Гарасимлюк Марія Володимирівна

Посада: доцент кафедри управління та експертизи товарів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: mariia.harasymliuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Курси

Вибрані публікації

Автор наукових публікацій:  монографії, статті у фахових виданнях  та виданнях, що входять до наукометричних баз даних, тез конференцій тощо.

Монографія: Гарасимлюк М.В. Вдосконалення системи збуту тваринницької продукції:  монографія. 2010. 191 с.

Статті:

Закордонні видання наукометричних баз  SCOPUS, Web of Science:

 1. Analysis And Modeling Of The Impact Of Factor Determinants On Functioning Of Hotel Economy In Ukraine / N. Popadynets, T. Skrypko, M. Garasymliuk, O. Topchiy // Estudios de Economia Aplicada. – Vol.:38-1. – 2020. -p.1-15. URL: http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea DOI:http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i3%20(1).3976
 2. Garasimlyuk M. Matryczna strukturyzacja strategicznego zarządzania rozwojem turystycznych destynacji w Ukraińskim Regionie Karpat // Czasopismo Sopockiej Szkoły Wyższej. Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo. Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot, Polska. – 16 (II), 2020, s. 89-104.
 3. Гарасимлюк М.В. Аналіз виробництва молока та молочних продуктів в Україні // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького, Львів – 2011, Том 13, № 1 (47). Ч.2. – С. 260-264. ISSN 2413-5550
 4. Смолинець І.Б., Гарасимлюк М.В Особливості механізму управління регіональним розвитком АПК / Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – Том 14 № 2 (52) Частина 4, 2012. – С. 19-26. ISSN 2413-5550
 5. Гарасимлюк М.В. Сільський ринок праці як економічна категорія / Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. Том 14 № 4 (54) Частина 1, 2012 – С. 95-102. ISSN 2413-555
 6. Гарасимлюк М.В. Інтеграція виробників в сфері збуту сільськогосподарської продукції // Наук. вісник Львівського національного університету імені І. Франка– Львів, 2013. – Вип.41. – С. 320 –326. ISSN 2078-6115
 7. Гарасимлюк М.В., Смолинець І.Б., Організаційно правові форми підприємництва / Наук. вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, № 1 (58), Ч. 1. – С. 94-100. ISSN 2413-5550
 8. Гарасимлюк М.В., Смолинець І.Б., Регіональні проблеми та особливості розвитку аграрного підприємництва в сільській місцевості / Наук. вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, № 2 (59), Ч. 2. – С. 34-43. ISSN 2413-5550
 9. Гарасимлюк М.В., проблеми та перспективи розвитку малих підприємств в Україні  // Вісник Камянець Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 4, 2011 С.274-278
 10. Скрипко Т.О., Гарасимлюк М.В. Інтелектуальна спеціалізація підприємництва як шлях розв’язання соціально-економічних проблем // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України:[зб.наук.пр.]. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України».- 2019, Вип.1 (135). – С.7-12. Index Copernicus
 11. Гарасимлюк М.В., Полівода О.А Роль запровадження інновацій в діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства у подоланні наслідків корона вірусної кризи //Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал Випуск 58(1) 2020- С.113-119. Index Copernicus

Наукова біографія

1999-2003 рр. – навчання у Львівській державній академії ветеринарної медицини імені С.З Гжицького.

2004 р. – лаборант кафедри менеджменту у Львівській національній  академії  ветеринарної медицини імені С.З Гжицького.

2005-2015 рр. – асистент кафедри менеджменту у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

2006 р. – навчання в аспірантурі у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького.

2010 р. – присуджено науковий ступінь кандидат економічних наук; захист дисертації на тему: «Вдосконалення системи збуту тваринницької продукції» зі спеціальності 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

2015-2017 рр. – в.о. доцента кафедри менеджменту у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Гжицького.

2018-2021 рр. – в.о. доцента кафедри менеджменту та комерційної діяльності у Львівському інституті економіки  і туризму, заступник завідувача кафедри.

З квітня 2021 р. до сьогоднішнього дня – в.о. доцента кафедри управління та експертизи товарів у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 Підвищення кваліфікації та стажування

2013 р. – підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за програмою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».

2017 р. – міжнародне стажування у Жешівському університеті на економічному факультеті (м. Жешів, Республіка Польща).

2017 р. – підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за програмою наукового семінару «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі».

2019 р. – підвищено рівень знань з англійської мови (сертифікат В-2).

Розклад