Експертиза товарів, робіт і послуг (076 “Підприємництво та торгівля”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Максимець Ю. В.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКпМ-11сдоцент Максимець Ю. В.

Опис курсу

Дисципліна «Експертиза товарів, робіт і послуг» є вибірковою дисципліною з спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» для освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», яка викладається в 9 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальний курс розроблено таким чином, щоб надати його учасникам необхідні знання для отримання компетенцій щодо експертизи товарів, робіт і послуг.

Метою вивчення дисципліни «Експертиза товарів, робіт і послуг» є надання студентам, знань про особливості використання рiзноманiтного методологічного iнструментарію для визначення якості товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Цілі дисципліни передбачають вивчення, узагальнення і систематизацію теоретико-методологічних аспектів експертизи товарів, робіт і послуг, розгляд особливостей проведення експертизи товарів, робіт і послуг, а вивчення факторів, що становлять вплив на якість товарів, виконаних робіт і наданих послуг, узагальнення та систематизація знань в галузі експертизи товарів, робіт і послуг.

Рекомендована література

 1. Бавико О.Є. Експертиза товарів: конспект лекцій / О.Є. Бавико. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 198 с.
 2. Батутіна А.П. Експертиза товарів (практикум) [текст]: навч. посіб / А.П. Батутіна, І.В. Ємченко, А.О. Троякова. – Львів: Магнолія, 2008. – 396 с.
 3. Батутіна А.П. Експертиза товарів [текст]: навч. посіб / А.П. Батутіна, І.В. Ємченко. – К.: «Центр учбової літератури», 2004. – 278 с.
 4. Волкова М.В. Проведення експертизи якості послуг підприємств ЖКГ / М.В. Волкова, В.С. Шевченко // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. – 2014. – Вип. 117. – С. 93-97.
 5. Інструкція щодо надання перукарських, манікюрних та педикюрних послуг: Наказ Українського союзу об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення 27 серпня 2000 р. N 20. – Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2000 р. за N 813/5034.
 6. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навчальний посібник / В.Ф. Кифяк – Чернівці: Книги-ХХІ, 2013. – 300 с.
 7. Коломієць Т.М., Експертиза товарів [текст]: навч. посіб / Т.М. Коломієць, Н.В. Притульська, О.Л. Романенко. – К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т, – 274 с.
 8. Кунділовська Т.А. Оцінювання якості надання побутових послуг з метою поліпшення діяльності підприємства /Т.А. Кунділовська, Л.А Траченко // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць. – Одеса: [ОНЕУ], 2014. – №50 (2).- С. 44-50.
 9. Назаренко Л.О. Експертиза товарів («Експертиза продовольчих товарів») [текст] : навч. Посіб ./ Л.О. Назаренко. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 312 с.
 10. Назаренко Л.О. Експертиза товарів: слайд-курс (Розділ «Експертиза продовольчих товарів») [текст]: навч. посіб / Л.О. Назаренко. – К.:«Центр учбової літератури», 2013. – 312 с.
 11. Організація будівельного виробництва. : ДБН А.3.1-5-2009. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 61 с. – [Державні будівельні норми України].
 12. Послуги перукарень. Загальні вимоги: ДСТУ 4094-2002. – К.: Держстандарт України, 2002. – 9 с. – [Національний стандарт України].
 13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності: Закон України від 19.10.2010 № 2608-УІ // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №11. (Редакція від 01.01.2019)
 14. Про житлово-комунальні послуги : Закон України від 09.11.2017 р. № 2189-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2018 – №1
 15. Про затвердження правил побутового обслуговування населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.1994 № 313 // Кабінет Міністрів України. – 1994. – №313
 16. Про основні засади державного нагляду (контрою) у сфері гос­подарської діяльності: Закон України № 877-У від 05.04.2007 р. // Відомості Верховної Ради. – 2007. – № 29. (Редакція від 06.08.2022).
 17. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 №232/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №51. – (Редакція від 09.06.2022)
 18. Про туризм: Закон України від 15.09.1995 №324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №31. – ст.241. – (Редакція від 16.10.2020).
 19. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. : ДБН А.2.2-3-2014. – К.: Мінрегіонбуд України, 2014. – 33 с. – [Державні будівельні норми України].
 20. Смоляр В.І. Харчова експертиза [текст]: навч. посіб /В.І. Смоляр. – К.: Здоров’я, 2005. – 448с.
 21. Траченко Л.А. Інжинірингові послуги як об’єкт товарознавства: експертне оцінювання якості. Монографія. / Л.А. Траченко – Одеса, Атлант, 2014, 212 с.
 22. Траченко Л.А. Послуга як об’єкт товарознавства: організація та контроль за якістю: Навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене та доповнене./ Л.А. Траченко – Одеса ОНЕУ, ротапринт, 2015. – 414 с.
 23. Траченко Л.А., Омаров В.О., Кіров І.М. Класифікація послуг з погляду захисту прав споживачів. / Л.А. Траченко, В.О. Омаров, І.М. Кіров // Зб. наук. праць «Науковий вісник» – Одеса: ОДЕУ, 2011. – № 23.

Матеріали

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5973

Методичні рекомендації 2023

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус