Етнопсихологія та етносоціологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Возна Л. Б.ЕКС-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ЕКС-21сдоцент Возна Л. Б.

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання з етнічної, національної психології та сформувати загальнокультурне сприйняття; розуміння етнічних цінностей, та розуміння предметної області етносоціології, ознайомлення з методологічними та методичними підставами соціологічних досліджень у площині етно-соціальної проблематики.

Рекомендована література

Основна література:
1. Арбєніна В. Л. Етносоціологія : Навчальний посібник. Видання друге,
доповнене і перероблене. Харків: Видавничий центр ХНУ імені В.Н.
Каразіна, 2007. 316 с.
2. Данилюк І. В. Етнічна психологія як галузь наукового пізнання. – К. :
Самміт-книга, 2010. – 432 с. https://www.twirpx.com/file/1420471/
3. Етнопсихологія / За ред. Л. Е. Орбан-Лембрик. – Івано-Франківськ :
Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника, 1994. – 83 с.
4. Етнопсихологія / укладачі Ольховецький С. М. Ольховецький В. С. –
Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2019. – 155 с.
https://cutt.ly/dEfMfW8
5. Етнопсихологія : навч. посібн. для студентів спеціальності
«Початкова освіта. Практична психологія» / автор-упорядник О. П.
Цюняк. – ІваноФранківськ : ЯРИНА, 2017. – 132 с. https://cutt.ly/rEf1LoW
6. Етносоціологія [Текст] : навч. посібник / В. Л. Арбєніна ; Харківський
національний унт ім. В.Н.Каразіна. – Вид. 2-ге, доповн. і перероб. – Х. :
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 315 с.
7. Євтух В.Б. Етносоціологія. Довідник [Текст] / В. Євтух. – Нац.пед.унт ім.. М.П. Драгоманова, ін-т етнічних, регіональних та діаспорознавчих
студій, Центр етноглобалістики. – К. Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова,
2011, – 205 с.
8. Крюкова М.А. Етнопсихологія: навчально-методичний посібник (в
допомогу до самостійної роботи для здобувачів вищої освіти ступеня
магістра факультету психології, політології та соціології факультету
психології, політології та соціології НУ «ОЮА»). Одеса: Фенікс, 2020. 106
с.
9. Ляпіна Л.А. Етносоціологія: навчальний посібник. Миколаїв: ЧНУ ім.
Петра Могили, 2013. 504 с. 10. Орос О.Б., Афанасьєв Д.М. Методичні
рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної
роботи студентів спеціальності 054 «Соціологія». Ужгород: ДВНЗ
«УжНУ», 2021. 22 с.
10. Махній М. М. Етнічна психологія : навчальний посібник. – К. :
Видавничий дім «Слово», 2016. – 272 с. https://cutt.ly/8Ef0JGR
11. Павленко В. М. Етнопсихологія : підручник. ‒ Харків : ХНУ імені В.
Н. Каразіна, 2019. ‒ 448 с.
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/16042
12. Пірен М. І. Основи етнопсихології : підручник. – К. : Університет
«Україна», 2011. – 526 с. https://cutt.ly/OEf0Bfl
Додаткова:
13. Аза, Л. 2010. Етнічні субкультури: механізми відтворення.
Субкультурна варіативність українського соціуму. К.: ІС НАНУ. С. 127-
145.
14. Етнографія України: навчальний посібник / За ред. Макарчука С.Л.
Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2015. 711 с.
15. Кафарський В.І., Савчук Б.П. Етнологія: підручник. Київ: Центр навч.
Літератури. 2006. 432 с.
16. Кириченко Т. В. Етнопсихологія : навч.-метод. посібник – Переяслав
Хмельницький : Видавництво С К В, 2017. – 261 с.
17. Льовочкіна А. М. Етнопсихологія : навчальний посібник. – К. : МАУП,
2002. – 144 с. https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/n135.pdf
18. Павленко В. М., Таглін С. О. Етнопсихологія: Навчальний посібник. –
К.: Сфера, 2010.
19. Соціологія: підручник для студ. вищ. навч. закладів / За ред.
В.Г.Городяненка. Київ: Академія, 2010.
20. Тиводар М. Етнологія. навчальний посібник. Львів: Світ, 2004. 624 с.
Інтернет-ресурси:
1. Відділ соціальної антропології Інституту народознавства НАН України
[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://socialanthropology.org.ua/.
2. Фундація «Відкрите суспільство»: https://osf.org.ua/.
3. Офіційний сайт журналу «Український соціум»:
https://ukrsocium.org.ua/uk/.
4. Офіційна сторінка журналу «Соціологічні студії»:
https://sociostudios.vnu.edu.ua/index.php/socio/Home. 13
5. Офіціальна сторінка журналу «Соціологія: теорія, методи, маркетинг:
https://i-soc.com.ua/ua/edition/journal/.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус