Етика соціальної роботи

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Комаринська З. М.ЕКС-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЕКС-11сдоцент Комаринська З. М.

Рекомендована література

1. Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України: Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту від 9.9.2005 р. № 1965. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/v1965643-05
2. Зозуляк-Случик Р. В. Етика соціальної роботи: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. 190 с.
3. Етика соціальної роботи: навч. посібник / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; уклад. С. О. Роєнко. 2-е вид., переробл. та доповн. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. 202 с
4. Етика соціальної роботи: метод. рек. щодо забезпечення самос. роб. студ. з дисципліни “Етика соціальної роботи” (для бакалаврів) / Н. В. Грабовенко : за заг. ред. Н. В. Грабовенко. Київ, 2018. 22 с.
5. Соціальне забезпечення в Україні : навч. посібник / кол. авторів ; за ред.А. Я. Кузнєцової, З. Е. Скринник, Л. К. Семів. Львів: Університет банківської справи, 2021. 547 с. Розділ 13. Недержавний сектор соціального забезпечення в Україні .С. 213. Розділ 14. Морально-етичні та психологічні особливості роботи в системі соціального забезпечення. С. 223
6. Сушик І.В. Етика та деонтологія соціального працівника: навч посіб./ Луцьк: ІВВ Луцький НТУ, 2020. 188 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Етика соціальної роботи

Завантажити силабус

Силабус: Етика соціальної роботи _2023-2024 н. р.

Завантажити силабус