Інформаційні і комунікаційні технології (076 «Підприємництво та торгівля»)

Тип: Нормативний

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Москаль Н. В.ЕКп-11с, ЕКп-12с, ЕКп-13с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ЕКп-11сдоцент Москаль Н. В.
ЕКп-12сдоцент Москаль Н. В., доцент Хоча Н. В.
ЕКп-13сдоцент Москаль Н. В., доцент Гамкало О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКп-11сдоцент Москаль Н. В.
ЕКп-12сдоцент Москаль Н. В.
ЕКп-13сдоцент Москаль Н. В.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Інформаційні і комунікаційні технології» є набуття студентами теоретичних знань щодо функціонування та використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, формування умінь і навичок студентів щодо пошуку, перетворення, передавання та використання інформації за допомогою програмного забезпечення у сфері навчання та в професійній діяльності.

Завданнями дисципліни «Інформаційні і комунікаційні технології» є засвоєння студентами навиків застосування пакетів прикладних програм загального призначення у корпоративному просторі Office 365 (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access, OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams), а також, навиків використання ресурсів глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, зокрема, пошуку навчальної та наукової інформації, користування відкритими державними реєстрами та базами даних у бізнес середовищі.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати:

 • основні технології створення, редагування, оформлення, збереження, передачі і пошуку інформаційних різного типу текстових, графічних, табличних об’єктів за допомогою сучасних програмних засобів;
 • апаратне і програмне забезпечення сучасних комп’ютерних систем, що застосовується в професійній діяльності;
 • правила ведення ділової кореспонденції програмними засобами;
 • способи подання інформації для аналізу, методику проведення аналізу, визначення тенденцій та прогнозування;
 • технологію спілкування та отримання інформації засобами Інтернет та комунікаційних систем.

вміти:

 • працювати з сучасними комп’ютерами в сучасних операційних середовищах;
 • виконувати та оформляти індивідуальні завдання, наукові публікації та презентації;
 • систематизувати й аналізувати дані, представляти та інтерпретувати результати аналізу;
 • використовувати сервіси й інформаційні ресурси мережі Інтернет у професійній діяльності.

Рекомендована література

 1. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями : навч. посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В. Рогушина. – Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 2016. – 212 с.
 2. Гострик О. М. Управлінські інформаційні системи : навч. посіб. / О. М. Гострик, В. В. Соловьева. — Кривий Ріг : Айс Принт, 2018. — 173 с.
 3. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах : навч. посібник / С. Г. Семенов та ін. Харків, 2014. 251 с.
 4. Інформаційна безпека : навч. посіб. / Ю. Я. Бобало, І. В. Горбатий, М. Д. Кіселичник та ін.; за заг. ред. Ю. Я. Бобала, І. В. Горбатого. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. 580 с.
 5. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І.Б., Старух А.І., Васьків О.М. та ін.]; за заг. ред. І.Б. Шевчук. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 455 с.
 6. Інформаційно-комунікаційні технологій в бізнесі [Електронний ресурс]: навч. посіб. Уклад. Чупріна М.О. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 116 с.
 7. Ісак Л. М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Технічні засоби навчання : навч.-метод. посіб. / Л. М. Ісак, Н. В. Філоненко, Е. І. Пилипчук. — Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я. М., 2019. — 214 с.
 8. Смірнов О. А. Проектування комп’ютерних систем та мереж : навч. посіб. / О. А. Смірнов, О. К. Конопліцька-Слободенюк, С. А. Смірнов. — Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2019. — 264 с.
 9. Швачич Г.Г., Толстой В.В., Петречук Л.М., Іващенко Ю.С., Гуляєва О.А., Соболенко О.В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Навчальний посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с.

Матеріали

Завдання для лабораторних робіт з навчальної дисципліни ІКТ

Методичні рекомендації до проходження навчальної практики з інформаційних і комунікаційних технологій

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: навчальної дисципліни «Інформаційні і комунікаційні технології» 2021-2022 навчального року

Завантажити силабус

Силабус: навчальної дисципліни «Інформаційні і комунікаційні технології» 2022-2023 навчального року

Завантажити силабус

Силабус: навчальної дисципліни «Інформаційні і комунікаційні технології» 2023-2024 навчального року

Завантажити силабус