Експертні системи (073 “Менеджмент”) освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті” – вступ 2021

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Белз О. Г.ЕКі-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКі-41сдоцент Белз О. Г., доцент Белз О. Г.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з основами проектування розробки експертних систем (ЕС) – одним з перспективних напрямків автоматизації, котрий зайняв одну з передових позицій в інформаційний технологій, став важливим засобом управління в галузях промислової та непромислової сфер. Дисципліна дає ґрунтовні теоретичні знання i практичні навики створення економічних експертних систем з використанням баз даних i баз знань.

Завдання: оволодіння студентами технологією розроблення економічних експертних систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: поняття експертної системи, поняття та види моделей знань, особливості прямого i зворотнього ланцюжка мiркувань, способи та моделі набуття знань, поняття нечіткої логіки, методика i етапи проектування економiчних ЕС;

вміти: подавати знання засобами існуючих моделей, застосовувати нечітку логіку в процесі розв’язування економічних задач, застосовувати в експертних системах методи самоорганізації знань, проектувати економічні експертні системи.

Рекомендована література

  1. Баклан І.В. Експертні системи. Курс лекцій /Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2012. – 132 с.
  2. Белз О. Основи економічних експертних систем: Навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 238 с.
  3. Гладченко О. В. Штучний інтелект. Експертні та навчальні системи: навч. посіб. / Державна податкова адміністрація України; Національний ун-т держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2008. — 84c.
  4. Ивахненко А.Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем. Киев: Наук. думка, 1981. – 296 с.
  5. Сявавко М., Рибицька О. Моделювання за умов невизначеності. – Львів, Українські технології, 2000. – 319 с.
  6. Тоценко В. Г. Експертні системи діагностики і підтримки рішень / НАН України ; Інститут проблем реєстрації інформації. — К. : Наукова думка, 2004. — 126с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус