управління / В. В. Прядко. ― К. : Наукова думка, 2003. ― 282 с.
 36. Петровича І.М. Економіка виробничого підприємства: [Навчальний посібник]  /  І. М. Петровича  – Київ: Знання, – 2001. – 405 с.
 37. Буряк П. Ю. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч.

посіб. / Буряк П. Ю. – К. : ЦУЛ, 2012. – 440 с.

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Є.

П. Качан, О. П. Дяків, В. М. Островерхов та ін. ; за ред. Є. П. Качана. – К. :

Знання, 2010. – 407 с

 1. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства:

собівартість, прибуток: навч. посіб. / П.В. Круш, О.В. Клименко, В.І. Подвігіна. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 488 с.

 1. Колтунович О. С. Методичні аспекти оцінки кадрового потенціалу підприємства / О. С. Колтунович // Україна: аспекти праці. — 2007. — № 5. — С. 42—47.
 2. Ровенська В. В. Оцінка формування та використання трудового потенціалу промислового підприємства / В. В. Ровенська // Економіка і організація управління. — 2014. — № 3—4 (19—20). — С. 215—220.
 3. Rigby D. Management Tools & Trends [Electronic resource] / D. Rigby, B. Bilodeau. — 2018. — Available at: https://www.bain.com/insights/management-tools-and-trends-2017.
 4. Управління персоналом : навч. посіб. / М. Виноградський, С. Бєляєва, А. Виноградська, О. Шаханова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 482 с.
 5. Череп А. В. Аналіз і оцінка ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах агропромислового комплексу / А. В. Череп, Л. В. Шитікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – Т. 2. – № 6. – С. 308–311.
 6. Кащена Н. Б., Цуконова О. В. Удосконалення методики аналізу виробничик запасів підприємства // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2011. № 2. С. 128-135.
 7. Шаманська О. І. Сучасні підходи до оцінювання ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Шаманська // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2013 – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1860
 8. Чумаченко М. Г. Економічний аналіз: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2003. 540 с.
 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 ‘’Витрати”, Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 № 318 // Баланс. -2001 – № 12 (31), ч. І, черв. – С. 59- 64
 10. Вітвіновський А.А. Система управління витратами на підприємстві [Електронний ресурс] / Вітвіновський А.А. – Режим доступу до ресурсу: https://lubbook.org/book_486.html 14. Вороная Н. Класифікація витрат на виробництво / Наталія Вороная. // Податки та бухгалтерський облік. – 2016. – №32.
 11. Свистун Л.А. Удосконалення системи управління витратами підприємства в умовах нестабільної економіки / Свистун Л.А., Левкова Р.М.. // Економіка і регіон. – 2017. – №4. – С. 59–62.
 12. Костенко О. М. Функціонально-вартісний аналіз в управлінні фінансовою результативністю сільськогосподарських підприємств : [Електронний ресурс] / О. М. Костенко // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2009. – № 12 (2). – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol /Vkhnau/ Tn /2009 _12/… /12_26.pdf
 13. Товстоп’ят Ю. Склад і класифікація витрат, що включаються до собівартості продукції / Юрій Товстоп’ят. // Податковий кодекс. – 2014. – №22.

Інформаційні ресурси:

http://www.rada.gov.ua – Верховна Рада України

http://www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. Вернадського

http://www.lsl.lviv.ua – Львівська національна наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАНУ  

 

Матеріали

nor

Робоча програма Аналіз господарської діяльності.doc

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Аналіз господарської діяльності"

Завантажити силабус