Комаринська Зоряна Михайлівна

Посада: доцент кафедри соціального забезпечення та управління персоналом

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: zoriana.komarynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Теоретичні та практичні аспекти організації соціального забезпечення в Україні, соціально-педагогічна діяльність, етика соціальної роботи, соціальне забезпечення як професійна діяльність

Курси

Публікації

1. Структура і напрями діяльності вітчизняної системи соціального захисту // Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект: Монографія/ редкол. ; за наук. ред. А. Я. Кузнєцової, Л. К. Семів, З. Е. Скринник. — Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. — 311 с. Авт. внесок: С. 178-188
http://iqholding.com.ua/our_publications/sotsialna-vidpovidalnist-suspilnikh-institutiv-innovatsiinii-ta-sotsialno-gumanitar
2.Комаринська З. М. До витоків становлення України як соціальної держави //Актуальні проблеми розвитку держави і права: історико-правовий дискурс: матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Ніжин, 04 грудня 2020 р. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 241 с. С. 63-65
3. Комаринська З. М. Роль саморозвитку особистості у процесі підготовки фахівців соціального забезпечення///Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 березня 2021 р. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Друкарня Мадрид, 2021. – 364 с.
https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/60cbbed5-07d0-4192-93de-f5b3a159d159/content
4. Комаринська З. М Запобігання та протидія домашньому насильству (на прикладі м. Львова) INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL GRAIL OF SCIENCE № 9. October, 2021 with the proceedings of the: II Correspondence International Scientific and Practical Conference GLOBALIZATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE: INTERNATIONAL COOPERATION AND INTEGRATION OF SCIENCES Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» № 9 (Жовтень, 2021) : за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences», 22 жовтня 2021 р., ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). 475 с. – С. 125-131
5. Komarinska Z. M. Social and pedagogical activities with internally displaced persons children and youth in the territorial community: features and challenges //International scientific conference «The role of psychology and pedagogy
in the spiritual development of modern society» : conference proceedings,July 30–31, 2022. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 364 pages. – С. 124-128
6. Зоряна Комаринська. Роль соціального педагога в організації волонтерської діяльності в громаді: виклики часу//Актуальні виклики в сучасній соціально-педагогічній практиці: Збірник тез (17 листопада 2022 року, Київ) / за ред. О. Чуйко. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2022. – 73 с. С. 28-30
7. Комаринська З. М. Волонтерський рух як вияв соціального партнерства у час війни// Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15 груд. 2022 р., Луцьк: ЛНТУ, 2022. 476 с. – С.409-411
8.Комаринська З. М. Важливість розвитку емоційного інтелекту у професійній підготовці майбутніх фахівців сфери соціального забезпечення//Роль соціального та емоційного інтелекту як найважливіших soft-skills ХХІ століття в освітньому процесі: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 6 березня – 16 квітня 2023 . – Одеса: видавничий дім «Гельветика», 2023. – 472 с. – С. 183-185
9.Зоряна Комаринська. Соціальний туризм як засіб реабілітації військових та адаптації внутрішньо переміщених осіб// Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХУІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2023. – 440 с. –С. 159-162 https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/10/materialy-17-Heohrafiia-ekonomika-i-turyzm-2023-book.pdf
10. Комаринська Зоряна Михайлівна. Соціальні послуги як ефективний механізм реалізації соціальної політики держави на сучасному етапі. Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. Вип. 45. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2023. 240 с.С. 139-142. https://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2023/11/sgv-45__.pdf

Методичні матеріали

1. Методичні рекомендації щодо підготовки, виконання та захисту курсової роботи з навчальної дисципліни «Теорія і практика соціального забезпечення» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 232 Соціальне забезпечення освітньої програми «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 Соціальна робота /Укладачі: З. М. Комаринська, О. І. Кадикало. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2022. – 44 с.<a href="https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/07/Metodychni-rekomendatsii-z-dysypliny-Zotsialne-zabezpechennia-Riven-A.docx
2. Програма та методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів першого освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» (галузь знань 23 Соціальна робота) / Укл.: Комаринська З. М., Кадикало О. І. – Львів: ЛНУ, 2022. – 25с.Навчальна практика
3. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 232 Соціальне забезпечення, освітньої програми «Соціальне забезпечення» галузі знань – 23 Соціальна робота / Укл.: Кадикало О. І., Комаринська З. М. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2022. – 34 с. https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/07/Metodychni-rekondatsii-shchodo-prokhodzhennia-vyrobnychoi-praktyky-SZ.docx
4. Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи студентами першого освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» (галузь знань 23 Соціальна робота) / Укл.: Комаринська З. М., Кадикало О. І. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2022.– 46 с.
https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/07/Metodychni-rekomendatsii-shchodo-napysannia-bakalavrskoi-roboty-SZ.docx
5. Правове регулювання соціального забезпечення : Навчальний посібник /Кадикало О. І., Комаринська З. М. – Л:ЛНУ ім. Івана Франка. 2023. 114 с.

Розклад