“Етика бізнесу” (спец. 073 “Менеджмент”)

Тип: Нормативний

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
414Гарасимлюк М. В.ЕКМ-28с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
414

Опис курсу

У сучасному діловому світі широкі знання у певній сфері діяльності не завжди достатні для досягнення успіху. Надзвичайно важливими є також вміння співпрацювати з іншими, демонструючи при цьому хороші манери та здатність створювати робочу обстановку, у якій кожен почуває себе комфортно, а отже, має можливість максимально сконцентруватися на справі. Дисципліна «Етика бізнесу» є однією з дисциплін загальної підготовки і займає важливе місце у формуванні фахівців освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньо-професійної програми «Менеджмент» денної, та заочної форм навчання. Методика вивчення курсу базується на синтезі лекцій, практичних, семінарських занять, які передбачають аналіз конкретних ситуацій

Рекомендована література

Основна література:

 1. Етика ділових відносин. Навчальний посібник. Лесько О.Й., Прищак М.Д., Залюбівська О.Б., Рузакова Г.Г. Вінниця : ВНТУ, 2011. – 309 с.
 2. Ільїна Г. В. Етика бізнесу. Практикум [Текст] : для студентів спец. 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” ден. форми навчання /Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. менеджменту та інвестиц. діяльності. – Київ : [б. в.], 2014. – 168 с.
 3. Гриценко Т.Б. Етика ділового спілкування: навчальний посібник- К. : Центр учбової літератури, 2007.- 344 c Доступ до ресурсу: http://www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf
 4. Бізнес-етика: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» / М. М. Дученко, О. А. Шевчук; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 56 с. Доступ до ресурсу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/39693/1/Posibnyk_Biznes-etyka.pdf 5. Радченко С.Г. Етика бізнесу : навч. посіб. / С.Г. Радченко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 396 с.
 5. Етика державних службовців і запобігання конфлікту інтересів : навч.-метод. матеріали / Т. Е. Василевська ; уклад. О. М. Руденко. – К. : НАДУ, 2013. – 76 с.
 6. Етика бізнесу та публічної сфери: методичні вказівки до вивчення курсу для студентів спеціальностей “Менеджмент”, “Публічне управління та адміністрування” денної та заочної форм навчання / Н.С. Карвацка, А.М. Гончарук – Хмельницький: ХНУ, 2018. – 132 с.

 

Додаткова література:

 1. Етика бізнесу: навч.метод. комплекс з дисципліни / Уклад. В.В. Зеліч (Яцко).- Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – 108 с.
 2. Баранівський В.Ф., Скворцова Т.Г. Етика бізнесу: Навчальний посібник. – К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 200 с. Доступ до ресурсу: https://studfile.net/preview/5205827/
 3. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2007. —356 с.
 4. Красніцька Г. М. Етично-ділові стосунки бізнесменів [Електронний ресурс] / Г. М. Красніцька // Молодий вчений. – 2016. – № 4. – С. 310-313. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4_78
 5. Пентилюк М. І., Марунич І. І., Гайдаєнко І. В. Ділове спілкування та культура мовлення: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 224 с
 6. Ринейська Л. С. Соціальна відповідальність як складова етики міжнародного бізнесу в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Л. С. Ринейська. // Ефективна економіка. – 2016. – № 11. – Доступ до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_11_35
 7. Седова Л. Н. Этика бизнеса : учебное пособие. Ч. 1 / Л. Н. Седова, А. А. Малюкина. – Х. : Изд. ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. – 492 с
 8. Ходжсон Джейн. Эффективное ведение переговоров. Тактика быстрого реагирования: Новые подходы к творческому мышлению и решению проблем: Пер. с англ. – Д.: Баланс Клуб, 2002. – 230 с.
 9. Черушева Г.Б., Пархоменко В. В. Економічна культура та професійна етика. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів освітнього рівня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Київ, Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2018. – 79 с.
 10. Чмут Т.К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К.: Вікар, 2003. – 223 с. Доступ до ресурсу: https://subject.com.ua/pdf/38.pd

Матеріали

Мультимедійний пристрій, фліпчарт, роздаткові матеріали, підключення до мережі Інтернет

Силабус:

Завантажити силабус